Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. [Family benefits and their development within the social reforms in the Czech Republic.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 10, č. 7-8 (2004), s. 16-22.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis průběhu změn, ke kterým došlo u rodinných dávek v období 90.let. Pozornost je věnována především peněžitým dávkám v mateřství, přídavku na dítě, sociálnímu příplatku a rodičovskému příspěvku, z toho zvláště těm, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tj. přídavek na dítě a sociální příplatek. Makroekonomické vyhodnocení rodinných dávek. Hodnocení výsledků uskutečněných reforem. Tabulky: 1/ Dávky poskytované rodinám při narození a výchově dětí a jejich podíl na HDP v letech 1994-2002. 2/ Počet vyplacených přídavků na dítě a porodného v letech 1991-2002. 3/ Procentuální podíl přídavku na dítě na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 4/ Procentuální podíl sociálního příplatku na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 5/ Podíly rodin podle čerpání sociálních dávek na celkovém počtu rodin (přídavek na dítě a sociální příplatek) v členění podle druhu rodiny a počtu dětí v roce 1996.
 
Anotace v angličtině:  A description of the course of changes which occurred in family benefits during the nineties. Attention is particularly paid to cash benefits for maternity, child allowances, social contributions and family allowances, especially those benefits which were transformed from universal to means tested benefits, i.e. child and social benefits. A macro-economic evaluation of family benefits. An evaluation of the results of the reforms made.
Klíčová slova: přídavky rodinné; dávky v mateřství; porodné; příspěvek rodičovský; příspěvek sociální; rodina; rodina neúplná; reforma

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; CHILD ALLOWANCES; MATERNITY BENEFITS; BENEFITS; CHILDBIRTH BENEFIT; PARENTAL BENEFIT; SOCIAL ALLOWANCE; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; DEVELOPMENT; REFORM; GDP
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování [Changes of financial tools introduced in family policy in 2006-2015 and their potential to influence natality behaviour]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 64, č. 7 (2016),

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je přispět k diskusi o vlivu rodinné politiky na rodinného chování. Článek analyzuje vliv parametrických a systémových změn zavedených v rodinných a sociálních dávkách a daňových úlev v období 2006-2015 na příjmovou úroveň rodin s různými demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a partnerské chování. Analytická část vybírá nástroje finanční podpory pro rodiny a ukazuje velikost finančních opatření, na která mohou rodiny uplatňovat nárok v závislosti na jejich předchozím výdělečném příjmu, do jaké míry je tento příjem kompenzován (rodinné dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace koresponduje s porodností podle vzdělání matek, které je úzce spojeno s příjmem rodiny. Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál ovlivnit chování rodiny, ale různými způsoby.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to contribute to the discussion about the influence of family policy on family behaviour. The paper analyses the impact of parametric and system changes introduced in family and social benefits and tax reliefs in 2006ľ2015 on the income level of families with different demographic characteristics, and evaluates the potential of those changes to influence reproductive and partnership behaviour. The analytical part takes selected instruments of financial support to the family and shows the size of the financial provision families can claim depending on their previous earned income, to what extent that income is being compensated (family benefits), and how the net income is influenced (tax reliefs). Effects of the studied changes vary for different income categories and are more pronounced in the case of low-income families. This differentiation corresponds to the fertility by motherĺs education, which is tightly linked to the familyĺs income. The analysis has shown that certain instrume
nts have the potential to influence family behaviour, however in diverse ways.
Klíčová slova: politika rodinná; porodnost; dávky sociální; úlevy daňové; mzda průměrná; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; porodné

Klíčová slova v angličtině: family policy; fertility; social benefits; tax credits; average wage; parental allowance; maternity benefit; birth grant
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: 10.18267/j.polek.1094
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT