Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nová klasifikace nemoci a zdraví. [New Classificatio of Disease and Health.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Česká geriatrická revue. - ISSN 1214-0732 - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 90-96 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  V současné době jsou v ČR pro potřeby zdravotnictví a sociální oblasti k dispozici 2 klasifikační systémy. K všeobecně známé a osvědčené Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (MKN-10) přibyla od r. 2008 i Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Vzhledem k odlišnému účelu i použití obou klasifikací lze očekávat, že se v praxi postupně uplatní obě. Obecné srovnání obou klasifikací.
 
Anotace v angličtině:  There currently exist two systems of classification for health care and social care in the Czech Republic. There is the generally known and time tested International Classification of Diseases in its 10th version (ICD-10). Then there is the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), which was added in 2008. Given the different use and purpose of each classification, we expect that both of them will gradually coexist in practice. General comparison of both classifications.
Klíčová slova: Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů; Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví; invalidita; klasifikace invalidity; aktivita; participace; péče sociální; populace starší

Klíčová slova v angličtině: International Classification of Diseases; International Classification of Functioning, Disability and Health; disability; classification of disability; activity; social care; older population
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1505
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezigenerační vzájemná výpomoc v českých rodinách vyššího věku a její srovnání s vybranými evropskými zeměmi [Intergenerational Exchange among Czech Late Families and Its Cross-country Comparison]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 102-112 (11 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem této studie je nejprve popsat podobu mezigenerační solidarity převládající v českých rodinách vyššího věku, následně zjistit, jak se podoba vzájemné pomoci mezi různými generacemi v českých rodinách jeví ve světle mezinárodního srovnání a v neposlední řadě přispět k diskusi o tom, jaké výzvy a příležitosti taková podoba mezigenerační pomoci a podpory přináší pro služby sociální práce v českém kontextu. Ve studii aplikujeme koncept mezigenerační solidarity a typologii rodinných modelů. Prezentovaná zjištění jsou založena na statistické analýze mezinárodního datového souboru SHARE reprezentativního pro národní populace 50+. Výsledky naznačují, že české rodiny nejčastěji uplatňují model sestupného i vzestupného familialismu, přičemž nejvíce shodných znaků v oblasti mezigenerační směny jsme nalezli mezi českými a španělskými rodinami.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is: firstly, to describe the form of intergenerational solidarity prevailing among the Czech late families; secondly, to compare the identified form of intergenerational exchange with selected European countries; thirdly, to discuss the challenges which are created by the identified form of intergenerational solidarity with respect to the social work services. Using the intergenerational solidarity concept and family models typology, we analyze data from the European survey SHARE, which are representative for the national populations 50+. Our findings suggest that the Czech late families approach mainly the family models of descending as well as ascending familialism; additionally, they have many features common with Spain late families.
Klíčová slova: solidarita mezigenerační; populace starší; pomoc sociální v rodině; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: intergenerational solidarity; exchange; population 50+; SHARE; cross-country comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT