Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie monitoruje vliv daňových a dávkových nástrojů na příjem rodiny a na její pracovní pobídky. Ty jsou zkoumány na modelových rodinách. Pro znázornění toho, jaká část hrubého pracovního příjmu je zdaněna formou sociálního pojistného, daní z příjmu a snížením sociálních dávek, je zaveden ukazatel mezní efektivní sazby daně. Ten je dále rozveden, aby ukazoval pasti neaktivity plynoucí z nízkých pracovních příjmů, dávek v nezaměstnanosti a dávek v případě pracovní neaktivity. Zcela podle očekávání bylo ukázáno, že pravděpodobnost, že se jedinec nachází v pasti neaktivity je ovlivněna výší pracovního příjmu (ohroženou skupinou jsou pracovníci s nízkou kvalifikací) a podobou rodiny (ohroženou skupinou jsou rodiny samoživitelů a rodiny s více dětmi). Pastí neaktivity je ovšem ohrožena každá rodina, jejíž část příjmů pochází z příjmově testovaných dávek. Na základě zjištěných skutečností jsou přijaty doporučení pro další výzkum. Tato analýza zapadá do diskuse vedené v ČR na téma reformy sociální politiky a zvýšení zaměstnanosti lidí, kteří pobírají sociální dávky.
 
Anotace v angličtině:  The report aimed at monitoring the direct influence of tax and benefit instruments on household incomes. Indicators of financial work incentives are examined for model type families for identifying any undesired influences of taxes and social transfers on peoples work decisions. Marginal effective tax rates (METRs) are calculated in order to show what part of a change in earnings is "taxed away" by the combined operation of taxes, social security contributions (SSCs), and any withdrawal of earnings related social benefits. Three different types of METRs are calculated in order to measure so-called low-wage, unemployment and especially inactivity traps. As one would expect, the likelihood of an inactivity trap is highest for low-skilled workers with low earnings potential, one earner families and families with more dependent children. The risk of low-wage and inactivity trap is higher when means-testing of benefits has played a role. Report is concluded with proposals for future research. This report contributes to the Czech Republic discussion on social security reform, with the aim of increasing employment of people living on welfare.
Klíčová slova: finance veřejné; politika daňová; politika sociální; nezaměstnanost; populace ekonomicky neaktivní; pojistné SZ; daně; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ekonomická aktivita starších osob a důchodový systém v České republice. [Economic activity of older people and pension system in the Czech Republic.]. / Milan Šlapák - In: Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 14 s..

[ Šlapák, Milan ]

Akce: Praha, 15.12.2008, CST Externí odkaz
Anotace:  Přestože posláním penzijního systému je zabezpečit příjem v důchodovém věku, má řadu dopadů na trh práce, zejména pokud jde o starší pracovní sílu. Příspěvek se zaměřuje na penzijní politiku v ČR a její dopady na míry ekonomické aktivity věkových skupin v rozmezí 50 až 64 let, důvody ekonomické neaktivity a rozhodování načasování odchodu do důchodu. Vedle kroků, které vláda už v průběhu poslední dekády provedla, se příspěvek věnuje také možným dopadům další ho kola parametrické penzijní reformy, která získala podporu parlamentu v r. 2008. Na základě přehledu penzijních politik evropských zemí příspěvek uvádí i některá jiná možná penzijní opatření, která by mohla přispět k další mobilizaci v současné době neaktivních starších lidí.
 
Anotace v angličtině:  Despite pension system is designed to provide social security income in retirement, it has a lot of consequences in the labour market especially regarding older workforce. This paper focuses on pension policy in the Czech republic and its effects on economic activity rates of age groups between 50 and 64 years, economic inactivity reasons and decisions on the retirement timing. Besides the steps of the government already implemented over the past decade, it concerns also the possible impact of the next parametrical pension reform round which received parliamentary support in 2008. On the basis of European countries pension policies overview, paper also brings some other possible pension measures, which could contribute to further mobilisation of currently inactive older people.
Klíčová slova: politika důchodová; pracovníci starší; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky neaktivní

Klíčová slova v angličtině: pension policy; older workers; economically active population; economically inactive population
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1497
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT