Publikační činnost: 2020
BAV

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců : Výsledky dotazníkového šetření na populaci 15-64 let ke vnímání kariérového poradenství [Identification of Barriers in the Provision of Career Counseling Services - Barriers on the Part of Recipients : Results of a Questionnaire Survey of the Population Aged 15-64 on the Perception of Career Counseling]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Ivana ELIÁŠKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 82 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  S poskytováním služeb kariérového poradenství je spojeno značné očekávání, kdy se předpokládá, že významným způsobem napomohou při orientaci na trhu práce či při řešení studijních, pracovních, ale i osobních problémů jednotlivce a usnadní tak jeho cestu životem. K tomu, aby služby kariérového poradenství mohly naplňovat očekávané poslání je však nezbytné, aby měly takovou podobu, která bude odpovídat potřebám potenciálních klientů a budou nastaveny tak, aby je tito mohli využívat. Doposud však v ČR nebylo realizováno šetření mezi širokou populací (15ľ64 let), které by mapovalo očekávání, která od kariérového poradenství mají samotní potenciální klienti a které by se zaměřovalo na důvody využívání/nevyužívání těchto služeb či na spokojenost s nimi. Reprezentativní výzkum názorů široké veřejnosti na kariérové poradenství je tak ojedinělým zdrojem empirických dat a předkládaná souhrnná zpráva tak poskytuje dosud chybějící pohled veřejnosti na služby kariérového poradenství.
 
Anotace v angličtině:  There are considerable expectations associated with the provision of career counselling services, which are expected to be a significant tool helping in orienting oneself on the labor market or in solving studying, working, but also personal problems of the individual and thus facilitating journey throughout his life. However, to enable career guidance services to fulfill the expected mission, it is essential that they have a form that meets the needs of potential clients and they will be set up in the way that they can use them. So far, however, in the Czech Republic no survey has been conducted among the widely population (15ľ64 years), which would map the expectations of potential clients themselves from career counseling and which would focus on the reasons for using / not using these services or satisfaction with them. Representative research of the general public's views on career counselling services is thus a unique source of empirical data, and the presented summary report thus provides still missing
public view on career counselling services.
Klíčová slova: poradenství kariérové; poradci; služby kariérového poradenství; bariéry; kvalita služeb

Klíčová slova v angličtině: career counseling; counselors; career counseling services; barriers; quality of sercvices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70309 Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) [Identification of Barriers in the Provision of Career Guidance Services - Barriers on the Side of Service Providers]. / Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Ivana ELIÁŠKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 70 stran

[ ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V posledních letech se v České republice výrazně zvýšila pozornost zaměřená na kariérové poradenství. Tento současný vývoj odráží celou řadou očekávání, která souvisí zejména se změnami ve společnosti, včetně změn na trhu práce. V tomto kontextu je kariérové poradenství vnímáno jako nástroj, který může usnadnit přechod na trh práce a zároveň pomoci zorientovat se v mnohých životních situacích. Studie má dvě hlavní části. První část analýzy popisuje systémy služeb kariérového poradenství poskytované dvěma gestory, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je zde rovněž zahrnuta identifikace silných a slabých stránek tohoto uspořádání.
Druhá část analýzy mapuje existující bariéry poradenských služeb poskytovaných z pohledu jejích poskytovatelů, profesionálů kariérového poradenství pracujících přímo s klienty. Vnímání překážek při poskytování dobře navržených služeb profesionálům v oblasti kariérového poradenství je důležitým faktorem při zjišťování skutečných překážek, které se v jejich každodenní praxi vyskytují. Identifikace bariéry je důležitou součástí procesu, který pomůže rozvíjet služby kariérového poradenství, včetně její role při řešení zásadních milníků v životě jednotlivce.
 
Anotace v angličtině:  The increased attention is focused on the career guidance in the Czech Republic in few last years. This current development is also connected with number of expectations mainly connected to the changes undergoing within the society including the labour market changes. In this context the career guidance is perceived as a tool that can facilitate the transition within the labour market and many life situations as well. The study has two main parts - the first part of the analysis describes the systems of career counselling services provided by two gestors, the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social Affairs. The identification of strengths and weaknesses of this arrangement is included.
The second part of the analysis maps the existing barriers of counselling services delivering from the perspective of its providers, career counselling professionals working directly with clients. Career counselling professionals perception of obstacles to provide well designed services is an important factor in identifying the real barriers which are occurring in their daily practice. Barrier identification is an important part of the process that will help to develop career counselling services including its role in addressing the milestones life situations.
Klíčová slova: ČR; poradenství kariérové; poradci; služby kariérového poradenství; bariéry; kvalita služeb

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; career counseling; counselors; career counseling services; barriers; quality of sercvices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT