Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of Assistance Dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. : Odborná konference s mezinárodní účastí - sborník příspěvků.. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - ISBN 978-80-213-1773-4. - s. 43-45.

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Praha, 16.-17.4.2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právních předpisech ČR pojem "asistenční pes". VÚPSV se mj. zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán MPSV a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a údajů o subjektech výcviku - počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept "assistance dog" in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for assistance dog (training) programme and their users. The research project has been commissioned by the MLSA and should be completed by December 2008. The main aim is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to specify clearly the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes - their numbers, their allocation within the CR and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: pes asistenční; definice; zákonodárství; výdaje; výcvik asistenčních psů; klienti

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; definition; legislation; assistance dog training programme; costs; clients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob. [Assistance dogs as a compensatory aid helping the integration of disabled persons.]. / Zdeňka Galetová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 25-27 (3 s.).

[ Galetová, Zdeňka ]

Anotace:  Asistenční psi pomáhají handicapovaným jedincům překonávat každodenní překážky související s jejich postižením, které je jiné než zrakové. Má-li být tento "psí pomocník" prospěšný zdravotně postižené osobě, je nutné zajisti jejich držitelům právo vstoupit s těmito psy do zařízení, institucí a dopravy. Dotazníkové šetření držitelů vodicích a asistenčních psů, provedené v r. 2008, nejen zmapovalo problémy související s využíváním speciálně vycvičených psů, ale také shromáždilo dostatek relevantních podkladů pro přípravu změn stávajících předpisů v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  Assistance dogs help disabled individuals overcome everyday obstacles related to non-visuals disabilities. If this "canine assistantö is to benefit the disabled person, he must be granted the right to enter institution, facilities and transport with the dog. A questionnaire-based survey of the users of guide dogs and assistance dogs conducted in 2008 both mapped the problems related to the use of specially trained dogs and gathered a sufficient amount of relevant information for the preparation of changes to the existing legislation in this area.
Klíčová slova: postižení; pes asistenční; zákonodárství; šetření

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; compensatory aid; disabled persons; legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jak pomáhají asistenční psi jejich držitelům? [How assistance dogs help their holders?]. / Zdeňka Galetová - In: Pravda o zooterapii 2009 : XI. ročník. Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. / Jaroslava Eisertová, Zuzana Bursová. - České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7394-201-4. - 5 s. .

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: České Budějovice, 13.11.2009, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na držitele asistenčních psů a na způsob pomoci a podpory, kterou psi poskytují každodenně v interakci se zdravotně postiženou osobou. V úvodu je krátce představen výzkumný projekt Problematika asistenčních psů v ČR, jehož cílem bylo zmapování terminologie, legislativy a poznatků, které pomohou při tvorbě právních předpisů ošetřující tuto problematiku. Další část textu je věnována některým výsledkům dotazníkového šetření držitelů asistenčních psů, z čehož vyplývá, že individuální potřeby klientů určují speciální výcvik asistenčních psů.
 
Anotace v angličtině:  The paper is focused on the holders of assistance dogs and the way of help and support that dogs daily provide in interaction with a disabled person. The introduction briefly introduces the research project The problems of assistance dogs in the Czech Republic, whose aim was to map the terminology, legislation and knowledge to assist in drafting legislation attending to this issue. Another part is devoted to some results of a questionnaire survey of holders of assistance dogs, which implies that the individual needs of clients determine specific training programme of assistance dogs.
Klíčová slova: pes asistenční; postižení; kompenzační pomůcka; výcvik asistenčních psů

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; assistance dog training programme; disabled people; assistive devices
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1541
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT