Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: Moving Societies towards Integration. - Eutin : CJD Eutin, 2010. - s. 102-121 (20 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub- systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o současné situaci v této oblasti. Programy a služby dostupné pro mladé imigranty ze třetích zemí. Příležitosti pro zvýšenou otevřenost sub-systému pro migranty. Relevantní kritéria otevřenosti sub-systému. Bariéry interkulturní otevřenosti. Pokyny a politická doporučení.
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Knowledge of the current situation in this area. Programmes and Services Available to Young Third-Country Immigrants. Opportunities for the Increased Opening of the Sub-system to Migrants. Relevant Criteria for Opening up the Sub-system. Barriers against intercultural opening. Conclusions and guidelines for the future. Policy recommendations.
Klíčová slova: imigranti; mládež; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; trh práce; politika zaměstnanosti; služby; poradenství; organizace; organizace nevládní; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: migrants; immigrants; youth; integration of immigrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions; counselling; services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Závěrečná zpráva projektu - http://cjd-eutin.eu/fileadmin/content/Moving_Societies_Final_Report.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika : Sborník z konference / Roman Baláž. - Praha : Správa uprchlických zařízení MV, odbor Centra na podporu integrace cizinců, 2010. - s. 29-42 (14 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Akce: Zlín, 7.10.2010,CST Externí odkaz
Anotace:  Sociální integrace přistěhovalců a s ní související sociální práce s touto cílovou skupinou se ve vyspělých ekonomikách stále více stává součástí rozšířeného pojetí sociální politiky. Vertikální, stejně jako horizontální koordinace aktivit zainteresovaných subjektů na podporu procesu integrace, se zdá být jedním z nejdůležitějších témat v oblasti integrační politiky v České republice v současné době. Tato stať si klade za cíl poskytnout určité nahlédnutí do strategií pro integraci cizinců prostřednictvím aktivit různých aktérů na národní, regionální i lokální úrovni se zvláštním důrazem na roli nevládních organizací v tomto procesu. Navíc se snažíme poukázat na určité bariéry spolupráce mezi jednotlivými aktéry a riziko neefektivní alokace zdrojů na podporu sociálních služeb pro migranty.
Klíčová slova: cizinci; osoby migrující; integrace cizinců; regiony; práce sociální; organizace neziskové; poradenství

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migrant persons; integration of foreigners; regions; social work; non-profit organizations; counselling
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz uložené 1320
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic II. : The role of employment and selected institutions in the integration process]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 188 s. - ISBN 978-80-87474-20-4

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace čtenářům nabízí vhled do vnitřních mechanismů institucí, které významným způsobem determinují možnosti přistěhovalců integrovat se do života v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The publication offers readers insight into the internal mechanisms of the institutiČons, which significantly determine the opportunities for migrants to integrate into life in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; pracovníci migrující; trh práce; úřady práce; organizace neziskové; poradenství; policie cizinecká

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrant workers; labour market; labour offices; non-profit organizations; counselling; foreign police
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza dostupných informací o fungujícím poradenství osobám vracejícím se na trh práce a výzkum jejich potřeb. / Klára Čurdová, Jana Wasilová, Drahomíra Zajíčková - Praha: Europrofis s.r.o., 2007. - 84 s.

[ Čurdová, Klára - Wasilová, Jana - Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza obsahuje popis vybraných aspektů, které se týkají stavu problému a bariér u osob vstupujících a vracejících se na trh práce po období péče o osobu blízkou, a to zejména v péci o dítě. Jednotlivé kapitoly první části vycházejí ze zpracovaného dotazníkového šetření a definují překážky ve sladování práce a rodiny, mapují názorové postoje respondentu vůči problematice sladování práce a rodiny. Druhá část studie je zaměřena na výzkum vybraných poradenských služeb pro nezaměstnané. Mimo jiné je zde provedena také analýza internetového poradenství v České republice. Závěry a doporučení obou částí práce udávají směr, jakým by se melo orientovat poradenství osobám vracejícím se na trh práce po období péče o dítě či jinou blízkou osobu.
Klíčová slova: návrat do práce; trh práce; zaměstnanost; poradenství; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: return to work; labour market; labour market activation; employment; counselling; vocational counselling; individual action plan
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  ESF projekt: Prolomit vlny ľ Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT