Publikační činnost: 2001
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová, Zdeněk Papeš - Praha: VÚPSV, 2001. - 46 s.

[ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka. I. Hlavní výsledky za období 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Výroba, produktivita, investice. B. Zahraniční obchod, platební bilance, zadluženost a rezervy. C. Ceny a mzdy. D. Obyvatelstvo a ekonomická aktivita. E. Zaměstnanost, nezaměstnanost. F. Sociální ukazatele. G. Daně a pojistné. II. Podrobné vybrané výsledky za r. 2000: A. Bilance zahraničního obchodu. B. Komodit-ně-teritoriální struktura zahr. obchodu. C. Platební bilance. D. Plnění státního rozpočtu. E. Odvětvová struktura investic. III. Grafická příloha: Vývoj HDP, průmyslové, stavební a zemědělské produkce. Vývoj produktivity práce. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd. Starobní důchod a životní minimum jednotliv-ce. Struktura pracovníků podle sfér. Vývoj míry nezaměstnanosti. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy. Příloha I - Sociálně-zdravotní systém: Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systé-mu 1990-2000. Částky životního minima 1991-2
000. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstna-nosti a všeobecné zdravotní pojištění 1993-2000. Gragy: Vývoj základních složek sociálně-zdravotního systému. Vývoj soustavy sociálně-zdravotního zabezpečení (v % HDP). Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně-zdravotního systému (v %). Příloha II: Mezinárodní srovnání struktury zaměstnanosti a nezaměstnanos-ti mezi ČR a vybranými zeměmi EU.Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  Basic indicators of economic development of the CR - summary table. I. Main results 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Production, productivity, investment. B. Foreign trade, balance of payments, debt. C. Prices and wages. D. Population and economic activity. E. Employment, unemployment. F. Social indicators. G. Taxes and insurance.
II. Selected results in 2000: A. Foreign trade balance. B. Commodity-territorial structure of foreign trade. C. Balance of payments. D. State budget. E. Capital investment by industries. III. Fifures: Development of GDP, productio of industry, construction and agriculture. Labour productivity. Consumer prices, nominal and real wages. Old-age pensions and subsistence level of individuals. Distribution of employment by sectors. Unem-ployment rate. Subsistence levels, average and minimum wages. Annex 1 - Social and health system: Social and health system expenditure (1990-2000). Subsistence levels (1991-2000). Contributions for social security, state employment policy and health insurance (1993-2000). Figures: Social and health system expenditure. Annex II - International comparison of employment and unemployment structures between the Czech Republic and selected EU Member States. Statistical data are based on publications of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finan
ce and Czech National Bank; other indicators are constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ekonomika; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; pojištění sociální; pojistné SZ; minimum; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; economic situation; social indicators; labour market; employment; unemployment; wages; SOCIAL INSURANCE; CONTRIBUTION; social expenditure; minimum
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zdanění práce v ČR a zemích EU. [Taxes on Labour in the CR and EU.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa.. - Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. - ISBN 80-248-0430-1. - s. 14-15.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek poukazuje na negativní dopady zdanění na výsledky trhu práce. Ukazuje změny v daňové oblasti, které byly v posledních 8 letech provedeny v EU a vyvozuje závěry pro případné změny v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Article shows negative aspects of labour taxation on labour market performance. Analyzes empirical data on changes of labour taxes in EU in the last 8 years. It is concluded by recommendations for the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; zdanění práce; nabídka pracovních sil; poptávka po prac. silách; služby zaměstnanosti; pojistné SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; taxing labour; labour suply; demand; VAT; labour intensive services; social security contributions; PIT
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie monitoruje vliv daňových a dávkových nástrojů na příjem rodiny a na její pracovní pobídky. Ty jsou zkoumány na modelových rodinách. Pro znázornění toho, jaká část hrubého pracovního příjmu je zdaněna formou sociálního pojistného, daní z příjmu a snížením sociálních dávek, je zaveden ukazatel mezní efektivní sazby daně. Ten je dále rozveden, aby ukazoval pasti neaktivity plynoucí z nízkých pracovních příjmů, dávek v nezaměstnanosti a dávek v případě pracovní neaktivity. Zcela podle očekávání bylo ukázáno, že pravděpodobnost, že se jedinec nachází v pasti neaktivity je ovlivněna výší pracovního příjmu (ohroženou skupinou jsou pracovníci s nízkou kvalifikací) a podobou rodiny (ohroženou skupinou jsou rodiny samoživitelů a rodiny s více dětmi). Pastí neaktivity je ovšem ohrožena každá rodina, jejíž část příjmů pochází z příjmově testovaných dávek. Na základě zjištěných skutečností jsou přijaty doporučení pro další výzkum. Tato analýza zapadá do diskuse vedené v ČR na téma reformy sociální politiky a zvýšení zaměstnanosti lidí, kteří pobírají sociální dávky.
 
Anotace v angličtině:  The report aimed at monitoring the direct influence of tax and benefit instruments on household incomes. Indicators of financial work incentives are examined for model type families for identifying any undesired influences of taxes and social transfers on peoples work decisions. Marginal effective tax rates (METRs) are calculated in order to show what part of a change in earnings is "taxed away" by the combined operation of taxes, social security contributions (SSCs), and any withdrawal of earnings related social benefits. Three different types of METRs are calculated in order to measure so-called low-wage, unemployment and especially inactivity traps. As one would expect, the likelihood of an inactivity trap is highest for low-skilled workers with low earnings potential, one earner families and families with more dependent children. The risk of low-wage and inactivity trap is higher when means-testing of benefits has played a role. Report is concluded with proposals for future research. This report contributes to the Czech Republic discussion on social security reform, with the aim of increasing employment of people living on welfare.
Klíčová slova: finance veřejné; politika daňová; politika sociální; nezaměstnanost; populace ekonomicky neaktivní; pojistné SZ; daně; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. [Comparison of the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income in the Czech Republic and Slovakia.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - Praha: VÚPSV, 2006. - 50 s. - ISBN 80-87007-37-9

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie srovnává míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na výši jejich příjmů. Analýza je založena na komparaci následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v roce 2005 a v roce 2006 a slovenský systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v letech 2005 a 2006. Studie se primárně orientuje na mezinárodní srovnání celkového zatížení těmito odvody, ačkoli je současně provedena i komparace změn v systémech jednotlivých zemí mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following four systems: Czech income tax and social security contributions system in 2005 and in 2006 and the Slovak income tax and social security contributions systems in 2005 and 2006. The main aim of this study is the international comparison of the overall burden of these levies, although comparison between the situation in the year 2005 and 2006 in the respective countries is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zatížení pracovních příjmů zaměstnanců povinnými odvody - komparace situace v České a Slovenské republice dle vybraných typů domácností. [Tax Burden of Selected Households' Kinds Earned Income - Taxation Comparison in the Czech and Slovak Republic.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika / Zdeněk Tomeš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4087-4. - s. 135 - 148 (13 s.).

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Akce: Brno, MU, 13. - 14. 9. 2006, EUR
Anotace:  V tomto příspěvku srovnáváme míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na jejich příjmy. Analýza je založena na srovnání následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů v roce 2005, český systém daně z příjmů v roce 2006, současný slovenský systém daně z příjmů s povinným penzijním pojištěním a současný slovenský systém daně z příjmů s dobrovolným systémem důchodového pojištění. Hlavním cílem tohoto příspěvku je mezinárodní srovnání celkového zatížení (sestávající se z osobní důchodové daně a z povinných příspěvků na sociální pojištění, včetně zdravotního pojištění), ačkoli je současně provedena komparace i mezi situací v České republice před a po změně v systému české daně z příjmů mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare rates of income taxation (personal income tax plus social security contributions) at selected householdsĺ types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following three tax systems: Czech income tax system in 2005, Czech income tax system in 2006 and current Slovak income tax system. The main aim of this paper is the international comparison, although comparison between the situation before and after the change of Czech income tax law is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; progresivita; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským. [Possibilities to merge disability and health insurance.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Aplikované právo. - ISSN 1214-4878 - č. 2 (2008), s. 83-97 (15 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Cílem článku je přezkoumat, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a spojit je s pojištěním nemocenským. V úvodu je popsán existující systém z ekonomického i zdravotního hlediska. Na základě popisu existujícího českého systému a jeho detailní statistické analýzy je popsána možnost oddělení invalidního pojištění od penzijního. Studie prezentuje tři možné způsoby oddělení invalidního pojištění, aniž by došlo ke změně současné výše příspěvků na sociální pojištění, které by vzaly v úvahu i pojištění OSVČ. Popisuje některé přínosy takového řešení, včetně zachování ochrany lidí se špatným zdravím a zvýšeného důrazu na rehabilitaci těchto lidí. V závěrečné části jsou doporučeny některé legislativní změny.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of sickness insurance. We begin with describing the existing system from both economical and health point of view. Based on the description of existing Czech system and its detailed statistical analysis the possibility of separating the disability insurance from other type of pensions is described. The study presents three possible options how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. We describe some benefits of such solution, including continuous protection of people with poor health and increased emphasis on rehabilitation of such people. In concluding parts some legislative changes are recommended.
Klíčová slova: pojištění invalidní; pojištění důchodové; schéma starobních důchodů; zab. nemocenské; invalidita; pojistné SZ; samostatní

Klíčová slova v angličtině: disability insurance; pension insurance; old-age pension insurance; sickness insurance; disability; contributions to social security insurance; self-employed persons; pension system income; pension system outcomes
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT