Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika "Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce" [New methods of developing and using unemployment database for evaluation of active labour market programs and other inclusive measures]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal, Miroslav Suchanec - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 145 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří - Suchanec, Miroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika navrhuje nové postupy práce s databází nezaměstnaných (a databází příjemců hmotné nouze), jež odpovídají novým možnostem práce s těmito databázemi s ohledem na obsah databází a které prohlubuje dosavadní možnosti jejich využití s ohledem na možnosti a dostupné metody analýzy dat (ty vycházejí z paradigmatu kvaziexperimentálních kontrafaktuálních dopadových evaluací). Postupy jsou formulovány do metodiky, která inovuje a obohacuje dosavadní postupy vyhodnocení dopadů programů APZ: a) obohacuje data o uchazečích a o programech (jejich charakteristikách); b) zlepšuje postupy a metody úprav dat a analýzy dopadů (párování a další postupy), zlepšuje a obohacuje metody hodnocení dopadů; c) umožňuje dát do souvislostí dopady programů a jejich charakteristiky, stejně jako charakteristiky účastníků; d) propojením databází nezaměstnaných a příjemců dávek hmotné nouze dává možnost analýzy dopadů programů na účastníky v hmotné nouzi. Analýza je prováděna na databázi administrativních dat shromažďovaných průběžn
ě Úřadem práce ČR. Umožňuje hodnocení pro různé typy a subtypy programů, pro vymezené cílové skupiny nezaměstnaných, na národní úrovni, na úrovni regionů a okresů a na úrovni jednotlivých lokálních projektů zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This methodology guide presents new ways of working with unemployed and social assistance benefit claimantsĺ database. It is based on opportunities to work with new (previously not used) contents of the evaluation and new and better methods of contra factual quasi experimental evaluation. There are following features of methodology guide enriching previous way of ALMP evaluation in the Czech Republic: a) new data are available about the unemployed, benefit claimants and ALM programmes; b) the methodology guide uses enriched ways of data preparation and data analysis including methods of contra factual impact data analysis based of propensity score techniques; c) It is possible to connect information about programmesĺ impacts with various "independent" factors: e. g. characteristics of participants, qualities of the ALMP programmes; d) by merging unemployed and social assistance benefit claimantsĺ database it is now possible to analyse the situation of social assistance claimants and the impact of ALMP program
mes on this group of unemployed people. The analysis is conducted on the data in administrative collected continuously by the Employment Office of the Czech Republic. This makes possible to provide assessment for the various types and sub-types of the programmes, for the specified target groups of the unemployed on the national, regional and district level and also for the individual local employment projects.
Klíčová slova: politika trhu práce aktivní; hodnocení aktivní politiky trhu práce; politika zaměstnanosti; opatření inkluzivní; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: active labour market policy; evaluation of ALMPs; employment policy; inclusive measures; certified methodology
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: TD020195 Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015 [Nezaměstnaní s nízkou kvalifikací v hlavních nástrojích ALMP v letech 2014 a 2015]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková - 2018. - 28 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  V nedávném období hospodářské recese hrály důležitou roli aktivní programy trhu práce v kombinaci s dalšími nástroji podpory sociální politiky a aktivačními opatřeními. Tato studie aplikuje specifický výzkumný přístup při přiřazování nezaměstnané populace: naše populace (vzorek nezaměstnaných osob z databáze OKpráce pro rok 2014/2015) je konstruován ve formě kombinace populace nezaměstnaných na začátku sledovaného období (nezaměstnaní k 1. lednu 2014 a 2015) a přílivů nezaměstnanosti ve sledovaném období (uchazeči o zaměstnání, kteří se v roce 2014 a 2015 zaregistrovali na úřadech práce). Analyzujeme klíčové charakteristiky účastníků ve třech základních programech: odborný výcvik (programy vybrané samotnými účastníky i programy poskytované úřadem práce), dotované pracovní pozice v soukromém sektoru a programy veřejných prací, tj. tradiční opatření nejčastěji využívané nezaměstnanými.
 
Anotace v angličtině:  Active labour market programmes combined with other social policy support tools and activation measures played an important role in the recent period of economic recession. This study applies a specific research approach when assigning the unemployed population: our population (a sample of unemployed persons from the OKpráce database for 2014/2015) is constructed in the form of a combination of the stock of unemployed at the beginning of the monitored period (unemployed on 1 January 2014 and 2015 respectively) and inflows to unemployment during the monitored period (jobseekers who registered at labour offices during 2014 and 2015 respectively). We analyse the key characteristics of participants in three principal programmes: training (programmes selected by participants themselves as well as those provided by the labour office1), subsidised job positions in the private sector and public works programmes, i.e. traditional measures most often taken up by the unemployed.
Klíčová slova: politika trhu práce aktivní; nezaměstnaní s nízkou kvalifikací; nezaměstnaní; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: active labour market programmes; the low-skilled unemployed; the unemployed; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice [Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic]. / Ondřej HORA, Ondřej DVOULETÝ - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 68, č. 2 (2020), s. 142-167 (26 stran).

[ HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl analyzovat dopady dotačního programu start-up pro nezaměstnané v České republice, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zkoumali jsme, do jaké míry se účastníci programu v roce 2014 vrátili k nezaměstnanosti tři roky po skončení programu, tj. 2014ľ2017. Metodicky jsme provedli kontrafaktuální analýzu dopadů, kde jsme srovnali účastníky programu s těmi, kteří nebyli podporováni žádnými opatřeními aktivní politiky trhu práce. Výsledky ukazují, že účastníci programu se v menší míře vracejí k nezaměstnanosti. Celkově během sledovaného období strávili v nezaměstnanosti méně dní a v porovnání s neúčastníky se k nezaměstnanosti vrátili méněkrát. Celkově se 91,3% účastníků během analyzovaného období k nezaměstnanosti nikdy nevrátilo. Tyto výsledky lze interpretovat jako pozitivní výsledek programu. Článek rovněž nabízí důsledky pro zacílení programu a pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014ľ2017. Methodologically, we conducted counterfactual impact analysis, where we matched participants in the programme with those who were not supported by any measures of active labour market policy. The results show that participants in the programme return to unemployment to a lesser extent. In total, they spent fewer days in unemployment during the follow-up period, and they returned to unemployment fewer times when compared with non-participants. Overall, 91.3% of participants never returned to unemployment during the analysed period. These results can be interpreted as a positive outcome of the programme.
The article also offers implications for targeting the programme and for future research.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; OSVČ; nezaměstnanost; dotace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; self-employed persons; unemployment; subsidy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Why Targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: Social Policy & Administration. - ISSN 0144-5596 - Roč. 54, č. 7 (2020), s. 1198-1214 (17 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  In this paper, we analyze the targeting and outcomes of the apprenticeship program implemented under the Youth Guarantee/YG scheme in the Czech Republic. We examine the outcomes and targeting using counterfactual impact evaluation (quasi-experimental design) of the apprenticeship program on the basis of administrative data from the Czech Employment Office. The implementation strategy is analyzed using various policy documents. The findings indicate that the program is apparently targeted at those groups of young people who are less disadvantaged as regards education level and previous unemployment experience. At the same time, paradoxically, the effects in terms of outflows from the unemployment register are weak for the short-term and medium-term unemployed, as well as for low-skilled and high-skilled youth, and stronger effects are evident in the case of long-term unemployed and medium-skilled youth.
The failures in targeting and in adjusting the program to the needs of more vulnerable groups of youth are due to an inconsistent implementation strategy of Czech Public Employment Services.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantaged groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12598
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: : Labour Market Institutions and Productivity Labour Utilisation in Central and Eastern Europe / Beata WOŹNIAK-JĘCHOREK, Michał PILC. - Abingdon - New York : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-44428-0. - s. 260-283 (23 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Anotace:  Kapitola se věnuje analýze efektů programů aktivní politiky zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  Chapter aims to evaluate effects of ALMP for disadvantaged groups.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantage groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT