Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby v zemích Evropské unie. / Christo Bjalkovski, Ondřej Frühbauer - Praha: VÚPSV, 2000. - 37 s.

[ Bjalkovski, Christo - Frühbauer, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této zprávy by měl být stručný úvod k problematice poskytování sociálních služeb v členských zemích Evropské unie. Jak uvádíme dále v textu, z různých důvodů je velmi obtížné sestavit z nesourodé mozaiky různých dílčích informací celistvý obraz umožňující komparativní analýzu typu a rozsahu sociálních služeb v rámci určitého jednotného systému, a to především z důvodu jeho naprosté absence. Nicméně přinášíme (jak doufáme) dostatečně reprezentativní soubor dostupných informací o poskytovaných sociálních službách v 13 členských zemích Evropské unie. Definice základních pojmů v oblasti sociálních služeb. Charakteristika základních modelů poskytování sociálních služeb. Problematika komparativních výzkumů v oblasti sociálních služeb. Sociální služby v zemích Evropské unie (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Základní trendy poskytování sociálních služeb v zemích EU.
Klíčová slova: Mezinárodní; EU; služby sociální; pomoc sociální-dávky; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: International; EU; social services; social assistance-benefits; RILSA
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie [Various concepts of social aid provided to people on benefits in material need by Labour Office staff after social reform: Three case studies]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 6 (2013), s. 2-9 (6 s.).

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Anotace:  V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti - identifikovali jsme "Rozšířené" a "Redukované" pojetí - a následně diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.
 
Anotace v angličtině:  The number of households in the Czech Republic that find themselves in "material need" and are recipients of various material need benefits is growing every year. Besides other factors, the limited range of social work on offer to people in material need under the system of social aid in material need is evidently one cause of this development. Based on analysis of data from three qualitative case studies by material need officers at contact points of the Labour Office in the Czech Republic and the social departments of municipal authorities in the same administrative district, we have tried to answer the question, whether it can be expected that, as part of the social aid provided by material need officers, the person/family in material need will be provided not only with the appropriate benefit but also with additional assistance towards addressing his/its difficult situation involving social work, and if so, what form this social aid takes. First we analyse the concept of social aid the scrutinised workpla
ces work with - we identified "Extended" and "Reduced" concepts - and then we discuss the conditions under which these concepts are implemented and weigh up their benefits and risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; obce

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; neediness; social assistance; social assistance-benefits; social work; social workers; labour offices; municipalities; material need; role of family carers in the system of social and health care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT