Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. [Vliv pracovního výcviku na zaměstnatelnost lidí: Česká republika.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Vašková - 2005.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Údaje z národního průzkumu pracovních podmínek. Charakteristika šetření. Struktura zaměstnanců podle typu pracovní smlouvy a dalších ukazatelů (zaměstnání, vzdělání,, věk, pohlaví, ekonomická aktivita, velikost podniku). Údaje o pracovním výcviku poskytovaným zaměstnavatelem (podnikem) podle typu pracovní smlouvy (trvalý pracovní poměr, pracovní poměr na dobu určitou). Hodnocení výcviku ze strany účastníků, vliv na jejich zaměstnatelnost.
 
Anotace v angličtině:  Data from national working conditions surveys. The characetristics of the survey. Structure of the employees in national economy by contract type and other indicators (occupation, education, age, sex, sector or company size). Information on the typeof training provided by the company by the contract type (permanent contract, fixed-term contract). Employees´assesment of training, impact on their employability.
Klíčová slova: ČR; podmínky pracovn; šetření; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; typy pracovních smluv; poměr pracovní trvalý; zaměstnání dočasné; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; working conditions; survey; training; employability; type of labour contract; permanent contract; fixed-term contract; employees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Autonomy at work among self-employed people. [Autonomie v práci mezi samostatnými.]. / Renata Vašková - 2005.

[ Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Samostatní podnikatelé bez zaměstnanců, kteří by pro ně pracovali, a pracující výhradně pro jednoho klienta, mají méně autonomie ve svých pracovních metodách a rozvrhu pracovní doby, než zaměstnavatelé pracující pro více než jednoho klienta. Významné rozdíly byly shledány i podle sektorů a povolání.
 
Anotace v angličtině:  Self-employed people with no employees working for them and working exclusively for one client have less autonomy in their work methods and working time schedules than employers working for more than one client. Significant differences are also found according to sector and occupation.
Klíčová slova: samostatní; podmínky pracovn; podnikání soukromé; samostatnost v práci

Klíčová slova v angličtině: self employed; working conditions; private enterprise; utonomy at work
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zvýšená ochrana mladistvých zaměstnanců, jak ji od 1. ledna 2008 upravuje zákoník práce. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 4 (2008), s. 2-5.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; práce-mládež; mládež; podmínky pracovn; doba pracovní; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; youth; YOUTH EMPLOYMENT; working conditions; working hours; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomická aktivita. [Economic Activity]. / Věra Kuchařová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 114-129 (16 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Výzkum "Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender" zjišťoval míru a formy ekonomické aktivity osob ve věku 18-79 let, a to včetně případných partnerů respondentů. Deskriptivní analýza dat tohoto šetření se v této kapitole zaměřuje na socioprofesní postavení jedinců, na oblasti práce, zaměstnání či profese, a to v intencích koncepce výzkumu zejména z hlediska věku a pohlaví. Dalším tématem zde je struktura rodin podle aktivity či neaktivity partnerů v různých fázích rodinného cyklu a míra vzdělanostně profesní homogamie párů.
 
Anotace v angličtině:  A research "Family, Partnership and Demographic Aging: Generations and Gender" investigated extent and forms of economic activity of people aged 18-79, incl. respondentsĺ partners if there were any. A descriptive analysis of this surveyĺs data deals in this chapter with individualsĺ social and professional status, with the spheres of work, employment or profession. It does so namely from the point of view of age and gender in accordance with the research concept. Another topic is a family structure by economic activity or non-activity of partners in different family cycle phases as well as a degree of educational and professional homogamy of partners.
Klíčová slova: aktivita ekonomická; profese; postavení socioprofesní; podmínky pracovn; vzdělanostně profesní homogamie párů

Klíčová slova v angličtině: economic activities; profession; working conditions; social and professional status; educational and professional homogamy of partners
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR . : (výsledky empirických šetření) [Work experience og Czech professionals from a period of foreign residence (especially in EU member states) and their attitudes to return home.]. / Jana Vavrečková, Natálie Hantak - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-019-6

[ Vavrečková, Jana - Hantak, Natálie ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená publikace má empirický charakter; její těžiště tvoří dvě kvalitativní šetření. První šetření sleduje míru adaptace terciárně vzdělaných českých odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu; jeho realizace proběhla na území ČR. Druhé šetření sleduje postoje a názory českých kvalifikovaných migrantů dosud žijících a pracujících v Rakousku; je výsledkem spolupráce VÚPSV s Keplerovou univerzitou v Linci. Společným znakem obou kvalitativních průzkumů je důraz na to, aby čeští občané v zahraničí působili na kvalifikovaných pozicích. Cílem je získání poznatků o zahraničních pracovních zkušenostech českých migrantů, o pracovních podmínkách při výkonu kvalifikované práce, o obtížnosti pracovní adaptace v domácím prostředí a postojích k trvalému odchodu z ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study has an empirical character and is based on two qualitative surveys. The first survey tracks the rate at which tertiary-educated Czech professionals adapt after returning from a period of long-term foreign residence; this survey was carried out in the CR. The second survey records the attitudes and views of Czech professionals living and working in Austria and is the result of cooperation between RILSA and Kepler University in Linz. The characteristic common to both surveys is that they focus on Czech citizens working abroad in qualified positions. The aim of the study is to improve on current knowledge of the opinions of foreign labour concerning migrants, on working conditions pertaining to qualified professionals, on the difficulties of adapting after returning to the home country and attitudes towards leaving the CR permanently.
Klíčová slova: migrace odborníků; migrace pracovní; vysoce kvalifikovaní odborníci; podmínky pracovn; sociální a pracovní adaptace; trvalá a dočasná zahraniční migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; qualified labour force; working conditions; adapting to social and working conditions; permanent and temporary foreign migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Development of collectively agreed working conditions 1993-2011 [Vývoj kolektivně vyjednaných pracovních podmínek v letech 1993-2011]. / Štěpánka Pfeiferová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2013. - 13 s.

[ Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva se zaměřuje na hlavní problémy a trendy v kolektivních smlouvách evidovaných v šetření Informačního systému pracovních podmínek od r. 1993. Ukazuje klesající důraz na vyjednávání o mzdách, a to zejména v souvislosti s globálním ekonomickým zpomalením, a na posun k jiným otázkám, jako je odborová činnost, poskytování informací a konzultací s odbory, odstupné a participace zaměstnanců. Došlo ke zvýšení počtu kolektivních smluv stanovujících povinné příspěvky zaměstnavatele do penzijních programů zaměstnanců, více smluv řeší takové otázky, jako je spravedlivé zacházení na pracovišti a rodičovská dovolená.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses on the main issues and trends in collective agreements recorded in the Working Conditions Information System survey since 1993. It shows a decreasing emphasis on wage bargaining, especially in the context of the global economic slowdown, and a shift towards other issues such as trade union operation, the provision of information to and consultation with unions, severance pay and employee participation. There has been an increasing number of collective agreements establishing obligatory employer contributions to employeesĺ pension schemes, and more agreemen
Klíčová slova: vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; podmínky pracovn; odbory; mzdy; mzda minimální; doba pracovní; výhody zaměstnanecké; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: collective bargaining; collective agreements; working conditions; trade unions; wages; minimum wage; working hours; employee benefits; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz uložené 1552
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Casual work: Characteristics and implications [Příležitostná práce: Charakteristika a důsledky]. / Isabella Biletta, Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 39 s. - ISBN 978-92-897-1992-6

[ Biletta, Isabella - Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Příležitostná práce, nepravidelná i na zavolání, přispívá k flexibilitě trhu práce, a proto se stále ve větší míře v celé Evropě využívá. V některých zemích přesahuje praxe použití smluv o příležitostném zaměstnání a zahrnuje i jiné typy smluv a forem samostatné výdělečné činnosti. Přestože nabízí určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je tvůrci politik na evropské i národní úrovni často diskutována kvůli pozorovaným negativním důsledkům, které má pro některé pracovníky. Dopady zahrnují ekonomickou nejistotu a nepředvídatelnost pracovní doby, což zase ovlivňuje zdraví, pohodu a sociální zabezpečení pracovníků. Z pohledu trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy týkající se důstojného sociálního začlenění zranitelných skupin, segmentace trhu práce a obecnějších trendů směrem k fragmentaci práce a odlivu mozků. K řešení těchto problémů již bylo implementováno několik politických reakcí; ve zprávě jsou vyznačeny další politické ukazatele.
 
Anotace v angličtině:  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workersĺ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.
Klíčová slova: EU; práce příležitostná; práce netypická; doba pracovní; podmínky pracovn; flexibilita pracovní; pracovníci; ochrana sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; casual work; non-standard employment; working time; working conditions; labour market flexibility; workers; social protection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Přispěvatelé: Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková
Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/casual-work-characteristics-and-implications
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Zkracování pracovní doby [Reduction of working hours]. / Aleš KROUPA, Renata KYZLINKOVÁ, Štěpánka LEHMANN, Soňa VEVERKOVÁ, Ondřej ŠPAČEK, Jan SEDLÁR - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 89 stran - ISBN 978-80-7416-394-4

[ KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa - ŠPAČEK, Ondřej - SEDLÁR, Jan ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Publikace shrnuje zkušenosti ze zemí, které zkrácení pracovní doby zavedly a ukazuje, že její zavedení může znamenat nárůst pracovní migrace, a to i té nelegální a současně může také vést k tomu, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k navýšení přesčasové práce.
Naopak mezi pozitivní dopady, které se na mezinárodní úrovni uvádějí v souvislosti se zkracováním pracovní doby, patří zejména zlepšení zdravotního stavu, méně stresové zátěže, lepší psychická pohoda pracujících, více možností sladit rodinný a pracovní život.
Významným nástrojem, jak implementovat zkrácenou pracovní dobu, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně a podnikové kolektivní smlouvy. V některých odvětvích v ČR je zkrácená pracovní doba zavedená právě kolektivními smlouvami již mnoho let standardem.
Vyčíslení národohospodářského dopadu po plošném zavedení zkrácené pracovní doby v rozsahu 37,5 hodiny, bylo provedeno na základě modelových předpokladů kompenČzace výpadku pracovní síly. Analýza vyčíslila potenciální vliv zavedeného opatření na průměrný roční pokles HDP (modelovaný v horizontu 20 let) na hodnotu 0,41 % oproti ekonomickému vývoji bez zkrácení pracovní doby. Největšího průměrného ročního poklesu HDP o cca 0,83 % v důsledku zkrácení pracovní doby v horizontu 20 let by dosáhl zpracovatelský průmysl.
 
Anotace v angličtině:  The publication summarizes the experience of countries that have introduced reduced working hours and shows that its introduction can mean an increase in labour migration, even illegal migration, and at the same time can lead some employers to increase the overtime.
On the contrary, the positive effects reported at the international level in connection with the reduction of working hours include, in particular, improved health, less stress, better mental well-being of workers, and more opportunities to reconcile family and professional life.
Higher-level collective agreements and company collective agreements are important tools for implementing reduced working hours. In some sectors of the Czech national economy, reduced working hours introduced by collective agreements have been the standard for many years.
The quantification of the national economic impact after the widespread introduction of reduced working hours in the range of 37.5 hours was performed based on model assumptions of compensation for labour shortages. The analysis quantified the potential impact of the introduced measure on the average annual decline in GDP (simulated for 20 years) at 0.41%, respectively, compared to economic development without a reduction in working hours. The largest average annual decline in GDP of about 0.83% due to a reduction in working hours at 20 years would be achieved by the manufacturing industry.
Klíčová slova: doba pracovní; práce přesčasová; migrace pracovní; podmínky pracovn; vyjednávání kolektivní

Klíčová slova v angličtině: working hours; overtime work; labour migration; working conditions; collective bargaining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70801 Zkracování pracovní doby
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-395-1 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT