Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Veřejné finance v ČR a EU. [Public finance in CR and EU.]. / Robert Jahoda, Jan Šelešovský - Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. - 170 s. - ISBN 80-210-3410-6

[ Jahoda, Robert - Šelešovský, Jan ]

Anotace:  Kniha popisuje základní vztahy, které panují ve veřejných financích. Je zaměřena na úvod do teorie, kterou dále demonstruje na praktických otázkách veřejných financí v ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  Book describes basic relations in public finance. It deals with introduction to the public finance theory, which is then expanded on topics from Czech and EU public finance experiences.
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; EU; politika fiskální; sektor veřejný; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; European union; fiscal decentralization; tax policy; public sector expenditure; fiscal imbalance
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dopad změny úlevy na dítě u zákona o dani z příjmů. [Change of income tax relief on children and its impact.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe.. - Brno : Akademie Sting, 2004. - ISBN 80-86342-47-6. - s. 35-36.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 10.-11.9,2004, EUR
Anotace:  Článek analyzuje současné změny v zákoně o daních s příjmů, které se týkají rodin s dětmi. Jedná se o nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovou slevou. Ukazuje, že na jedné straně se jedná o systémový krok směrem k větší spravedlnosti poskytování této dávky. Na straně druhé se jedná o velký nárůst administrativy a komplikovanosti zákona.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses change of income tax relief on children. Tax deduction on children is being replaced by tax credit from the beginning of 2005. It shows pros of this amendment - it is step towards improving fairness distribution of such ôbenefitö. On the other hand, it has cons as well - increasing state administration and complexity of the tax law.
Klíčová slova: finance veřejné; daně z příjmů; rozpočet státní; politika daňová; politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: public finance; income tax; tax expenditure; tax compliance; state budget; tax policy; fiscal imbalance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Fiskální pravidla versus pravidla Paktu stability a růstu. [Fiscal Rules versus Rules of Stability and Growth Pact.]. / David Prušvic - In: The Xt h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PUBLIC FINANCE. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. - ISBN 80-245-0862-1. - 15 s..

[ Prušvic, David ]

Akce: Praha, 8. - 9. 4. 2005, WRD
Anotace:  V poslední době zvýšený zájem o fiskální politiku v akademických kruzích nastoluje otázku, zda-li neomezit její použití určitým obecným fiskálním pravidlem a zasadit se tak o äzdravýô vývoj veřejných financí v dané zemi. Zejména v zemích s omezenou monetární politikou, či v zemích, ve kterých je měnová politika výrazně autonomní (ať se již jedná o společnou měnovou politiku některých zemí (viz EMU) nebo i do jisté míry o ekonomiky otevřené s vysokou kapitálovou mobilitou), zůstala v rukou vlády jako stěžejní nástroj fiskální politika a tím se zvyšuje riziko änadměrnýchô rozpočtových schodků a vysoké kumulace veřejného dluhu.Příspěvek v úvodu poskytuje definici fiskálních pravidel a stručný přehled literatury k tomuto tématu, jejíž vzrůstající tendence naznačuje rostoucí zájem o tuto problematiku. Pokračuje významem, druhy, klady a zápory jednotlivých pravidel, mezi než vřazuje i pravidla Paktu stability a růstu (Pakt). Obecně by každé dobré fiskální pravidlo mělo v dlouhém období přispět ke stabilitě veřejných financí, ekonomiky a jejího růstu a právě toto prizma bylo stěžejním faktorem při hodnocení pravidel a jejich konfrontaci s pravidly Paktu. Důraz je rovněž kladen na hodnocení jejich účinnosti a zkušenosti řady zemí s jejich užitím. V závěru se autor pokouší o výběr nejvhodnějšího z nich a nastavení jeho parametrů v temporálním a geografickém kontextu na Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  Lately, increased attention has been paid both in academic and political spheres, to the question of whether to restrict fiscal policy by fiscal regulation aimed to contributing towards healthy public finance development. Fiscal policy is used as a major government tool particularly in monetary policy limited countries or in strongly autonomous countries (e.g. common monetary policy of certain countries (EMU) or open economies with strong capital mobility). This fact increases the probability of excess deficit risk and a high accumulation of government debt. The article begins with a definition of fiscal rules and with a brief literature overview of this topic. The author goes on to mention of the meaning, the types as well as advantages and disadvantages of the main rules, including the Stability and Growth Pact. Generally every good fiscal rule should contribute towards the stability of public finance, the economy and economic growth in the long term. This fact was a crucial point in the evaluation of the rules. An assessment of their effectiveness and the experience of individual countries is also stressed. Finally the author tries to choose the most convenient model and to set its parameters concerning the Czech Republic.
Klíčová slova: politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: fiscal policy
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Evropská fiskální pravidla a jejich vliv na fiskální politiku členských zemí. [European fiscal ragulations and their impact on fiscal policy od the member states.]. / David Prušvic - In: Sborník 6. konference studentů doktorského studia FFÚ. / R. Borová, R. Míšek, (ed.). - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005. - ISBN 80-245-0863-X. - s. 105-118.

[ Prušvic, David ]

Akce: Praha, 28.05.2005, CST
Anotace:  Příspěvek nejprve definuje pojem fiskální pravidlo a vymezuje prvky, jenž by mělo obsahovat jakési äideální pravidloô. Analyzuje klady a zápory obecného fiskálního pravidla, pokračujíc přehledem fiskálních pravidel a jejich základní typologií. Zvláštní pozornost je věnována souboru pravidel, která již od května minulého roku ovlivňují i Českou republiku - Paktu stability a růstu. Stěžejní část příspěvku je směřována do roviny účinnosti fiskálních pravidel formou dekompozice složek rozpočtového deficitu na strukturální a cyklickou metodou Hodrick-Prescottova filtru a vysledováním změny v chování autorit po zavedení konkrétního pravidla. Následná analýza ukázala, že s jistou měrou pravidla měla a mají pozitivní vliv na chování národních autorit.
 
Anotace v angličtině:  Beginning with a definition of fiscal rules and with a brief overview of the fiscal rules types author goes on weak and strong points of the rules generally. A special attention is paid to Stability and Growth Pact that has influenced the Czech economy as well. Crucial part of this paper is focused on impact of - so called - ô3 % rulesö on governments, measured as the impact on structural budget balance (Hodrick-Prescott filter method is used to decomposition of GDP). An analysis shows that there has been a contribution of fiscal rules to lowering budget deficits.
Klíčová slova: politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: European fiscal ragulations; fiscal policy; EU
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem. [Monetary and Fiscal Policy Interaction in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule.]. / David Prušvic - In: Teoretické a praktické aspekty veřejný financí. - Praha : VŠE v Praze, 2007. - nestr. (14 s.).

[ Prušvic, David ]

Akce: Praha, 13.-14.4.2007, VŠE, EUR
Anotace:  Článek diskutuje v jednoduchém modelu chování centrální banky a vlády v malé otevřené ekonomice s výrazně autonomní měnovou politikou a fiskální politikou omezenou deficitním fiskálním pravidlem. Zvolený model tak plně koresponduje s českou realitou, kdy nezávislost České národní banky je hodnocena jako poměrně vysoká, jejím měnově-politickým režimem je cílování inflace, a české veřejné rozpočty, respektive finance sektoru vládních institucí, v terminologii systému národních účtů, podléhají fiskálním pravidlům Paktu stability a růstu, jenž ve zjednodušené formě požaduje vyvarovat se nadměrným deficitům stanoveným na úrovni 3 % HDP a nepřekročit hodnotu dluhové kvóty ve výši 60 %. Protože česká soustava veřejných financí není v současné době konfrontována s problémem překročení referenční hodnoty podílu dluhu na HDP a zřejmě několik let nebude, soustřeďuje se analýza jen na kritérium deficitní. Výstup analýzy může přispět k řešení otázky, jakou fiskální politiku provádět po vstupu do Hospodářské a měnové unie, ve které Evropská centrální banka plní pro všechny členské státy shodnou měnově-politickou úlohu.
 
Anotace v angličtině:  The study discusses central bankĺs and governmentĺs behaviour in a small open economy with a strong autonomous monetary policy and fiscal policy restricted by fiscal policy rule. Composed model thus fully corresponds to the Czech reality, where the Czech National Bankĺs independency is evaluated as a very strong one, its monetary-policy regime is inflation targeting and Czech public finance, or the General Government Sectorĺs finance (according to system of national accounts ESA 95), must follow fiscal policy rules of a Stability and Growth Pact. It simply claims deficits not to exceed the 3% level of GDP and a public debt should remain below the 60% of GDP limit. Because the Czech economy is not confronted with the ôexcessive debtö problem and it seems it wonĺt be for a few years, the analysis focuses an attention especially on deficit limit criteria. The study could contribute to solution of the question, what fiscal policy should be practiced before and after the Economic and Monetary Union entrance.
Klíčová slova: politika fiskální; politika monetární; inflace

Klíčová slova v angličtině: fiscal policy; monetary policy; interaction; open economy; fiscal policy rule; inflation targeting
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT