Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. [Malé a střední podniky v České republice.]. / Danica Krause - In: Small and medium-sized Enterprises in Central Europe: An Overview.. - Tokyo : The Sasakawa Central Europe Fund of The Sasakawa Peace Foundation, 2003. - s. 21-37 (16 s.).

[ Krause, Danica ]

Anotace:  Kapitola pojednává o oblasti malého a středního podnikání v České republice a obsahuje základní informace o tomto sektoru národního hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes the small and medium-sized enterprises and contains bacis information about SMEs sector.
Klíčová slova: podnikání malé a střední; podnikání malé a střední

Klíčová slova v angličtině: SME; small and medium-sized enterprises; cooperation; discrimination; policy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Krátká zpráva o problematice malých a středních podniků v České republice. [Short report on problems of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic.]. / Danica Krause, Jaroslav Kux - Praha: VÚPSV, 2004. - 24 s.

[ Krause, Danica - Kux, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva pojednává o oblasti malého a středního podnikání v ČR. Přináší přehled základních informací o tomto významném sektoru národního hospodářství a nastiňuje důležitost podnikatelského sektoru pro rozvoj zaměstnanosti v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The report describes the small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and contains basic information about SMEs sector and its influence on the employment development in the Czech Republic.
Klíčová slova: podnikání malé a střední; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: medium-sized enterprises; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II. : Sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti [The socioeconomic position of self-employed persons in a society II : Review of analyses]. / Ladislav Průša, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 208 s. : lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-000-4

[ Průša, Ladislav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie ve sborníku doplňuje výstupy I. etapy projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (Průša a kolektiv: Sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích Evropské unie, VÚPSV, Praha 2006) a výstupy terénního šetření OSVČ (Baštýř, Brachtl, Vlach: Terénní šetření sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných, VÚPSV, Praha 2007). Sborník obsahuje vybranou ekonomicko právní problematiku institucionálního rámce podpory malých a středních podniků (v jejich rámci působí 99 % sebezaměstnaných), ekonomické rozbory důsledků mezer v systémovém zajištění drobného podnikání (daňová problematika, švarcsystém) a sociologický rozbor problematiky genderu v malém podnikání.
 
Anotace v angličtině:  Study published in proceedings deals with opened issues and complements outputs from the first part of the project "Social and economical position of self employed workers in society" (Průša and collective: The proceedings of analysis of social and economical position of self-employment in Czech society and in EU countries, RILSA, Praha 2006) and outputs from field survey of self-employment (Baštýř, Brachtl, Vlach: Field survey of social and economical position of self-employment, RILSA, Praha 2007). Proceedings include chosen economical and law problems on institutional level dealing with support of middle and small enterprises (where 99% of self employed operate). It also includes economical analysis of loopholes in system and their impact for small enterprise (tax problems, Schwartz system) and sociological analysis of gender in small enterprises.
Klíčová slova: samostatní; podnikání malé a střední; základ daňový; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; gender

Klíčová slova v angličtině: SELF EMPLOYED; small and medium-sized enterprises; tax base; apparent self employed activity/work; gender
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Transferability of the Bulgarian JOBS programme in the Czech Republic. [Přenositelnost bulharského programu JOBS do České republiky.]. / Miriam Kotrusová - 2008.

[ Kotrusová, Miriam ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek přináší stručný přehled stávající situace na českém trhu práce a podpory podnikání pro malé a střední podniky s cílem zhodnotit potenciální přenositelnost bulharského programu JOBS (Podpora podnikání: Příležitosti zaměstnání prostřednictvím podpory podnikání) do ČR. V závěru je uveden přiklad současného podobného českého projektu Labour Market Institute (LMI).
 
Anotace v angličtině:  In the following pages a brief overview will be provided of the current situation in the Czech labour market and entrepreneurship support for small- and medium-sized enterprises (SMEs) with the aim of assessing the potential transferability of the JOBS (Promotion of Entrepreneurship: Job opportunities through business support) programme in the Czech Republic. An example of a project currently being implemented called the Labour Market Institute will be presented briefly in the final part of the overview.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; podnikání soukromé; podnikání malé a střední; trh práce; Bulharsko

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; employment policy; job creation; private enterprise; small and medium-sized enterprises; Bulgaria
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011: 2011
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

THE CZECH REPUBLIC: Social Experimentation: Supporting People 50+ in Entrepreneurship : Evaluation Report [Česká republika: Sociální experimentování pro aktivní stárnutí: Podporování podnikání lidí 50+. Hodnotící zpráva]. / Ondřej Hora, Tomáš Soukup, Miroslav Suchanec - Edinburgh: Edinburgh Chamber of Commerce, 2011; Praha: RILSA, 2011. - 75 s.

[ Hora, Ondřej - Soukup, Tomáš - Suchanec, Miroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva je hodnotící zpráva české části projektu "Social Experimentation for Active Ageingö (VS/2010/0045) zaměřeného na cílovou skupinu lidí starších 50 let. Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit sociální politiku týkající se sociální a ekonomické aktivace starších lidí, kteří nedosáhnou na stávající politická opatření. Cílem českého projektu je pilotní program, který podporuje cílovou skupinu při malém soukromém podnikání, včetně jeho hodnocení, a to vše v rámci akčního výzkumu. Struktura této hodnotící zprávy je následující: po úvodní části představuje strukturu (plán) naší pilotní akce, následuje metodika použitá při hodnocení programu, hlavní výsledky programu a související zjištění, nejdůležitější závěry a doporučení.
 
Anotace v angličtině:  This report is an Evaluation Report of the Czech part of the project titled "Social Experimentation for Active Ageingö (VS/2010/0045) focusing on the target group of people aged 50+. The overall aim of this project is to improve social policy in relation to social and economic activation of older people who are not being reached by current policy measures. The aim of the Czech project is to pilot a programme that supports the target group in doing a small, private business, including its evaluation, all in framework of action research. The structure of this Evaluation Report is as follows: after this introduction we present the structure (plan) of our pilot action, followed by the methodology applied at the programme evaluation, major results of the programme and related findings, the most important findings (lessons learned) and recommendations.
Klíčová slova: pracovníci starší; stárnutí aktivní; podnikání soukromé; podnikání malé a střední; motivace; vzdělávání-výcvik; programy aktivacw

Klíčová slova v angličtině: older people; active ageing; small private business; motivation; training for doing business; activation programmes
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9131/10 Social Experimentation for Active Ageing
Poznámka:  viz uložené 1429
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT