Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. [Alternative forms of support for families with children in social insurance.]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 111 s. - ISBN 978-80-7416-062-2

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se zaměřuje na možnosti zohlednění podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění v kontextu celkové koncepce rodinné politiky státu. Přináší přehled o tom, jak je rodinná politika řešena ve vybraných vyspělých státech a jak je v rámci těchto států přistupováno k podpoře rodin s dětmi v důchodových systémech. Věnuje se alternativním návrhům na pružné formy podpory rodin s dětmi v rámci sociálního pojištění, přináší nové pohledy, vyvrací v této oblasti existující mýty a věnuje se detailnímu rozboru některých reformních variant důchodového systému v ČR. Zaměřuje se na netradiční formy podpory rodin s dětmi v rámci důchodového pojištění (např. koncept tzv. dětského důchodu, možnost závislosti sazby důchodového pojištění na počtu vychovaných dětí či možnost asignace pojistného dětmi svým rodičům). Problematika je řešena ve dvou na sebe navazujících monografiích. Tato druhá analytická část se věnuje praktickým zahraničním zkušenostem a modelovým propočtům.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of how family policy models in selected developed countries approach the support of families with children via their respective pension schemes. It deals with alternative proposals for flexible forms of support for families with children under the social insurance system, it provides new insights into the topic, it refuses existing myths and gives a detailed analysis of certain pension system reform variants. It also focuses on innovative ways of support of families with children within pension insurance (e.g. the concept of the so-called child pension, the possibility of basing pension insurance rates on the number of children or the possibility of a part of a childĺs pension insurance premiums being assigned to his/her parents. This issue is dealt with in two successive monographs. This second analytical part deals with foreign experience and practical model calculations.
Klíčová slova: podpora rodin s dětmi; pojištění sociální; systém důchodový; důchod závislý na počtu dětí; asignace pojistného; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: support for family; social insurance; child pension; assignation of social insurance; pension system; international comparison
Návaznost: HR172/08 - Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. [The theoretical possibility of support for families with children in social insurance.]. / Martin Holub, Milan Šlapák, Anna Šťastná, Sylva Höhne, Vojtěch Krebs - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-063-9

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan - Šťastná, Anna - Höhne, Sylva - Krebs, Vojtěch ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se zaměřuje na možnosti zohlednění podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění v kontextu celkové koncepce rodinné politiky státu. Přináší přehled o tom, jak je rodinná politika řešena ve vybraných vyspělých státech a jak je v rámci těchto států přistupováno k podpoře rodin s dětmi v důchodových systémech. Věnuje se alternativním návrhům na pružné formy podpory rodin s dětmi v rámci sociálního pojištění, přináší nové pohledy, vyvrací v této oblasti existující mýty a věnuje se detailnímu rozboru některých reformních variant důchodového systému v ČR. Zaměřuje se na netradiční formy podpory rodin s dětmi v rámci důchodového pojištění (např. koncept tzv. dětského důchodu, možnost závislosti sazby důchodového pojištění na počtu vychovaných dětí či možnost asignace pojistného dětmi svým rodičům). Problematika je řešena ve dvou na sebe navazujících monografiích. Tato první se věnuje teoretickým možnostem podpory rodin s dětmi v rámci sociální politiky státu a sociálního pojištění.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of how family policy models in selected developed countries approach the support of families with children via their respective pension schemes. It deals with alternative proposals for flexible forms of support for families with children under the social insurance system, it provides new insights into the topic, it refuses existing myths and gives a detailed analysis of certain pension system reform variants. It also focuses on innovative ways of support of families with children within pension insurance (e.g. the concept of the so-called child pension, the possibility of basing pension insurance rates on the number of children or the possibility of a part of a childĺs pension insurance premiums being assigned to his/her parents. This issue is dealt with in two successive monographs. The first one deals with the theoretical possibilities of providing support for families with children by means of state social policy and the social insurance system.
Klíčová slova: podpora rodin s dětmi; pojištění sociální; důchod závislý na počtu dětí; asignace pojistného; systém důchodový; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: support for family; social insurance; child pension; assignation of social insurance; pension system; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR172/08 - Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Alternativní formy podpory rodin s dětmi v důchodových systémech [Alternative forms of support for families with children in pension systems]. / Martin Holub - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 107-116 (10 s.).

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Penzijní systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky státu, musí reagovat na sociodemografický vývoj společnosti, zejména na zvyšující se naději dožití, změny v rodinném chování a vývoj porodnosti. V řadě teoretických pracích se v poslední době objevuje téma možného ovlivnění úrovně porodnosti prostřednictvím politiky státu, konkrétně i prostřednictvím důchodového systému. Tento příspěvek přináší přehled teoretických forem opatření ľ zohlednění období výchovy dětí v rámci důchodového systému, pomocí nichž si někteří autoři slibují ovlivnění reprodukčního chování účastníků důchodového systému. Příspěvek se zaměřuje na nejvýznamnější návrhy: závislost výše pojistného na počtu dětí, asignaci pojistného a koncept child pension ľ závislost nároku na důchod na počtu dětí.
 
Anotace v angličtině:  Pension schemes have to reflect the socio-demographic development of society as well as other social policy subsystems. Increasing life expectancy, changes in family patterns and birth rate development are crucial factors as far as pension schemes are concerned. Mention has been made in many theoretical papers of the influence of state policy, particularly pension policy, on the birth rate. The paper focuses on exploring innovative ways in which to support families with children by means of the pension insurance system, namely the concept of the so-called child pension, the possibility of basing pension insurance rates on the number of children and the potential for part of a childĺs pension insurance premiums being assigned to his/her parents.
Klíčová slova: podpora rodin s dětmi; pojištění sociální; asignace pojistného; systém důchodový; child pension

Klíčová slova v angličtině: support for family; social insurance; child pension; assignation of social insurance; pension system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1573
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení [Reflection of Child Care Periods in Pension System]. / Martin Holub - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 86-95 (10 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky, musí reagovat na socio-demografický vývoj ve společnosti, včetně - ale nejen - na zvyšující se střední délku života, změny v rodinných praxích a porodnost. Ačkoli má zvažování péče o dítě v důchodovém systému (nejen) v České republice dlouhou tradici, alternativní přístupy ke zvažování péče o dítě v důchodových systémech byly nedávno sledovány zejména v souvislosti s prováděnými reformami důchodových systémů. Tento článek je věnován aktuálně diskutovaným teoretickým formám činnosti: koncept children pay as you go; závislost výše důchodového pojistného na počtu vychovávaných dětí; asignace části pojistného.
 
Anotace v angličtině:  Pension systems, alike as other subsystems of the social policy, must reply to the socio-demographic developments within society, including but not limited to increasing life expectancy, changes in family practices, and fertility rate. Although consideration of child care in the pension system (not only) in the Czech Republic has long tradition, alternative approaches of child care consideration in pension systems have recently been pursued especially in connection with the undertaken pension systems reforms. This article is dedicated to the currently discussed theoretical forms of action: the concept of children pay as you go, dependence of the pension contribution rate to the amount of children raised, and assignation of part of pension contribution.
Klíčová slova: zab. důchodové; výchova dětí; podpora rodin s dětmi; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension system; child care; family support; pension contributions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT