Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců. [International comparison of differences in the area of income compensation during illness for small and medium-sized enterprises, especially in benefit systems of employees.]. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-84-6

[ Chvátalová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zabývá právní úpravou postavení zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti zaměstnanců. Přednostně zkoumá, zda a jakým způsobem se zaměstnavatelé podílí na řešení výše uvedené sociální události, a to s přihlédnutím k jejich velikosti na malé a střední podniky. Zaměřuje se též na aspekt refundace vynaložených prostředků.
 
Anotace v angličtině:  The submitted study deals with employers position legislation during their employees´ incapacity for work. It primarily studies if and how the employers take part in the given social situation solving, taking into account firm size, especially small and medium-sized enterprises. It also focuses on refundment of the relevant expenditure.
Klíčová slova: ČR; neschopnost pracovní; nemocenské; dávky nemocenského pojištění; zaměstnavatelé; zaměstnanci; EU; podniky malé a střední; refundace

Klíčová slova v angličtině: CR; work incapacity; sick leave; pay; employers; employees; EU; refundment; small and medium-sized enterprises
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Specifics of Price Marketing Controlling and Pricing of Products with Small and Medium-Sized Family Enterprises (Proceedings of Abstract) [Specifika kontroly cenového marketingu a cena produktů u malých a středně velkých rodinných podniků]. / Karel Havlíček, Lenka Říhová - Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. - ISBN 978-80-8154-167-4

[ Havlíček, Karel - Říhová, Lenka ]

Akce: International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economics System, Dubrovník, 2016-06-22
Anotace v angličtině:  Globalization, hyper competition and massive development of information technologies significantly impact behaviour of customers and firms alike. The ability to immediately capitalize on relevant information and prediction of future development thus often becomes a key to success. Large multinational corporations invest into complex marketing controlling while ensuring a stable position on the market. However, the situation is different with small and medium-sized family enterprises where the issue of marketing controlling is often neglected. It follows from long-term researches in which both authors are involved that family enterprise participate in of the gross domestic product in the Czech Republic by 20 to 30%, while in traditional market economies their share is up to 80%. Therefore, they have a role in the social area. The aim of this paper is to analyse the problem of application of controlling in small and medium-sized enterprises with an emphasis on the price controlling and to show the importance of
process controlling in a small and medium-sized family enterprise. The authors give a special attention to given barriers and influences that significantly impact the optimum product pricing. Due to the complexity of the given problem, specifics of controlling with family enterprises with an emphasis on social barriers that are a result of a unique culture of family enterprises are also examined. The originality and benefits of this paper can particularly be seen in supplementing and complex grasping of the price marketing controlling at the level of small and medium-sized family enterprises. A scientific elaboration of the problem of the price controlling is a precondition to the development of competitiveness of family enterprises in the current market place, as a fundamental pillar of healthy economy.
Klíčová slova: management; kontrola; podniky malé a střední

Klíčová slova v angličtině: management; controlling; SME
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Role of P2P Loans in the Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic [Role P2P půjček při financování malých a středních podniků v České republice]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2.

[ Říhová, Lenka ]

Akce: mezinárodní konference : Petrovice u Karviné, 2016-09-14-16,
Klíčová slova: podniky malé a střední; financování; půjčky

Klíčová slova v angličtině: SME; financing; P2P loans
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR [Micro-financing and the possibility of its use in the Czech Republic]. / Soňa Veverková, Aleš Kroupa - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 56 s. - ISBN 978-80-7416-242-8

[ Veverková, Soňa - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii jsou popsány veřejné i soukromé úvěrové a záruční finanční nástroje, které jsou v současné době dostupné v České republice (ze zahraničních i národních zdrojů). Ukázalo se, že řada finančních nástrojů nabízených z veřejných zdrojů je pro mikropod-niky reálně nedostupná (z důvodu příliš vysoké jistiny, která neodpovídá potřebám mikropodniků, administrativní náročnosti, důrazem kladeným na inovace atd.), a to přesto, že tyto nástroje jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky, resp. mikropodniky. V soukromém sektoru sice banky dosud nenabízejí úvěrové a záruční produkty vhodné pro mikropodniky (velká míra rizika), avšak začínající mikropodnikatel může využít nových soukromých nástrojů - peer to peer půjček či crowdfundingu. Obecně je sice současná nabídka finančních nástrojů pro mikropodniky omezená, avšak, jak ukazuje výsledek rozboru, nejdůležitějším kritériem pro nalezení vhodného finančního nástroje umožňujícího "rozjezd" mikropodnikání je kvalitní podniČkaČtelský záměr. Monografie zahrnuje
vedle ČR rovněž i zkušenosti s mikrofinancováním na Slovensku a v Rumunsku.
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a description of both public and private funding and guarantee instruments that are currently available in the Czech Republic (from foreign as well as domestic sources). It was discovered that many of the funding instruments available from public sources are, in practice, unavailable to micro-enterprises (due to too high principles which fail to correspond to the needs of micro-enterprises, administrative demands, an emphasis on innovation, etc.) despite the fact that these tools are aimed directly at small and medium-sized enterprises and micro-enterprises. In the private sector, although banks do not offer loan and guarantee products suitable for micro-enterprises (the level of risk is too high), new start-up enterprises are able to take advantage of newly-available private instruments - peer to peer loans, crowdfunding, etc. Generally, while accepting that the current availability of funding instruments serving micro-enterprises is limited, the results of the analysis revealed that t
he most important criterion in terms of finding a suitable funding instrument leading to the launching of a micro-enterprise consists of a high-quality business plan. In addition to the Czech Republic, the study also included experience with micro-financing in Slovakia and Romania.
Klíčová slova: podnikání sociální; podniky malé a střední; mikrofinancování; půjčka; záruka; peer to peer půjčky; crowdfunding; mikropodniky

Klíčová slova v angličtině: micro-financing; loan; guarantee; social entrepreneurship; peer to peer loans; crowdfunding; small and medium-sized enterprises; micro-enterprises
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC510/2015 Analýza využití evropského nástroje mikrofinancování a analýza možností zvýšení účasti ČR v ose mikrofinancování a sociální podnikání
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech [SME financing using P2P loans in the Czech Republic and other selected countries]. / Lenka Říhová - In: Rozvoj ekonomie - výsledky výzkumu doktorandů / Mojmír Helísek. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. - ISBN 978-80-7408-156-9. - 13 s..

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 16.5.2017, Praha, národní Externí odkaz
Anotace:  Konkurenceschopné mikropodniky a malé a střední podniky (SME) jsou nedílnou součástí dobře fungujícího tržního hospodářství. Tyto podnikatelské subjekty mají s ohledem na svou samostatnost a flexibilitu schopnost uspokojit individuální požadavky, které jsou často finančně nezajímavé a nedosažitelné pro větší podniky. Klíčovou otázkou pro SME ovšem zůstává jejich financování. Rozvoj technologií přinesl novou formu financování a to P2P úvěry. Cílem této práce je identifikace specifik vývoje trhu P2P úvěrů pro SME ve vybraných zemích světa. Mezi posuzovanými zeměmi je Velká Británie jako země, kde P2P platformy vznikly, USA, Čína a Česká republika, kde se začaly využívat P2P platformy až od roku 2011.
 
Anotace v angličtině:  Competitive micro-enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs) are an integral part of a well-functioning market economy. These business entities, given their autonomy and flexibility, are able to meet individual requirements that are often financially uninteresting and unattainable for larger businesses. The key question for SMEs, however, remains their funding. Technology development has brought a new form of funding, namely P2P loans. The aim of this work is to identify the specificities of the market development of P2P loans for SMEs in selected countries of the world. Among the countries under consideration, the United Kingdom is the country where the P2P platforms originated, the US, China and the Czech Republic, where P2P platforms have started to use since 2011.
Klíčová slova: podniky malé a střední; financování; půjčky; P2P

Klíčová slova v angličtině: small and medium-sized enterprises; financing; loans; P2P
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  uložené 2140
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT