Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K současnému stavu vnitropodnikové sociální politiky. / Jaroslav Hála - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 11 (2000), s. 9-11.

[ Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Cíle a obsah sociální politiky podniku jako jedné z disciplín personálního řízení firmy a specifický nástroj v systému řízení lidských zdrojů. Příčiny nedostatečného uplatňování firemní sociální politiky v rámci podnikatelských organizací v ČR. Příčiny nízké efektivity vnitropodnikové sociální politiky. Postupy při vytváření či transformaci firemních sociálních systémů.
Klíčová slova: ČR; politika personální; péče o zaměstnance; politika sociální firemní; podmínky pracovní; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; personnel policy; workers welfare facilities; labour conditions; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Možnosti a bariéry členství v odborech. [Possibilities and barriers of the membership in trade unions.]. / Aleš Kroupa, Renata Vašková, Jaroslav Hála - In: Participace a zájmové organizace v České republice. / Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa, (eds.). - Praha : SLON, 2005. - ISBN 80-86429-53-9. - s. 129-157.

[ Kroupa, Aleš - Vašková, Renata - Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Charakteristika odborů v ČR. Možnosti a překážky vzniku podnikové odborové organizace, respektive vstupu do odborů. Důvěra k odborům a jejich hodnocení ze strany zaměstnanců a veřejnosti. Očekávání zaměstnanců a jejich zkušenosti v oblasti ochrany zaměstnaneckých zájmů. Úroveň personálního řízení a vznik odborové organizace, případně vstup do odborů. Odborový funkcionář na podniku. Vývoj a charakter členské základny odborů v ČR. Reprezentativita členské základny na podniku. Funkce odborů. Kvalita členství v závislosti na efektivitě odborových organizací na podniku.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of TU in the Czech Republic. Possibilities and barriers for the establishment of TU in a company and admission to TU. Trust in TU and its evaluation by the employees and the public. Employeesĺ expectations and their experience in employeesĺ interest protection. The level of personnel management and the establishment of trade unions and the admission to TU. TU official in a company. The development and type of the membership in TU in the Czech Republic. Representativeness of the membership in a company. The role of TU. The quality of memberships in relation to the effectiveness of TU organisation in a company.
Klíčová slova: dialog sociální; odbory; řízení personální; péče o zaměstnance; aktivity odborů

Klíčová slova v angličtině: CR; social dialogue; trade unions; representatin; peronnel management; employees welfare facilities; trade unions members; trade unions activities
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 3 (2008), s. 41-42.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Stručný výklad k uvedené problematice.
Klíčová slova: vztahy pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; právo pracovní; péče o zaměstnance

Klíčová slova v angličtině: labour relations; employers; employment relationship; termination of employment; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT