Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. / Anna Červenková, Jitka Vrchotová - Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s.

[ Červenková, Anna - Vrchotová, Jitka ]

Anotace:  Potřeby rodin, které vychovávají dítě se zdravotním postižením, jsou daleko širší, než je možno řešit pouhým hmotným zabezpečením. Dítěti s vadou sluchu je především poskytována péče zdravotní, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z těchto prostředků je - kromě diagnostiky a léčby, kterou se zde nezabýváme - hrazena i nejdůležitější kompenzační pomůcka pro sluchově postižené - sluchadla. Negativní dopad na uspokojování životních potřeb, způsobený handicapem dítěte, je rodině kompenzován formou sociálních dávek a příspěvků. Patří sem peněžité dávky v rámci systému státní podpory, dále mimořádné výhody a příspěvky podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. (průkaz TP, ZTP, ZTP/P a příspěvky na rehabilitační a kompenzační pomůcky).
Klíčová slova: postižení sluchově; deti; podpora sociální; pomoc sociální; poradenství sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled children; social support; social assistance; counselling; assistive device
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romští asistenti a romští poradci: krok k řešení problémů romské komunity. / Tomáš Sirovátka, Eleonóra Hamar - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 5 (2001), s. 14-15.

[ Sirovátka, Tomáš - Hamar, Eleonóra ]

Anotace:  Význam a role romského asistenta a poradce, která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 686/1997. Problémy mediační práce mezi romskou komunitou a státními a samosprávními orgány.
Klíčová slova: ČR; Romové; poradenství sociální; práce sociální; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; Gypsies; counselling; social counselling; social work; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza vývoje systému sociální pomoci v 1. polovině 90. let. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 2 (1999), s. I-VIII.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  l/ Vazba sociální pomoci na ostatní systémy sociální ochrany obyvatelstva. 2/ Základní principy sociální pomoci uplatňované v 1. polovině 90. let. 3/ Základní právní předpisy, rozhodující finanční ukazatele. 4/ Analýza vývoje jednotlivých nástrojů sociální pomoci v 1. polovině 90. let. 5/ Hlavní nedostatky systému sociální pomoci v současné době. 6/ Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci. Tabulky: Vývoj nákladů na dávky sociální péče (1991-1996). Vývoj částek životního minima v letech 1991-1998. Vývoj struktury domácností podle výše příjmu v násobcích životního minima v letech 1992-1998. Vliv sociálních transferů na výsledný příjem rodin různých typů s původním příjmem nižším než životní minimum.
Klíčová slova: ČR; pomoc sociální; zákonodárství; potřebnost; poradenství sociální; služby sociální; minimum životní; příjmy-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance; legislation; social needs; social counselling; social services; subsistence level; income of households
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Typologie sociálních služeb. [Typology of social services.]. / Ladislav Průša - In: Vzdělávání pro pracovníky sociální péče / Tamara Tošnerová, a kol.. - Praha : Česká asociace pečovatelské služby, 2006. - ISBN 80-239-6951-X. - s. 145-149 (5 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Typy sociálních služeb: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Formy sociálních služeb - služby poskytované, ambulantní, terénní. Hrazení sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Patterns of social services: social counselling, social care services, social prevention services. Forms of social services - provided, ambulant, field services. Funding od social services.
Klíčová slova: služby sociální; poradenství sociální; pomoc sociální; typologie sociáloních služeb; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; typology of social services; social counselling; social assistance services; social prevention services; forms of social services; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nová typologie sociálních služeb. [New typology of social services.]. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 9, č. 7 (2006), s. 22-24 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. ledna 2007 definuje tři typy sociálních služeb - sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Tři základní formy poskytování sociálních služeb - služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Seznam zařízení sociálních služeb. Seznam základních činností při poskytování sociálních služeb klientům. Úhrada za poskytované sociální služby.
 
Anotace v angličtině:  The new Act No. 108/2006 Coll., on Social Services, effective as of 1st January 2007, defines three types of social services; social advisory services, social care services, and social prevention services. The three basic forms of social services provision; residential, outpatient and field services. A list of social services facilities. A list of the basic activities during social service provision to clients. Reimbursement for the social services provided.
Klíčová slova: služby sociální; poradenství sociální; prevence; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; social counselling; prevention; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT