Publikační činnost: 2004
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Obyvatelstvo, trh práce a migrace v České republice. [Population, labour market and migration in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2004. - 34 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Populační a demografický vývoj České republiky. Vývoj na trhu práce. Vývoj migrací v ČR. Integrace cizinců. Pracovní migrace. Grafická příloha.
 
Anotace v angličtině:  Population and demographic development in the Czech Republic. Labour market development. Migration development in the Czech Republic. Integration of foreigners. Labour migration. Graphs appendix..
Klíčová slova: populace; migrace; migrace pracovní; trh práce; integrace cizinců; politika migrační; statistika

Klíčová slova v angličtině: population; migration; labour market; integration of foreigners; migration policy; labour migration; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2004
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The Czech Republic´s Response to Migration in the Context of European Union Enlargement. [Reakce České republiky na migraci v rozšířené Evropské unii.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2004. - 47 s.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Ottawa, 2004, WRL Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek z konference ä Human Capital and Migrationô , kterou pořádala v květnu 2004 universita Carleton (Otawa/Kanada) pojednává o populačním a demografickém vývoji v České republice, vývoji zahraničního stěhování, povolení k pobytu cizinců, vývoji na trhu práce a vývoji a struktuře zahraničních migrací a zahraničních pracovních migrací v České republice. Seznamuje se základními údaji o postavení cizinců na trhu práce ČR. Uvádí aktuální informace o situaci v oblasti volného pohybu osob po vstupu ČR do EU.
 
Anotace v angličtině:  A contribution to the "Human Capital and Migration" conference held in May 2004 by Carleton University (Ottawa, Canada), which discusses population and demographic trends in the CR, foreign emigration trends, residency permits for foreigners, labour market trends and the trends and structure of foreign migration and labour migration in the Czech Republic. It lists basic data on the position of foreign workers on the CR labour market and presents up-to-date information on the situation of free movement of people after the CR entry into the EU.
Klíčová slova: populace; migrace; cizinci; zaměstnanost cizinců; politika migrační; vývoj demografický; povolení k pobytu; trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; migrace pracovní; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: population; migration; foreigners; employment of foreigners; migration policy; demographic development; residence permit; labour market; unemployment employment policy; labour migration; work permit holders
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. [Česká rodina, manželský trh a reproduktivní klima.]. / Ivo Možný, Ladislav Rabušic - In: Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. / J. Večerbák, P. Matějů, (eds.). - Praha : Academia, 1999. - ISBN 80-200-0774-1. - s. 94-112.

[ Možný, Ivo - Rabušic, Ladislav ]

Klíčová slova: rodina; populace; sňatečnost

Klíčová slova v angličtině: population change; the Czech family; population climate; marriage market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kolik bude českých seniorů v příštích desetiletích? [What will be the Number of Czech Seniors in Future Decades?]. / Ladislav Rabušic - In: Geriatria. - ISSN 1335-1850 - Roč. 4, č. 3-4 (1999), s. 38-41.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Stať uvádí výsledky některých demografických projekcí, aby ukázala, jaké možné počty seniorů lze očekávat v ČR do roku 2030. Z nárůstu počtu seniorů stať poté odvozuje některé úvahy o sociálních efektech tohoto vývoje.
Klíčová slova: demografie; stárnutí; populace; prognózování

Klíčová slova v angličtině: CR; demography of agein; dynamics of ageing; population projection
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Demografická a sociální struktura. [Demographic and Social Structure.]. / Věra Kuchařová - In: Zpráva o lidském rozvoji. / Aleš Kroupa. - Praha : UNDP, VÚPSV, 1999. - s. 31-72.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tato kapitole popisuje hlavní trendy vývoje sociální a demografické struktury české společnosti v 90.letech 20. století a zahrnuje mj. tyto oblasti: úbytek populace a prodlužování délky života, změny věkové struktury populace, změny rodinného chování, snížení sňatečnosti provázené poklesem porodnosti, diskuse o populačním vývoji, vnitřní a zahraniční migrace, nové aspekty sociálního rozvrstvení, postavení žen a nové chápání rovných příležitostí mužů a žen.
 
Anotace v angličtině:  This chapter describes main trends in the development of the social and demographic structure of the Czech society in the 1990s, and it covers such spheres as the following: population decline and extending life expectancy, changes of age structure, changes in family behaviour, decline in nuptiality and fertility, discussion on population development, internal and external migration, new aspects of social inequalities, womenĺ status and new understanding of equal opportunities.
Klíčová slova: stratifikace sociální; demografie; populace; rodina; rovné příležitosti; imigrace

Klíčová slova v angličtině: social stratification; demography; population; family; equal opportunities; migration
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

XXV. Mezinárodní populační konference. [XXV IUSSP International Population Conference.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 18. - 23.7. 2005 proběhla ve francouzském Tours XXV. Mezinárodní populační konference, kterou každé čtyři roky pořádá International Union for the Scientific Study of Population - IUSSP. Kongresu byl věnován značný mediální zájem a zúčastnilo se ho na 2000 odborníků z celého světa.
 
Anotace v angličtině:  At the kind invitation of the French Government, the XXV IUSSP International Population Conference was held in Tours, France 18-23 July 2005. Over 2000 participants attended the Conference, 745 communications were presented in 162 regular sessions, five poster sessions, four plenary sessions, three debate sessions, 3 additional training sessions and 17 side meetings.
Klíčová slova: populace; demografie; konference

Klíčová slova v angličtině: population; demography; conference
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2014
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2013. Bulletin No 29. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2013. Bulletin No 29.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-147-6

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním míry chudoby ve vybraných zemích EU.
Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry and international comparison of wselected labour market indicators in EU countries as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. International comparison of at-risk-of-poverty rate by selected indicators in EU member countries in 2012.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura populace; populace; ukazatele; statistika; chudoba; EU

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT