Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj prevence sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva. [The plan of social services development as a tool of prevention of social exclusion of handicapped groups of population.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. / Ivana Vaňková, (ed.). - Ostrava : Katedra veřejné ekonomiky EkF VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1601-2. - nestr. (8 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Ostrava, 4.-6. září 2007, EUR
Anotace:  Rozdílné podmínky v jednotlivých krajích spolu s diferencovanými demografickými trendy mají za následek, že životní podmínky obyvatel jsou velmi odlišné a míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením není na celém území republiky identická. Tato objektivní skutečnost vyžaduje, aby při realizaci opatření, především v sociální oblasti, byla v příštích letech věnována podstatně větším pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jedním z významných nástrojů prevence sociálního vyloučení je plán rozvoje sociálních služeb, který pravidelně zpracovávají jednotlivé kraje.
 
Anotace v angličtině:  Different conditions in individual regions together with differentiated demographic trends result in the fact that living conditions for inhabitants are very diverse and there is no identical level of risk in regard to poverty and social exclusion throughout the entire country. This objective fact demands that greater attention be paid to regional social policy issues while implementing measures, particularly in the social sphere. One of the important tools for the prevention of social exclusion is a plan for the development of social services, which are regularly formulated by individual regions.
Klíčová slova: služby sociální; plánování sociální; politika sociální regionální; vyloučení sociální; prevence; odpovědnost sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social planning; social policy of districts; social exclusion; prevention; social responsibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza potřeb pokrytí území sociálními službami [Needs recognition of the regional needs´ coverage through social services]. / Petr Vojtíšek - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), 2-7 (6 s.).

[ Vojtíšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek popisuje způsob analytického procesu, kterým se zjišťují potřeby pokrytí regionu sociálními službami. V české legislativě máme zakotvenu povinnost krajů střednědobě plánovat rozsah služeb na svém území, nicméně legislativa neupravuje způsob, kterým by se mělo plánování provádět. A tak jsou Plány rozvoje služeb jednotlivých krajů rozdílné. To by nemuselo být takovým problémem, kdyby kraje na základě střednědobých plánů nevznášely nárok na financování tohoto rozsahu na státní rozpočet. Způsob plánování by měl mít své zákonitosti, které jsou v článku podrobněji rozebrány a předveden způsob, kterým k plánování přistupuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí spolu s Pardubickým krajem v rámci projektu financovaného Technologickou agenturou ČR. Inovovaná metodika analýz navazuje na již dříve využívanou metodiku Socioklubu z 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  The article describes an optional mode of analytical process used by recognizing the regional needs´ coverage through social services. Czech legislation anchors the duties of regional governments by planning extensity of social services in its territory but the ways of planning haven´t been described. So, the regional social services development plans are different. This wouldn´t be a problem if the regions according to the medium-term plans, did not claim to be eligible to finance this range to the state budget. The way of planning should have its own rules, which are discussed in this article in more detail. The specific way of analytics and planning approach made by the Research Institute of Labour and Social Affairs together with the Pardubice Region is published in this paper. Is it one of the outcome of a project funded by the Czech Technology Agency. The innovated methodology of analyses is based on the methodology of Socioklub (civic association) from the 1990s.
Klíčová slova: plán střednědobý; plánování strategické; služby sociální; péče sociální; prevence sociální; analýza potřeb; politika sociální regionální

Klíčová slova v angličtině: strategical planning; medium-term plan; social services; social care; social prevention; needs recognition; regional social policy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TL01000426 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT