Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 43, č. 6 (2007), s. 1175-1193 (19 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek popisuje postoje ke smrti a rituálům pohřbívání v současné české společnosti. V úvodu uvádí postoje ke smrti, které zastává většina české populace ľ nevěřící. Obvyklý světský pohřební obřad v krematoriu neuspokojuje zcela potřeby pozůstalých, což je podepřeno skutečností, že téměř polovina kremací je bez obřadu. 2. část článku je věnována postojům ke smrti a pohřebním obřadům, které preferují věřící ľ na základě průzkumu provedeného ve třech náboženských skupinách. V závěru autorka porovnává postoje nevěřící většiny a věřících a nastiňuje spojitosti mezi dnešními podmínkami a dřívějším komunistickým režimem, pokud jde o obecný přístup ke smrti a pohřebním obřadům.
 
Anotace v angličtině:  The article describes attitudes towards death and funeral rites in contemporary Czech society. It begins by revealing the attitudes to death held by the majority of the Czech population - non-believers. The customary secular funeral ceremony, held in a crematorium, is not entirely well suited to meeting the needs of the bereaved, and this is borne out by the fact that nearly half of all cremations are held without a funeral ceremony. The second part of the article is devoted to the attitudes towards death and the funeral rite preferences of believers, based on a survey conducted with members of three religious groups: Roman Catholics, Protestants, and Jehovahs Witnesses. Finally, the author compares the attitudes of the secular majority and believers, and also outlines the connections between conditions today and under the former communist regime regarding the general approach to death and funeral rites.
Klíčová slova: ČR; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  UT ISI:000252491300004
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století. [Death, dying and funeral rites in twentieth-century Czech society.]. / Olga Nešporová - In: Soudobé dějiny. - ISSN 1210-7050 - Roč. 14, č. 2-3 (2007), s. 354-378 (25 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek je věnován problematice smrti, umírání a pohřebním rituálům v současné české společnosti, přičemž je zkoumané téma zařazeno do širšího kontextu evropského i dějinného. První část studie představuje sociálně-vědní koncept tabuizace smrti v moderní evropské společnosti 20. století i postupnou detabuizaci smrti způsobenou větším zájmem o umírající projevovaným zhruba od 60. let 20. století. Nastíněn je i vývoj v oblasti pohřbívání. Dále je sledována situace v ČR, která byla vinou komunistického režimu i vysokou mírou sekularizace společnosti poněkud odlišná. Problematika umírání a hospicové péče začala být v ČR řešena až v devadesátých letech 20. století. Vysoká míra nedůvěry k církvím pak vedla k tomu, že pohřební obřady obsahují náboženskou složku pouze v méně než polovině případů, zhruba třetina kremací probíhá bez oficiálního obřadu.
 
Anotace v angličtině:  In this article the author considers the topic of death, dying and funeral rites in Czech society in the broader European and historical context. In the first part she presents the social-science conception of the taboo on death in early twentieth-century European society and then the gradual lifting of that taboo owing mainly to an interest in dying, which appeared from about the 1960s. She also outlines developments in funeral rites. She considers the situation in Czech society, which, owing to forty years of Communist rule and the high degree of secularization, was rather different from Western Europe. Questions related to dying and hospice care were generally not dealt with by Czechs till the 1990s. The great mistrust of churches had led to less than half of all present-day funeral ceremonies including a religious component, about a third of all cremations take place without any real ceremony.
Klíčová slova: ČR; Evropa; smrt; věřící; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Europe; death; last rites; funeral; believers
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Last Rites in a Post-Communist Country. The Introduction of Civil Funeral Rites during the Communist Era and its Consequences for Contemporary Czech Society. [Poslední obřady v postkomunistické zemi. Zavedení civilních pohřebních obřadů během komunistické éry a důsledky pro současnou českou společnost.]. / Olga Nešporová - In: Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe / Marius Rotar, Marina Sozzi. - Cluj-Napoca : Editura Accent, 2009. - ISBN 978-973-8915-80-0. - s. s. 50-66 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kapitola představuje specifické rysy soudobých posledních obřadů v České republice. Je krátce zmíněna historie kremace a zavedení civilního smutečního obřadu během komunistické éry, neboť autorka je přesvědčena, že současné pohřební rituály, které praktikuje většina Čechů, lze chápat jako pokračování historických trendů a reakci na model, zavedený komunistickým režimem, který spočíval v krátkém světském pohřebním obřadu před kremací. Tento model se postupně stával stále populárnějším během čtyřiceti let komunistické vlády. Unikátní situaci v současné době lze shrnout do tří hlavních bodů: míra kremace sazba v ČR je nejvyšší v Evropě, světské pohřby jsou populárnější než náboženské obřady a zhruba čtvrtina obyvatel si nepřeje vůbec žádný pohřeb. Autorka uzavírá svůj příspěvek přehledem hlavních ekonomických, psychologických a sociálních faktorů, které vedou lidi k rozhodnutí nemít pohřební obřad.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduces the specific features of contemporary last rites in the CR. The history of cremation and the introduction of the civil funeral ceremony during the communist era are briefly mentioned since the author is convinced that current death rituals as practised by the majority of Czechs can be seen as a continuation of historical trends and a reaction to the model introduced by the communist regime which consisted of a brief secular funeral ceremony preceding cremation, a model which gradually became more and more popular during the period of communist rule. Currently, the unique situation in the CR can be summed up in three main points: the cremation rate in the CR is the highest in Europe, secular funerals are more popular than religious ceremonies and roughly a quarter of the population choose to have no funeral at all. The author closes her paper with an overview of the principal economic, psychological and social factors which lead people to choose not to have a funeral ceremony.
Klíčová slova: pohřební rituály; pohřby civilní; společnost česká; smrt

Klíčová slova v angličtině: last rites; civil funeral; Czech society; death
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem stran: 296 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

New Phenomenon: Roadside Memorials [Nový fenomén: pomníčky u silnic]. / Olga Nešporová - In: Annales Universitatis Apulensis, Series Historica. - ISSN 1453-9314 - Special 2 (2010), s. 423-439 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace v angličtině:  Roadside memorials have become a common feature in the Czech landscape over the last couple of decades. Such memorials are usually erected as permanent structures intended to remind travellers of both the accident and the deceased, the majority of whom are young men. Roadside memorials provide a relatively new and personalised form of expressing grief that extends private mourning into the public domain. However, this approach to coping with the death of a friend or family member is in sharp contrast with the otherwise impersonal and minimised last rites practised in contemporary Czech society. A hundred roadside memorials were examined in the course of the research and almost all of them were adorned with flowers and candles, and more than two-thirds featured the symbol of the cross which is surprising when one considers the generally very low level of religiosity in Czech society. The role played by religion (Christianity) in this phenomenon is, therefore, not easily explained. In many cases the cross is no
t meant or perceived as a Christian symbol, it merely represents death and its tragic dimension. However, if roadside memorials can be considered "graves without a bodyö, then why should they not display "crosses without Christianityö.
Klíčová slova: pomníčky u silnic; pohřební rituály

Klíčová slova v angličtině: roadside memorials; last rites; traffic fatalities; death and mourning
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky
Poznámka:  VÚPSV se na projektu nepodílí
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Století proměn v pohřbívání: od církevního uložení do země ke zpopelnění bez obřadu [A century of funeral changes: from church burial to cremation without a ceremony]. / Olga Nešporová - In: Český lid. Etnologický časopis. - ISSN 0009-0794 - Roč. 100, č. 2 (2013), s. 183-204 (22 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Změny v pohřbívání v české společnosti, k nimž došlo v průběhu 20. století, byly významnější než ty, ke kterým došlo v průběhu celého druhého tisíciletí. Tradiční římskokatolické křesťanské pohřby, které se prováděly na přelomu 19. a 20. století jsou popisovány jako výchozí bod, od kterého se pozornost studie posouvá na významné změny, které následovaly. První polovina 20. století byla specifická, pokud jde o objevení se kremace. Komunistická éra (1948-1989) byla charakterizována ohromným rozšířením popularity kremace (míra kremace v Československu dosáhla 55 % do roku 1988) i výrazným zvýšením podílu světských pohřbů, které byly koncem 80. let prováděny asi 3/5 zesnulých. Na současné praktiky pohřbívání lze pohlížet jako na přímé pokračování předchozích generací a jsou pozoruhodné jak z hlediska jedné z nejvyšších měr kremace v Evropě (80 %), tak ještě výrazněji, pokud jde o mimořádně vysokou míru případů (asi 1/4 až 1/3), kdy se žádný pohřební obřad vůbec nekoná.
 
Anotace v angličtině:  The changes in funeral practices in Czech society which occurred during the 20th century were more significant than those that took place during the whole of the second millennium. Traditional Roman Catholic Christian funerals which were performed at the turn of the 19th and 20th centuries are described as a starting point from which the focus moves to a study of the major changes which took place from then onwards. The first half of the 20th century was specific in the emergence of cremation. The Communist era (1948ľ1989) was characterized by a huge expansion in the popularity of cremation (the cremation rate in Czechoslovakia had reached 55 % by 1988) as well as by a significant increase in the proportion of secular funerals which, by the end of the 1980s, were being conducted for around three-fifths of the deceased. Contemporary Czech funeral practices can be seen as a direct continuation of those of previous generations and are noteworthy in terms both of having one of the highest cremation rates in Europ
e (80 %) and, even more strikingly, the extraordinarily high rate of cases (around one quarter to one third) in which no funeral ceremony is held at all for the deceased.
Klíčová slova: pohřby; pohřební rituály; kremace

Klíčová slova v angličtině: last rites; funerals; funeral preferences; cremation; Czech Republic; 20th century
Návaznost: GPP404/11/P725 - Sociální dopady individualizace smrti v současné české společnosti
Poznámka:  viz uložené 1799
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT