Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. : 3. etapa. Souhrnná zpráva. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 33 s.

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá návrhy na zkvalitnění služeb poskytovaných úřady práce klientům - uchazečům o zaměstnání, posílení informační a poradenské činnosti. Obsahuje i návrhy na zjednodušení administrativních prací při zprostředkovatelské činnosti včetně systému výplaty dávek. Studie se dále zabývá i řešením kvalifikačních požadavků na odpovídající pracovníky státních orgánů práce a zahrnuje i mezinárodní srovnání z oblasti poradenství při zprostředkování zaměstnání.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; uchazeči o práci; úřady práce; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment services; job seekers; labour offices; vocational counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  3. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 87 s.

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Externí odkaz
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; poradenství pracovní; úřady práce; uchazeči o práci

Klíčová slova v angličtině: vocational counselling; employment services; labour offices; job seekers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  3. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Proč nelze zrušit nahlašování volných pracovních míst úřadům práce a k čemu tyto údaje slouží. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 23-24.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti jsou neopominutelnými subjekty na trhu práce. Podílejí se na vytváření státní politiky zaměstnanosti, jejíž významnou součástí je zabezpečování práva fyzických osob na zaměstnání a usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí. Aby mohly úřady práce úspěšně plnit zákonem stanovené úkoly, je nezbytné i plnění povinností ze strany zaměstnavatelů, zejména hlášení volných pracovních míst úřadům práce a ohlašování vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání. Tato povinnost nabývá na významu s rostoucím podílem cizinců na českém trhu práce. Zaměstnávání cizinců v ČR.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; úřady práce; zaměstnavatelé; příležitosti pracovní; informace; politika zaměstnanosti; poradenství pracovní; práce-cizinci; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; labour offices; employers; employment opportunities; information; employment policy; vocational counselling; employment-foreigners; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik rad, které vám pomohou na úřadech práce. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 6 (2009), s. 4. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Práva a povinnosti zájemců o zaměstnání při zprostředkování jejich zaměstnání úřadem práce. Co se rozumí zprostředkováním zaměstnání úřady práce. V čem může úřad práce občanovi poradit. Fyzická osoba má právo na to, aby jim úřad práce zprostředkoval vhodné zaměstnání. Co je vhodné zaměstnání. Kdo je zájemce o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. Kdy se jedná o výkon nelegální práce. Povinnosti úřadů práce. Jakým uchazečům o zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Individuální akční plán jako jeden z nástrojů politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; úřady práce; uchazeči o práci; řízení; trh práce; poradenství pracovní; definice; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; skupiny znevýhodněné; politika zaměstnanosti; zaměstnatelnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour offices; job seekers; proceedings; labour market; vocational counselling; definition; labour law; clandestine employment; disadvantaged groups; employment policy; employability
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? / Libor Musil, Vlasta Janská - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 159-182 (24 s.).

[ Musil, Libor - Janská, Vlasta ]

Anotace:  Kapitola je věnována otázce: Odmítají řadoví poradci pro nezaměstnané rigidně jakoukoliv změnu práce s klienty nebo jsou vůči změně rezistentní, pokud jim může přinést ohrožení? Pomocí případových studií konzultačních skupin poradců ze dvou organizací autoři ukazují, že poradci své stanovisko ke změně vyjadřovali nepřímo posouzením její proveditelnosti podle vlastních hledisek a že během diskuse o problémech byli rezistentní vůči změně, která mohla narušit jejich pojetí role poradce pro nezaměstnané. Autoři navrhují využít jako nástroj porozumění strategiím, s jejichž pomocí řadoví poradci reagují na změnu, pojem pojetí problémů a vymezují pět dimenzí tohoto pojmu: seznam problémů, hledisko posuzování proveditelnosti změny, roztřídění problémů podle proveditelnosti jejich řešení, důvody modifikace tohoto roztřídění a stanovisko ke změně.
Klíčová slova: poradenství pracovní; změna přístupu ke klientům; strategie řadových pracovníků; poradci pro nezaměstnané; akční výzkum

Klíčová slova v angličtině: change of approach to clients; frontline strategies; counselling to unemployed; action research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza dostupných informací o fungujícím poradenství osobám vracejícím se na trh práce a výzkum jejich potřeb. / Klára Čurdová, Jana Wasilová, Drahomíra Zajíčková - Praha: Europrofis s.r.o., 2007. - 84 s.

[ Čurdová, Klára - Wasilová, Jana - Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza obsahuje popis vybraných aspektů, které se týkají stavu problému a bariér u osob vstupujících a vracejících se na trh práce po období péče o osobu blízkou, a to zejména v péci o dítě. Jednotlivé kapitoly první části vycházejí ze zpracovaného dotazníkového šetření a definují překážky ve sladování práce a rodiny, mapují názorové postoje respondentu vůči problematice sladování práce a rodiny. Druhá část studie je zaměřena na výzkum vybraných poradenských služeb pro nezaměstnané. Mimo jiné je zde provedena také analýza internetového poradenství v České republice. Závěry a doporučení obou částí práce udávají směr, jakým by se melo orientovat poradenství osobám vracejícím se na trh práce po období péče o dítě či jinou blízkou osobu.
Klíčová slova: návrat do práce; trh práce; zaměstnanost; poradenství; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: return to work; labour market; labour market activation; employment; counselling; vocational counselling; individual action plan
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  ESF projekt: Prolomit vlny ľ Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání : Případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR [Individual work with the hard-to-place unemployed : Case study at the selected contact point of the Labour Office of the Czech Republic]. / Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Robert TRBOLA, Tomáš SIROVÁTKA - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 66 stran - ISBN 978-80-7416-422-4 (print), - ISBN 978-80-7416-423-1 (pdf)

[ RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje individuální práci s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR a identifikuje přitom problémy a bariéry, s nimiž se pracovníci v této oblasti potýkají. Práce je zpracována formou případové studie na vybraném kontaktním pracovišti ÚP ČR, které bylo identifikováno jako potenciální příklad dobré praxe. V rámci šetření byly provedeny polostrukturované rozhovory se všemi pracovníky, kteří jsou na daném pracovišti v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání, a s vybranými vedoucími pracovníky. Z nich vyplývá, že poradkyně pro zprostředkování mají omezené možnosti rozvinout individuální přístup ke klientům a soustředí se spíše na úzce zaměřené činnosti spojené se zprostředkováním zaměstnání a na zpracování rozsáhlé administrativy a výkaznictví, které je od nich požadováno. Individuální přístup se daří dobře rozvíjet na oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, kde je patrný význam kvalifikace a dlouhodobého procesu zapracování nových pracovníků.
Prostor pro individuální poradenství bývá vytvořen v rámci projektů EU, nicméně v rámci sledovaného kontaktního pracoviště (KoP) se projevily problémy spojené s fluktuací pracovníků na těchto pozicích, které byly doprovázeny rychlým předáváním agendy a jejich nedostatečným zapracováČním. Celkově se projevila malá dostupnost kurzů pro rozvoj dovedností pracovníků v první linii, a to zejména v oblasti přímé práce s klienty, a riziko syndromu vyhoření, které není ze strany ÚP ČR dostatečně ošetřeno. Individuální práce s klienty, která vede k identifikaci potřeb klientů, navíc na sledovaném KoP ve sledovaném období do značné míry narážela na omezenou dostupnost nástrojů APZ, jimiž by bylo vhodné na tyto potřeby reagovat. Jako pozitivní faktor se projevily zejména dobré mezilidské vztahy na pracovišti a odbornost vedoucích pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  The study is focused on individual work with job seekers at the Labour Office of the Czech Republic and identifies the problems and barriers that office workers face in this area. The research was carried as a case study at the selected contact workplace of the Labour Office of the Czech Republic, which was identified as a potential good practice example. As part of the survey, semi-structured interviews were conducted with all the employees who are in direct contact with job seekers, as well as with selected managers. The interviews showed that consultants for job placement have limited opportunities to develop an individual approach to clients. This is because they have to focus especially on the activities related to job placement. Also, extensive administration and reporting is often required from them. The individual approach is successfully developed in the counselling and further education department, where the importance of qualifications and the long-term training process of new employees is evident.
The individual counselling is usually performed at the job positions of EU projects. However, within the monitored contact workplace, there were mentioned the problems related to staff fluctuation at these positions, which was accompanied by a rapid transfer of the agenda and an insufficient training of new employees. Overall, low availability of the courses for the skill development of front-line employees is the long-lasting problem which was apparent especially in the area of direct individual work with clients. Moreover, the risk of burnout syndrome, which is not sufficiently addressed by the Labour Office of the Czech Republic, was also evident. In addition, individual work with clients, which leads to the identification of client´s needs at the monitored workplace, largely encountered limited availability of active policy employment tools, which could appropriately respond to these needs. Good interpersonal relationships in the workplace and expertise of managers were recognised as positive factors.
Klíčová slova: ČR; trh práce; poradenství pracovní; poradci pro nezaměstnané; úřady práce; uchazeči o práci; individualizace; aktivace na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; counselling; counselling to unemployed; labour offices; employment services; individualization; activation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions [Učebnice GIVE - kariérové poradenství pro klienty v nových formách zaměstnanosti, výzvy a řešení]. / Jana VÁŇOVÁ, Rudolf GÖTZ, Franziska HAYDN, Rosemarie KLEIN, Gerhard REUTTER - Vienna: ÖSB Studien & Beratung, 2021. - 26 stran

[ VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tato učebnice by měla sloužit jako určitá učební pomůcka pro odborníky v poradenství, která by jim měla pomoct orientovat se v nové situaci na trhu práce a ve světě nových forem práce, které díky různým akcelerátorům vznikají poměrně rychle. Jedním z těchto důvodů je zavádění IKT (informačních a komunikačních technologíí), nově můžeme pociťovat dopad pandemické situace na konkrétní formu práce na dálku. Rozšíření NFZ a modifikovaných profesních nároků představuje pro poradenství výzvu. Již nestačí podporovat klienty při volbě a zahájení profesní dráhy a při změně zaměstnání. Poradenství musí umožnit velmi nové a velmi různorodé skupině klientů vykonávat jejich kariéru a povolání, nebo tyto klienty podpořit v přechodu na stabilnější a jistější formu práce.
 
Anotace v angličtině:  This textbook should serve as a kind of learning tool for counselling professionals to help them navigate the new labour market situation and the world of new forms of work that are emerging quite rapidly thanks to various accelerators. One of these reasons is the introduction of ICTs (information and communication technologies); we can newly feel the impact of the pandemic situation on a particular form of telework. The expansion of NFW and modified vocational identities are a CHALLENGE FOR GUIDANCE. It is not enough anymore to support clients in choosing and starting their career and in switching jobs. Guidance has to empower a very diverse new client group to perform their boundaryless careers and individual vocations, or support these clients in moving on to a more stable and secure form of work.
Klíčová slova: Mezinárodní; trh práce; zaměstnání; nové formy zaměstnání; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: international; labour market; employment; new forms of employment; counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF914519 Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Country Report : Czech Republic. / Jana VÁŇOVÁ - Praha: ÖSB Studien & Beratung, 2020. - 27 stran

[ VÁŇOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento první projektový výstup popisuje situaci v ČR vzhledem k možnostem využívání nových forem zaměstnanosti a možném vývoji těch nejvíce využívaných forem zaměstnanosti - zejména práce z jiného místa.
 
Anotace v angličtině:  The first project outcome aims to give an idea about the situation of the usement of the new forms of emplyoment in the Czech Republic, the main obsticles are mentioned as well as the perspective of some forms which are the most attractive in the CR.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nové formy zaměstnání; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; new forms of employment; counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF914519 Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT