Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zajištění formální sociální péče určené pro seniory v zemích střední Evropy [Strategy for providing formal social care intended for seniors in central European countries]. / Jana Havlíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 2-8 (7 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  V oblasti politik služeb sociální péče určených pro seniory se všechny státy Střední Evropy hlásí k principu podpory setrvání seniora v jeho domácím prostředí, co nejdéle to je možné, je ovšem otázkou, nakolik a jakým způsobem se tyto politické proklamace odrážejí v nastavení samotných systémů sociálních služeb v těchto zemích. Na základě dat shromážděných v rámci mezinárodního projektu HELPS - Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities analyzujeme, jaké možnosti v oblasti zajištění formální sociální péče mají senioři v Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Německu, Polsku, Itálii a ČR. Výsledky poukazují na to, že nabídka a dostupnost těchto služeb se mezi zkoumanými státy poměrně lišila, nicméně některé země k sobě měly blíže než jiné. Komparativní analýza naznačuje, že z hlediska šíře nabídky a dostupnosti formálních služeb sociální péče pro seniory se ve Střední Evropě vynořují tři typy: Rudimentální systém založený na rodinn
é péči (IT-jih, PL, HU, SK), Pokročilý systém - (CZ, IT- sever, DE, SLO) a Vyspělý systém (AT).
 
Anotace v angličtině:  In their policies on social care services intended for seniors all central European states advocate the principle of support for seniors in their home environment for as long as possible, but the question is to what extent and in what way these political proclamations are reflected in the design of the actual social services systems in these countries. Based on data gathered as part of the international project called HELPS - Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities, we analyse what options for the provision of formal social care seniors have in Austria, Hungary, Slovakia, Slovenia, Germany, Poland, Italy and the Czech Republic. The results show that the offer and availability of these services differed significantly, but some countries were more similar than others. Comparative analysis indicates the existence of three types of formal social care service for seniors in central Europe as regards the breadth of services on offer and
their availability. These are: a Rudimentary System based on family care (IT-south, PL, HU, SK), an Advanced System (CZ, IT-north, DE, SLO) and a Developed System (AT).
Klíčová slova: staří; služby sociální; stárnutí; péče dlouhodobá; péče zdravotní domácí; služba pečovatelská; deinstitucionalizace; Evropa střední

Klíčová slova v angličtině: seniors; social services; ageing; de-institutionalisation; central Europe
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Do RIV zadává SOÚ AV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

10 let se Sdílením z Telče [Ten years with "Sharing from Telč" ]. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 26-27.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Článek informuje o obecně prospěšné společnosti Sdílení. Společnost, která byla založena před deseti lety, poskytuje v Telči a okolí sociální a zdravotní služby nejrůznějšího druhu. Svoji pomoc směřuje k seniorům, zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.
 
Anotace v angličtině:  There is no sharing like the "Sharing" organisation. This article does not aim to provide information on social networks or the sharing of a variety of more or less useful information on the ever-evolving shared economy. Rather, the author aims to introduce the reader to the "Sharing" organisation which was founded ten years ago in the author's "almost" native town of Telč. "Sharing" is a non-profit organisation that provides a wide variety of social and health services in Telč and the surrounding area. The organisation provides assistance to seniors, disabled persons, the incurably sick and their families. The staff of "Sharing" provide assistance to those who both want and are able to live at home with their loved ones despite all the limitations associated with their current life situation, i.e. they provide support for such persons to remain at home while, at the same time, enjoying the best possible quality of life.
Klíčová slova: služby sociální; péče sociálně zdravotní; organizace neziskové; činnost dobrovolná; staří; postižení; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; non-profit organizations; seniors; disabled persons; voluntary activity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019

Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 22-25. obr.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Záznam z mezinárodní konference, která se konala dne 11. prosince 2018 v pražském hotelu Holiday Inn.
Klíčová slova: ČR; pečovatelé; staří; stárnutí; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; Mezinárodní; konference; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; caregivers; elderly / aged; ageing; family social assistance; long-term care for the close relative; International; conference; home care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT