Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. [The need for social services for elderly citizens from a long-term perspective.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 23-25.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Podle projekce ČSÚ dojde v budoucnu k významným změnám ve struktuře populace v ČR. Stárnutí populace přinese významný nárůst potřeby sociálních služeb, zejména pro lidi starší 80 let, kteří jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Kvantifikování růstu těchto potřeb je jedním z předpokladů pro zajištění adekvátní péče o seniory v nadcházejícím období. Odhad, který byl proveden, je založen na úrovni poskytování sociálních služeb v r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  According to projections from CSO, significant changes in the structure of population in the CR will occur in the future. The ageing of population will give rise to a significant increase in the need for social services, particularly for people older than 80 years of age, who are the most frequent clients of social welfare residential-home services. Quantifying the growth of this need is one of the preconditions for ensuring adequate care for seniors in the coming period. The estimate that has been made is based on the proportion of social service provision according to the situation in 2006
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; poskytování sociálních služeb; staří; stárnutí populace; potřeby sociálních služeb; prognózování

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social services; social services provision; need of social services; prediction; seniors; ageing of population
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální služby ľ srovnání ČR a EU. [Social services ľ the comparison of the Czech Republic and EU.]. / Ladislav Průša - Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008. - 59 s. : lit., obr., tab.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem publikace je pokusit se charakterizovat hlavní principy nové právní úpravy systému sociální ochrany v ČR a porovnat je s prvky a principy, které jsou uplatňovány ve vybraných evropských zemích. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. část je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990. 3. kapitola je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona o sociálních službách, charakteristice prvních zkušeností a poznatků. Jsou naznačena některá opatření na stabilizaci systému financování sociálních služeb. Poslední kapitola je věnována některým poznámkám k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb a charakteristice hlavních vývojových trendů ve vybraných evropských zemích.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; organizace sociálních služeb; ochrana sociální; zákonodárství; financování; výdaje sociální; rozvoj sociálních služeb; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: social services; social services organization; social protection; legislation; financing of social services; social expenditure; social services provision; development of social services; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  projekt JPD 3-CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry
Projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy a probíhal v období od 1.3.2006 do 30.9.2008
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Liability for damages incurred by clients in social services residential facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 2-7 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of liability for damages incurred by beneficiaries of social services in residential facilities. It is based on the legal theory of liability for damages and scrutinises the different types of legal liability that may arise during the provision of social services. The source of information on the standard of residential social services providers knowledge about liability for damages was a questionnaire-based survey.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost za škodu; poskytování sociálních služeb; zařízení rezidenční

Klíčová slova v angličtině: liability for damages; social services; social service providers; provision of social services; residential facilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. [Provision of social services for the elderly and persons with disabilities.]. / Ladislav Průša, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 244 s. - ISBN 978-80-7416-048-6

[ Průša, Ladislav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zpracovat analýzu a prognózu potřeby poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří teoretické předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci. Stárnutí populace bude vyžadovat věnovat této otázce soustavnou pozornost tak, aby potřeby těchto skupin obyvatelstva byly efektivně uspokojeny.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is submitted to process analysis and forecasts necessary for the provision of social services for the elderly and persons with disabilities. Of a new system of financing social services create conditions for finding the theoretical optimum form of the security needs of the individual in an unfavorable social situation. The aging population will need to pay constant attention to this issue so that the needs of these groups are effectively met.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; poskytování sociálních služeb; vývoj demografický; příspěvek na péči; dotace na sociální služby

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; provision of social services; demographic development; care allowance; subsidies of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR181/09 - Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb [The role of public benefit corporations in the provision of social services]. / Pavel Bareš - In: Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. - ISBN 978-80-7357-573-1. - s. 74-97 (24 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Právní forma obecně prospěšné společnosti nachází uplatnění i v oblasti sociálních služeb. Vztahy mezi používanými pojmy a vymezení oblasti zájmu. Pro zachycení role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb byly využity údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Údaje o počtech subjektů byly dále rozlišeny podle jednotlivých typů sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Legal status of a public benefit corporation is also applied in the field of social services. Relations between the used concepts and determination of areas of interest. The data from the Register of social services providers were used to capture the role of public benefit corporations in the provision of social services Data on numbers of subjects were further distinguished by different types of social services.
Klíčová slova: ekonomika sociální; podnik sociální; obecně prospěšná společnost; poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social economy; social enterprises; public benefit corporations; social services provision
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran knihy: 176 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 19-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových aspektů ovlivňujících efektivní fungování každého systému je optimální nastavení vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na jeho fungování. Subjekty, které plní svou roli v oblasti sociálních služeb. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o sociálních službách ukazují, že v řadě případů dochází v tomto směru z jejich strany ke konfliktu při plnění těchto rolí. Možná řešení existujících problémů.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb; kompetence

Klíčová slova v angličtině: social services; social services provision; providers of social services; competence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT