Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. [Elderly and social policy measures in the field of ageing - public opinion view. The empirical study report.]. / Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 67 s.

[ Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva zpracovává výstupy z české databáze mezinárodního šetření "Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies" (Druhý evropský srovnávací výzkum akceptace populačních politik) pro Českou republiku a oblast stárnutí. Sběr analyzovaných dat se uskutečnil koncem roku 2001 rozho-vorem "tváří v tvář" u téměř 1100 respondentů mezi 18 a 75 lety na základě stratifikovaného pravděpodobnost-ního výběru. Zpráva se zabývá především následujícími oblastmi: Postoje ke stárnutí společnosti. Definice stáří. Percepce seniorů ve společnosti. Senioři v primární sociální struktuře. Péče o seniory. Problematika důchodu a práce. Preference v sociální politice stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  This study reports about outputs of Czech database of Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies (PPA II - CR 2001), module Ageing. Data were collected by the end of the year 2001 by face-to-face interviews between nearly 1100 respondents aged from 18 to 75 years on the basis of strati-fied random data sampling design. Data-set is representative for the Czech population. Report is dealing mainly with following topics: Attitudes towards process of ageing of Czech society. Definitions of old age. Perception of the elderly people within the society. The elderly within the primary social structures. Preferences in the field of social care. Pension strategies and work in advanced age. Preferences of the social policy measures for ageing society.
Klíčová slova: senioři; stárnutí; stárnutí populace; společnost; struktura sociální; péče o seniory; důchodci pracující

Klíčová slova v angličtině: seniors; ageing; ageing of population; society; social structure; care for seniors; retired workers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice [Demographic ageing and living conditions of elderly people in the Czech Republic.]. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 185-194 (10 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva bude podíl starších osob v populaci ČR i nadále výrazně narůstat. Populační stárnutí se v podstatě dotýká všech sfér sociálního a ekonomického vývoje. Příspěvek se zaměřuje na životní situaci seniorů z mikrosociální perspektivy. Úvodní část se zabývá otázkou mezigeneračních kontaktů. Po rozboru konkrétních podob mezigenerační výpomoci v českých rodinách je zvláštní pozornost věnována problematice posyktování péče nesoběstačným seniorům. V závěru textu jsou nastíněna některá doporučení, která by měla reflektovat veřejná politika ve vztahu k otázce stárnutí a životních podmínek starších osob.
 
Anotace v angličtině:  Long-term population forecasts indicate that the proportion of older people in the population of the CR will grow markedly. Population ageing affects practically all spheres of social and economic development. This article focuses on the life situation of seniors from a micro-social perspective. The first part deals with the issue of intergenerational contacts. After analyzing specific forms of intergenerational solidarity in Czech families, particular attention is paid to the question of caring for seniors who are not self-sufficient. A number of recommendations related to the issue of ageing and the living conditions of older people, that should be reflected in public policy, are outlined at the end of the article.
Klíčová slova: stárnutí; staří; vztahy mezigenerační; péče o seniory; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: demographic ageing; seniors; intergenerational relationships; care for seniors; family social assistance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1574
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT