Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Lokální strategie integrace cizinců v ČR I. [Local strategies of foreigners in the Czech Republic I.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 74 s. - ISBN 978-80-7416-006-6

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zaměřuje na integrační strategie, které vytvářejí a implementují lokální vlády v ČR. Na základě kvalitativních rozhovorů s pracovníky městských úřadů a magistrátů ve 25 vybraných českých a moravských městech studie ukazuje, jak jsou municipalitami vnímány integrační potřeby přistěhovalců a jakým způsobem jsou tyto potřeby zohledňovány v přístupu k přistěhovalcům. Výsledná zjištění ukazují, že pracovníkům městských úřadů často zůstává řada aspektů života přistěhovalců skryta. Přesto v rozhovorech zprostředkovaně poskytli vhled do jednotlivých oblastí sociální integrace imigrantů v českých městech, ve kterých identifikovali řadu problémů a bariér. Integrační opatření pro cizince jsou však v ČR zatím nerozvinutá, a to jak v rovině programové, tak v rovině institucionální. Studie zahrnuje faktory nerozvinutosti, příklady přístupů uplatňovaných v některých městech a doporučení pro rozvoj této oblasti lokální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on integration strategies formulated and implemented by local governments in the Czech Republic. It is based on series of qualitative interviews with local governmentsĺ employees in 25 selected Czech towns and cities. It shows how municipalities perceive integration needs of immigrants and how those needs are being reflected in municipal strategies toward the immigrants. Results show that many aspects of the live of the immigrants are often hidden to the municipal employees. Nonetheless, the interviewees provided partial insight into different areas of social inclusion of immigrants and identified a number of problems and barriers within them. However, integration strategies are still underdeveloped in the Czech Republic, both program-wise and institutional-wise. The study presents factors of this underdevelopment; it shows examples of arrangements from several cities and submits recommendations for further development in this area of local policy.
Klíčová slova: imigranti; integrace sociální; politika integrační; integrace cizinců; politika lokální

Klíčová slova v angličtině: immigrants; social integration; integration policy; integration of foreigners; local policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Immigrant Workers in the Czech Republic: guest workers or new members of society? [Imigrující pracovníci v České republice: hostující pracovníci nebo noví členové společnosti?]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: International conference Economic & Social Challenges and Problems, 2008. : Volume I. / Fatmir Memaj, Holger Kächalein. - Tirana : Faculty of Economy, University of Tirana, 2008. - ISBN 978-99943-45-94-6. - s. 349 ľ 365.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Akce: Tirana, 11.-13.12.2008, WRD
Anotace:  V důsledku ekonomického růstu a stabilizace demokracie se ČR stává cílovou zemí pro migrující pracovníky. Cizinci jsou potřeba, aby zaplnily nedostatečnou nabídku české pracovní síly, a mají také potenciál pomoci řešit tzv. nová sociální rizika. Nová rizika se však mohou objevit jako důsledek sociálních procesů spojených s migrací, pokud migranti zůstávají neintegrovanou částí v hostitelské společnosti. Navíc sami migranti jsou ohrožení rizikem, protože jsou na trhu práce marginalizovanou skupinou. Pro českou společnost i pro imigranty je proto důležité, aby se rozvíjela účinná integrační politika, která posílí pozitivní a eliminuje negativní dopady migrace. Až dosud ucelená a koordinovaná integrační politika v ČR chybí.
 
Anotace v angličtině:  Following the growth of economy and stabilisation od democracy, the Czech Republic became a target country for work migrants. Foreigners are needed in order to fill the gaps in the Czech labour supply and they also show potential to help dealing with so-called new social risks. However, new risks may also emerge as a consequence of social processes related to migration, should the migrants remain a non-integrated part of the host society. In addition, the migrants themselves are at risk as they are substantively marginalized at the labour market. It is important for the Czech society as well as for its immigrants that an efficient integration policy will be developed in order to strengthen positive effects of migration and to eliminate the negative ones. So far, a comprehensive and coordinated integration policy is missing in the CR.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; integrace cizinců; integrace sociální; zaměstnanost cizinců; kvalita zaměstnání; politika integrační; rizika sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; social integration; employment of foreigners; quality of employment; integration of foreigners; integration policy; social risks; labour market
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. [Labour migration and its regulation in the frame of Czech labour market policy.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda / Jiří Winkler. - Brno : Barrister & Principal, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 61-81.

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Text se zabývá pracovní migrací v kontextu nových sociálních rizik, přičemž si všímá jak pozitivních tak negativních účinků migrace při rozvoji těchto rizik. Autoři si v této souvislosti kladou otázku: Jaká je role politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů migrace v kontextu nových sociálních rizik? Na základě znalostí o postavení cizinců na trhu práce a znalostí zahraniční zaměstnanosti v České republice pak odvozují význam politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The text is dealing with labour migration The text is dealing with labour migration in the frame of new social risks. Authors describe positive and negative impacts of migration in the course of development of the risks and ask a question: What is the role of employment policy during regulation of impacts of migration in the frame of new social risk? On the basis of knowledge concerning position of the foreigners at the labour market and data concerning employment of foreigners in the Czech Republic is derived importance of employment policy during regulation of work migration impacts.
Klíčová slova: migrace pracovní; rizika sociální; veřejné služby zaměstnanosti; marginalizace trhu práce; migrace; politika integrační

Klíčová slova v angličtině: labour migration; social risks; public employment services; marginalization; migration; integration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (2006-2011). Příjemce: MU, FSS (řešitel: J. Winkler)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT