Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Trendy v poskytování sociálních služeb do roku 2025 [Trends in the provision of social services by 2025]. / Ladislav Průša - In: Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. - ISBN 978-80-7357-573-1. - s. 107-116 (10 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  V souladu s moderními trendy při poskytování sociálních služeb lze předpokládat, že i v naší zemi se budou při poskytování a financování sociálních služeb uplatňovat tržní principy, že tedy budou moci být poskytovány se ziskem. Tato skutečnost bude vyžadovat mj. i změnu právní formy organizací poskytujících sociální služby. Lze předpokládat, že dojde k jejich transformaci na obecně prospěšné společnosti, v některých případech na obchodní společnosti. Tato skutečnost spolu se stárnutím populace vyžaduje věnovat pozornost prognózování potřeby služeb sociální péče pro seniory mj. i z hlediska rozvoje sociálního podnikání. Východiska a determinanty projekce. Projekce potřeby služeb sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  In line with modern trends within the provision of social services can be assumed that market principles will be apply in the delivery and financing of social services in our country, so that they can be provided profitably. This will require among other things, a change of the legal status of organizations providing social services. It can be expected for their transformation to public benefit corporations, in some cases to trading companies. This fact combined with the ageing of population needs to pay attention to the forecasting needs of social services for seniors, including from the viewpoint of development of social entrepreneurship. Background and determinants of the projection. Projections of need of social care services.
Klíčová slova: ekonomika sociální; podnik sociální; obecně prospěšná společnost; služby sociální; prognózování potřeby sociálních služeb; právní formy organizací

Klíčová slova v angličtině: social economy; social enterprises; public benefit corporations; social services; projection of needs of social care services; legal status of organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran knihy: 176 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb [The role of public benefit corporations in the provision of social services]. / Pavel Bareš - In: Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. - ISBN 978-80-7357-573-1. - s. 74-97 (24 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Právní forma obecně prospěšné společnosti nachází uplatnění i v oblasti sociálních služeb. Vztahy mezi používanými pojmy a vymezení oblasti zájmu. Pro zachycení role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb byly využity údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Údaje o počtech subjektů byly dále rozlišeny podle jednotlivých typů sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Legal status of a public benefit corporation is also applied in the field of social services. Relations between the used concepts and determination of areas of interest. The data from the Register of social services providers were used to capture the role of public benefit corporations in the provision of social services Data on numbers of subjects were further distinguished by different types of social services.
Klíčová slova: ekonomika sociální; podnik sociální; obecně prospěšná společnost; poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social economy; social enterprises; public benefit corporations; social services provision
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran knihy: 176 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vývoj zaměstnanosti v sociálních službách a struktura zaměstnaných v obecně prospěšných společnostech [Development of employment in social services and the structure of the employed in public benefit corporations]. / Jaromíra Kotíková - In: Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. - ISBN 978-80-7357-573-1. - s. 98-106 (9 s.).

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Sociální ekonomika je charakterizována velmi heterogenním komplexem vztahů a institucí. Vymezení pojmů sociální ekonomika a sociální podnik. Příspěvek zjišťuje vývoj zaměstnanosti a strukturu zaměstnaných v oblasti sociálních služeb. Vývoj počtu zaměstnaných v sociálních službách, vývoj vzdělanostního složení (2004-2009). Nejčastější zaměstnání v sociálních službách. Prognóza budoucího vývoje potřeby pracovních sil v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The social economy is characterized by a heterogeneous complex of relations and institutions. Definitions of concepts of social economy and social enterprise. Paper identifies the development of employment and the structure of the employed in the area of social services. Development of number of employees in social services, development of educational composition (2004-2009). The most common jobs within social services. Forecast of future development of labour demand in this area.
Klíčová slova: ekonomika sociální; podnik sociální; obecně prospěšná společnost; služby sociální; zaměstnanost; struktura zaměstnaných; potřeby pracovních sil

Klíčová slova v angličtině: social economy; social enterprises; public benefit corporations; social services; employment in social services; structure of the employed; labour demand
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran knihy: 176 s.
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT