Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu [Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary]. / Jan Vlach, Lenka Říhová, Július Szabo, Nina Procházková, Mirjam Suchomelová, Soňa Šedajová, František Foltán, Jan Mertl, Václav Staškovič - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 181 s. - ISBN 978-80-7416-316-6

[ Vlach, Jan - Říhová, Lenka - Szabo, Július - Procházková, Nina - Suchomelová, Mirjam - Šedajová, Soňa - Foltán, František - Mertl, Jan - Staškovič, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  Platové systémy zaměstnanců veřejné správy, resp. služeb, jsou v jednotlivých zemích EU předmětem průběžných diskuzí. Jejich cílem je nalézt nástroje a postupy, které zajistí stabilitu zaměstnanců, jejich vysokou odbornost, flexibilitu a loajalitu a vytvoří účinné motivační prostředí pro výkon kvalitní a efektivní služby. Projevem jsou průběžné dolaďování platových systémů nebo celkové nebo kvalitativní úpravy. Cílem monografie bylo podat přehled o různých systémech odměňování ve specifických podmínkách civilní státní služby, analyzovat zahraniční zkušenosti, trendy a současný stav odměňování státních zaměstnanců a na tomto základě posoudit jejich motivační potenciál. Rozbor byl zaměřen na systémy využívané v Belgii, Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Francii a v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Salary systems of public administration employees, respectively services are subject to ongoing discussions in individual EU countries. Their goal is to find tools and procedures that ensure employees' stability, high expertise, flexibility and loyalty, and create an effective incentive environment for performing quality and efficient service. The manifestation is continuous fine-tuning of salary systems or total or qualitative adjustment. The aim of the study was to give an overview of the different remuneration systems in specific civil service conditions, to analyse the foreign experience, trends and current state of remuneration of state employees and, on this basis, to assess their motivation potential. The analysis was focused on systems used in Belgium, Sweden, Germany, Slovakia, Austria, France and in the Czech Republic.
Klíčová slova: plat; zaměstnanci státní; výkonnostní složky platu; motivace

Klíčová slova v angličtině: salary; civil servants; performance components of salary; motivation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Trh práce po krizi [Labour market after crisis]. / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s. - ISBN 978-80-7416-342-5

[ Vlach, Jan - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR přežití krize. Nízké úrokové sazby podnikatelská sféra nevyužila k modernizaci své výrobní základny. Organizace se většinou omezily na netechnické a organizační inovace. Tomu odpovídají i dílčí změny ve struktuře zaměstnanosti. Přívětivé domácí prostředí firmám umožnilo nákladově vzdorovat na nadnárodních trzích technicky vyspělejší konkurenci. Následný hospodářský rozmach po roce 2013 prokázal, že se ekonomika dostatečně nepřipravila na nástup digitalizace a robotizace a při extenzivním využití práce narazila na bariéru snižujícího se zdroje pracovních sil, zejména manuálních profesí. Vysoká poptávka po pracovnících na trhu a deformovaná struktura nabídky našla svůj projev v růstu ceny práce.
 
Anotace v angličtině:  Due to the aging population, the number of people in the productive age is decreasing. During the recession (2008-13), the companies did not face labour shortages. Cheap labour has enabled companies installed in the Czech Republic to survive the crisis. The entrepreneurial sphere did not make use of low interest rates to modernise its industrial basis. Firms mostly limited themselves to non-technical and organizational innovations. This was reflected in the partial changes in the structure of unemployment. Friendly local environment has enabled firms to defy technically more advanced competition in the multinational markets thanks to the cost advantage. The subsequent economic expansion after 2013 has revealed the unpreparedness of the economy for the starting digitalisation and robotics, and the firms using the extensive growth strategy hit the limits of labour force size, especially in manual occupations. The high demand for labour and the deformed demand structure resulted in labour cost increase.
Klíčová slova: krize ekonomická; oživení; konjunktura; zaměstnanost; cena práce; mzda; plat

Klíčová slova v angličtině: crisis; boost; boom; employment; labour cost; wage; salary
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ; EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT