Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Trade union confederation announces strike alert over planned reforms [Konfederace odborových svazů ohlašuje výstražnou stávku proti plánovaným reformám]. / Ondřej Novák - Dublin: European Foundation for Improvement of Livimg and Working Conditions, 2008.

[ Novák, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Začátkem března 2008 vyhlásila ČMKOS stávkovou pohotovost na protest proti vládním reformám. Poprvé se vyhlášení týkalo celé konfederace. Odbory protestují proti reformám veřejných financí a plánovaným reformám zdravotního a penzijního systému.
 
Anotace v angličtině:  At the beginning of March 2008, the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (ČMKOS) announced a strike warning in protest against government reforms. This is the first time that it has announced a strike warning for the entire confederation. The trade unions are protesting against the reform of public finances and the planned reform of the healthcare and pension systems.
Klíčová slova: vztahy industriální; stávka; odbory; protest proti vládním reformám; politika

Klíčová slova v angličtině: industrial relations; strike; trade unions; politics; protest against government reforms
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: 2008-06-03
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 [Employer Strategies during the Covid-19 Pandemic ]. / Jiří VYHLÍDAL - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 6 (2021), s. 8-15 (8 stran).

[ VYHLÍDAL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek nabízí pohled na strategie zaměstnavatelů v České republice bezprostředně před pandemií covidu-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v roce 2020). V první části se věnuje propouštění a přijímání zaměstnanců v roce 2020 a předkládá srovnání této situace s rokem 2019. Ve druhé části je analyzována spolupráce zaměstnavatelů s úřadem práce zejména ohledně vnímání rizik při zaměstnávání osob doporučených úřadem práce a spolupráce na realizaci opatření souvisejících s pandemií covidu-19. Autor zjistil, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %. Přesto nedošlo v roce 2020 k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti. Významnou roli v tom sehrály jednotlivé režimy programu Antivirus.
 
Anotace v angličtině:  The article presents an overview of strategies adopted by employers in the Czech Republic immediately prior to the outbreak of (2019) and during the Covid 19 pandemic (2020). The first part addresses redundancies and the hiring of employees in 2020 and presents a comparison in this respect with the situation in 2019. The second part provides an analysis of the cooperation of employers with the Labour Office, especially with regard to the perception of risks involved in the employment of persons recommended by the Labour Office and cooperation on the implementation of measures aimed at containing the pandemic. The author determined that the average number of employees laid off in various employer categories increased in 2020 compared to 2019, in some categories by more than 50%, despite no dramatic increase in unemployment being recorded in 2020. The various components of the national Antivirus programme undoubtedly played an important role in this connection.
Klíčová slova: trh práce; politika; dopadové hodnocení; efektivnost; aktivizace

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market activation; policy; impact assessment; efficiency
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané [Evaluation of Active Employment Policy Instruments in 2019 and 2020, with Regard to the Long-term Unemployed]. / Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA, Miroslav SUCHANEC, Robert TRBOLA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 83 stran

[ HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu se zabýváme zhodnocením situace z hlediska vzniku a trvání nezaměstnanosti a programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Tyto roky byly pro analýzu vybrány se specifickým záměrem. Během roku 2019 byla z hlediska nezaměstnanosti situace na trhu práce dlouhodobě velmi dobrá. Epidemie covidu-19 proto znamenala náhlý a prudký zásah do trhu práce, ale i do vlastní realizace aktivní politiky zaměstnanosti. V době rané fáze pandemie covidu-19 mohlo z důvodu omezení podnikání docházet k růstu nezaměstnanosti i ke strukturálním změnám na trhu práce. V určitém ohledu zároveň můžeme chápat rok 2019 a jako výchozí období pro srovnání s rokem 2020, kdy vypukla pandemie covidu-19.
 
Anotace v angličtině:  In this text, we deal with the evaluation of the situation in terms of the origin and duration of unemployment and Active labour market policy programmes implemented in 2019 and 2020. These years were selected for analysis with a specific purpose. During 2019, the situation on the labour market was very good in the long run. Therefore, the covid-19 epidemic meant a sudden and sharp intervention in the labour market, but also in the actual implementation of active employment policy. During the early phase of the covidu-19 pandemic, unemployment may have risen as well as structural changes in the labour market due to business constraints. In some respects, we can also see 2019 and the starting point for comparison with 2020, when the covidu-19 pandemic broke out.
Klíčová slova: ČR; trh práce; COVID-19; aktivizace; politika; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; COVID-19; activation policy; employment; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Prohloubení a aktualizace metodiky "Náklady na nezaměstnaného I" [Deepening and Updating the Methodology "Costs of the Unemployed I"]. / Robert JAHODA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021.

[ JAHODA, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumné zprávy je poskytnout pravidelně aktualizovaný odhad nákladů na nezaměstnaného a po diskusi se zadavatelem nabídnout odhady pro dílčí skupiny nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to provide a regularly updated estimate of the cost per unemployed person and to offer estimates for subgroups of the unemployed.
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivizace; politika; dopadové hodnocení; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; activation policy; effectiveness
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT