Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vývoj trhu práce a očekávané změny v systému sociální ochrany. / Magdalena Kotýnková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - č. 5 (2003), s. 10-12.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Vývoj nezaměstnanosti v ČR po roce 1989. Důraz na politiku zaměstnanosti. Základní přístupy k zajištění motivace k hledání, přijetí a udržení zaměstnání. Možnosti diferencované výše dávek sociální potřebnosti a souběhu příjmů pracovních a sociálních jako nástroj pro motivaci k práci.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nezaměstnanost; pojištění v nezaměstnanosti; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; dávky sociální pomoci

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; unemployment; unemployment insurance; employment policy; job seekers; social assistance benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Předčasné odchody do důchodu v ČR. / Štěpánka Pollnerová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 1 (2003), s. 62-63.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Poznatky obsažené ve výzkumné zprávě "Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj nezaměstnanosti", zpracované v r. 2000 konsorciem STEM - VÚPSV. Doporučení obsažená v závěrech zprávy. První krok, který váda na základě zprávy učinila - přijetí novely zákona o důchodovém pojištění účinné od 1.7.2001, která zvýšila redukci důchodu při předčasném odchodu do důchodu a naopak, zvýhodnila odklad odchodu do důchodu.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pojištění v nezaměstnanosti; důchod odložený

Klíčová slova v angličtině: CR; retirement; early retirement; unemployment insurance; deferred retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - Monthly update: November 2003. [Česká republika - měsíční aktuality: listopad 2003.]. / Tomáš Sirovátka - 2003.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti (vstoupí v platnost pravděpodobně v květnu 2004), jehož cílem je vytvoření vhodného rámce pro pracovní mobilitu v rámci EU a pro zavedení pokynů evropské strategie zaměstnanosti. Nejvíce změn se zaměřuje na aktivaci nezaměstnaných. Zákon umožní nezaměstnaným výdělek v rámci dočasného zaměstnání až do výše poloviny minimální mzdy, aniž by ztratili nárok na dávky v nezaměstnanosti. Pro žadatele o dávky v nezaměstnanosti ve věku 50 - 55 let se prodlužuje doba nároku na 9 měsíců, pro žadatele starší 55 let na 12 měsíců. Dostupnost dávek však bude obtížnější a sankce přísnější.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; integrace evropská; nezaměstnanost; zákonodárství; mobilita pracovní; pojištění v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; legislation; labour mobility; European integration; unempoyed; unempoyment insurance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. / Miriam Kotrusová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 4 (1999), s. 34-35.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Vývoj politiky zaměstnanosti v SRN. Vytváření, účel, filosofie tzv. "sociálních plánů" (60., 70. léta). Přijetí zákona o pracovních vztazích na pracovišti (1972). Vznik, účel, financování tzv. "Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung" (ABS)-firem na podporu zaměstnanosti. Vznik, účel, filosofie, financování tzv. "programů zaměstnanosti" (80. léta). Vývoj politiky zaměstnanosti ve Francii. Politika "předčasných odchodů do důchodu". Politika "rekonverze"; vznik, účel tzv. "buněk rekonverze"; uzavírání generálních dohod mezi zaměstnavateli a odbory. Další nástroje politiky zaměstnanosti: zkrácení pracovní doby; zkušenosti z Itálie, Francie, SRN. Vznik tzv."nadací práce" v Rakousku; "Integrated Programme of Intervention" v Řecku. Přednost dávána aktivní politice zaměstnanosti, zejména tvorbě nových pracovních míst (vytváření "přechodného trhu práce").
Klíčová slova: EU; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; pojištění v nezaměstnanosti; trh práce; rekvalifikace; odchod do důchodu předčasný; práva sociální; služby zaměstnanosti; vyjednávání kolektivní; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: EU; employment; employment policy; unemployment; unemployment insurance; labour market; retraining; retirement; early retirement; social rights; employment services; collective bargaining; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální a zdravotní zabezpečení v ČR. [Social and health insurance in the Czech Republic.]. / Aleš Kroupa, Martin Mácha, Zdeněk Papeš - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 5 (1999), s. 1-32 příl..

[ Kroupa, Aleš - Mácha, Martin - Papeš, Zdeněk ]

Anotace:  Základní informace o ekonomickém rozměru celé soustavy sociálního a zdravotního zabezpečení (SZZ) v ČR. Právní úprava SZZ v ČR. Financování jednotlivých složek systému sociálního zabezpečení a systému zdravotního pojištění. Nesoulad zdrojů a výdajů SZZ; způsoby řešení nesouladu. Přehled příjmů a výdajů důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění.. Průměrné a minimální důchody. Přehled úprav systému důchodového zabezpečení. Analýza vývoje soustavy nemocenského pojištění. Přehled aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti. Problematika ztráty motivace k hledání zaměstnání. Porovnání situace v několika zemích Evropy. Vývoj soustavy sociálních podpor. Životní minimum pro vybrané typy rodin. Mezinárodní porovnání míry podpory rodin. Vývoj systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; ochrana sociální; systém; zabezpečení sociální; pojištění zdravotní; pojištění důchodové; podpora sociální; pomoc sociální; pojištění v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social systems; social security; helath insurance; pension insurance; social support; social aid; unemployment insurance; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001; NO5041 - Potřeby proměn systému sociálního a zdravotního pojištění
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. [Employment policy reform in Germany.]. / Miriam Kotrusová - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 5 (2007), s. 8.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Legislativní normy a hlavní principy reformy politiky a veřejných služeb zaměstnanosti, kterou v Německu odstartovaly tzv. Hartzovy zákony. Zjednodušení dávkových schémat v oblasti zabezpečení v nezaměstnanosti v roce 2005.
 
Anotace v angličtině:  The legislative regulations and main principles of policy reform and the reform of public services in employment, which were initiated in Germany by the so
Klíčová slova: SRN; politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; systém; reforma; pojištění v nezaměstnanosti; dávky v nezaměstnanosti; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Germany; employment policy; employment services; system; reform; unemployment insurance; unemployment benefits; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT