Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Determinanty efektivního systému financování a poskytování dlouhodobé péče. [Determinants of an effective system of financing and providing long-term care.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 4 (2011), s. 8-9.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pojetí dlouhodobé péče v evropských dokumentech. Současná situace v ČR a nutnost přijetí potřebných opatření.
 
Anotace v angličtině:  The concept of long-term care in the European documents. The current situation in the CR and the need to adopt the necessary measures.
Klíčová slova: ČR; péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; ústavy; staří; stárnutí; postižení; příspěvek na péči; koncepce budoucí; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; long term care; social and health care; financing; institutional care; elderly / aged; ageing; disabled; care allowance; future conception; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 20 - 22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hblavní principy připravované právní úpravy systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče. Hodnocení vybraných principů navrhovaného řešení. Ekonomická kvantifikace fungování systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče. Tab.: Dopady změn systému financování sociálně-zdravotní péče v prvním roce zavedení systému.
Klíčová slova: ČR; EU; péče sociálně zdravotní; péče dlouhodobá; systém; financování; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; social and health care; long term care; system; financing; legislation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností. Aktivní hráč, nebo přihlížející? [The Municipalities and Their Participation in the Providing Care of Frail Elderly People. The Active Player or the Onlooker?]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 54ľ65 (12 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V rámci národní politiky stárnutí a stáří v ČR je jednou z klíčových priorit podpora sociálně-zdravotní péče pro seniory poskytované na lokální úrovni. Jako významný aktér naplnění cílů této priority je chápána místní samospráva. Cílem textu je sledovat stávající potenciál místní samosprávy naplnit tato očekávání. V první části textu jsou vymezeny základní pojmy, ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu místních samospráv ve vybrané lokalitě. Třetí část textu je věnována diskusi těchto zjištění, která naznačují, že obce prvního a druhého stupně v současné době vykazují pouze omezené kompetence pro naplnění očekáváných požadavků.
 
Anotace v angličtině:  The support of the long-term care of frail elderly people at the local level was set as the one of the most important priority within the national policy of ageing. The municipalities or local authorities are expected as the crucial participants of this strategy. This text focuses on the current potential of local authority come up to expectations. The aim of the text first part is specification of the key terms. The research of the local authorities in selected area is presented in the second part. In the last part the research results are discussed in the context of the policy of ageing strategy in the Czech Republic. As the research results indicated the competences of the municipalities at the first and second degree seems to be rather limited currently.
Klíčová slova: staří; péče dlouhodobá; obce; pomoc sociální; péče sociálně zdravotní; makro praxe

Klíčová slova v angličtině: elderly; municipality; long-term care; social assistance; social and health care; macro practice
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

10 let se Sdílením z Telče [Ten years with "Sharing from Telč" ]. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 26-27.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Článek informuje o obecně prospěšné společnosti Sdílení. Společnost, která byla založena před deseti lety, poskytuje v Telči a okolí sociální a zdravotní služby nejrůznějšího druhu. Svoji pomoc směřuje k seniorům, zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.
 
Anotace v angličtině:  There is no sharing like the "Sharing" organisation. This article does not aim to provide information on social networks or the sharing of a variety of more or less useful information on the ever-evolving shared economy. Rather, the author aims to introduce the reader to the "Sharing" organisation which was founded ten years ago in the author's "almost" native town of Telč. "Sharing" is a non-profit organisation that provides a wide variety of social and health services in Telč and the surrounding area. The organisation provides assistance to seniors, disabled persons, the incurably sick and their families. The staff of "Sharing" provide assistance to those who both want and are able to live at home with their loved ones despite all the limitations associated with their current life situation, i.e. they provide support for such persons to remain at home while, at the same time, enjoying the best possible quality of life.
Klíčová slova: služby sociální; péče sociálně zdravotní; organizace neziskové; činnost dobrovolná; staří; postižení; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; non-profit organizations; seniors; disabled persons; voluntary activity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kdo zabezpečí péči o naše seniory [Who cares for our seniors?]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 5-18 (14 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stárnutí populace má přímý dopad na všechny země EU. Struktury populace se významně mění a nároky na jednotlivé sociální systémy rostou. V diskusích odborníků je soustavná pozornost věnována otázkám týkajícím se dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a v posledních letech se pozornost zaměřila také na otázky sociálních služeb a zdravotní péče. Dosud získané zkušenosti odhalily, že systém sociálních služeb není připraven na důsledky stárnutí populace. Mnoho poskytovatelů sociálních služeb již čelí nedostatku sociálních pracovníků a ve většině regionů se čekací doba na umístění do pobytových zařízení prodlužuje, doplňkové sociální služby se dále nerozvíjejí a podpora pečovatelů je nedostatečná. Cílem této práce je pokusit se kvantifikovat očekávané zvýšení potřeby kvalifikovaných pracovníků v sektoru sociálních služeb tak, aby tyto služby byly i nadále poskytovány s vysokou úrovní kvality.
 
Anotace v angličtině:  Population ageing is exerting a direct efect on all EU countries. Population structures are changing signifcantly, and the demands placed on individual social systems are increasing. In expert discussions, continuous attention is being devoted to issues surrounding long-term pension-system sustainability and, in recent years, attention has also focused on social services and health-care issues. Te lessons learned so far have revealed that the social services system is not prepared for the consequences of an ageing population. Many social services providers are already facing a shortage of social workers and in most regions waiting times for placement in residential facilities are increasing, feld social services are not being further developed, and the support provided by carers is insufcient. Te aim of this paper is tto attempt to quantify the expected increase in the need for skilled workers in the social services sector so that these services will continue to be provided at a high-quality level.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; srovnání mezinárodní; péče sociálně zdravotní; pracovníci sociální; pečovatelé; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social services; population ageing; international comparison; social and health care; social workers; carers; care allowance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čínská chřipka ochromila celý svět [The Chinese Flu has paralyzed the World]. / Ladislav PRŮŠA - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 16, č. 2 (2020), s. 1 a 13 (2 strany).

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Autor se svém článku zamýšlí nad možnými důsledky, které bude mít pandemie Covidu-19 a s ní spojená vládní opatření na ekonomický vývoj nejen v ČR, ale na celém světě.
 
Anotace v angličtině:  The author of this article considers the possible consequences, that the Covidu-19 pandemic and related government measures will have on economic development not only in the Czech Republic but throughout the world.
Klíčová slova: COVID-19; stav zdravotní; péče sociálně zdravotní; vývoj ekonomický

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; health status; social and health care; economic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Anotace:  Kniha identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Autoři na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhují řešení, která by měla přispět k odstranění existujících nedostatků a k naplnění priorit Národního plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Klíčovou pozornost věnuje publikace problémům, které doprovázejí poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.
 
Anotace v angličtině:  The book identifies key issues that hinder the development of long-term care for the elderly and disabled in the Czech Republic. Based on the results of a field survey among caregivers in the Czech Republic and a questionnaire survey among providers of long-term care services in selected European countries, the authors propose solutions that should contribute to eliminating existing lacks and come up to expectations of the National Plan for Social Services Development by 2025. The publication pays key attention to the problems that accompany the provision of services in the natural home environment of seniors and people with disabilities.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; péče sociálně zdravotní; financování; bariéry; domácnosti důchodců; bezmocnost; služba pečovatelská; pečovatelé

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Poznámka:  e-ISBN 978-80-88361-10-7
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT