Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství - syntéza teoretických východisek a konceptů. [Approaches to assessment of social services effectiveness in national economy - synthesis of teoretical background and concepts]. / Jan Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-72-3

[ Mertl, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předkládané výzkumné studie je na základě syntézy klíčových teoretických poznatků a aktuálních empirických trendů poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující otázky efektivnosti sociálních služeb. Význam a očekávaný nárůst spotřeby sociálních služeb je v současné společnosti, charakterizované demografickým stárnutím, širokým spektrem výskytu civilizačních chorob a změnami tradičního způsobu života, mimo vší pochybnost. Analýza se věnuje především službám sociální péče, které tyto změny postihnou nejvýznamněji. Studie se nejprve zabývá jejich ekonomickými charakteristikami, vazbami zdravotní a sociální péče a ukazuje komplexnost produkce blahobytu v oblasti sociálních služeb. Studie vychází z dostupné domácí i zahraniční literatury, je výběrová vzhledem k uvedeným cílům a předmětu zkoumání a nabízí čtenáři syntézu poznatků, které mohou rozšířit současný český diskurz v otázce efektivní existence sociálních služeb v rámci tržní ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The goal of this study is to emphasize social and economical aspects of social services effectiveness with a strong theoretical background and reflection of current empirical trends. The importance and expected growth in consumption of social services is in current society, characterized by demographic ageing, wide selection of civilization diseases and changes of traditional life-style, without any doubt. The analysis focuses most of all on the social care, which will be the most affected by these changes. This study first focuses on their economical characteristics, the relationship of health and social care and show the complexity of welfare production of social services. Next with respect to its goal briefly summarizes current family and population trends and changes in health care, too. The study outcomes from existing home and foreign literature, is selective regarding its goals and subject of interest and offers to reader findings, which could help current Czech discourse about effective existence of s
ocial services in market economy.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální; péče zdravotní; stárnutí; poskytovatelé sociálních služeb; EU

Klíčová slova v angličtině: social services; social care; health care; demographic ageing; social service providers; services of general interest; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Health care and rehabilitation care in residential social services establishments.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 12, č. 3 (2009), s. 90-96 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Podle zákona musí zařízení sociální péče poskytovat zdravotní služby osobám, kterým nabízejí služby. V r. 2008 provedl VÚPSV dotazníkové šetření o financování zdravotní a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních péče. Bylo zjištěno, že zdravotní pojišťovny odmítají některou péči hradit a některou péči hradí pouze částečně. Zařízení sociálních služeb tak hradí tuto péči z průběžných nekapitálových výdajů. Nedostatečná pozornost a podpora je také věnována rehabilitaci, ato jak ze straby zdravotních pojišťoven, tak ze strany klientů zařízení.
 
Anotace v angličtině:  According to law, social care establishments must provide health care to persons to whom they tender services. In 2008 the RILSA performed a questionnaire-based survey on funding of health and rehabilitation care in long-term social care establishments. We found, that health insurance companies refuse to cover some care and that some care they cover only partially. So social services establishments cover it from current noncapital expenditure. There is also lack of attention and support given to rehabilitation, both by health insurance companies and the clients of the establishments.
Klíčová slova: zařízení rezidenční; péče sociální; služby sociální; péče zdravotní; rehabilitace; poskytovatelé sociálních služeb; pojišťovny zdravotní; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social care establishments; residential social services; providers of social services; health care; rehabilitation; health insurance companies; care allowance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele. [The most frequent and serious problems relating to the provision of residential social services from the point of view of providers.]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 21-24 (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Tento článek seznamuje čtenáře s vybranými výsledky dotazníkového šetření provedeného v r. 2009 mezi 156 poskytovateli sociálních služeb pro seniory a postižené lidi. Tento průzkum se podíval na širokou škálu otázek, týkajících se poskytování vybraných sociálních služeb pro tyto cílové skupiny. Článek věnuje pozornost pouze nejčastějším nebo nejzávažnějším problémům, se kterými se poskytovatelé setkali při zajišťování sociálních služeb. Při hodnocení odpovědí respondentů bylo identifikováno 8 základních problémových oblastí a různé potíže daných respondentů byly uspořádány do těchto klasifikací.
 
Anotace v angličtině:  This article acquaints the reader with selected results of questionnaire survey conducted in 2009 among 156 providers of social services for senior citizens and disabled people. This survey looked at a wide range of issues concerning the provision of selected social services for these target groups. The article only devotes attention to the most frequent or most serious problems that the providers have encountered while ensuring social services. In evaluating the answers of respondents, 8 basic problem areas were identified and the various difficulties experienced by the given respondents were arranged in these classifications.
Klíčová slova: služby sociální; poskytovatelé sociálních služeb; problémy; financování; šetření; poskytování pobatových sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; social service providers; social services provision; problems; financing; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 19-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových aspektů ovlivňujících efektivní fungování každého systému je optimální nastavení vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na jeho fungování. Subjekty, které plní svou roli v oblasti sociálních služeb. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o sociálních službách ukazují, že v řadě případů dochází v tomto směru z jejich strany ke konfliktu při plnění těchto rolí. Možná řešení existujících problémů.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb; kompetence

Klíčová slova v angličtině: social services; social services provision; providers of social services; competence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 13 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Součástí řešení projektu je výzkum mezi poskytovateli sociálních služeb s využitím metody Delphi. Jedná se o kvalitativní metodu dotazování expertů, v daném případě za účelem nalezení slabých a silných stránek stávající právní úpravy přenesené působnosti dle zákona 108/2006 Sb. Cílem této aktivity je porozumět významu výkonu sociální práce na obci z hlediska poskytovatele sociálních služeb, a to jak ve vztahu k plánování a rozvoji sociálních služeb, tak pro uplatnění vhodných postupů a metod práce s klientem. Témata konstruovaná pro sledování perspektivy poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím vybraných expertů navazují na případové studie a dotazníkové šetření.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; poskytovatelé sociálních služeb; výzkum

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; availability; public administration; providers of social services; research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR [The role of social service providers for (long-term unemployed) homeless people in the process of finding and keeping a job and their cooperation with the Labour Office of the Czech Republic]. / Jan KUBÁT, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ, Miriam KOTRUSOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 95 stran - ISBN 978-80-7416-358-6

[ KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - KOTRUSOVÁ, Miriam ]

Soubory ke ztažení:
Policy Brief

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumu bylo identifikovat roli poskytovatelů sociálních služeb (dlouhodobě) nezaměstnaným osobám v procesu hledání zaměstnání a zjistit, jak poskytovatelé služeb v tomto procesu spolupracují s Úřadem práce ČR. Vzhledem k heterogenitě jak poskytovatelů sociálních služeb, tak dlouhodobě nezaměstnaných osob, byla cílová skupina zúžená na poskytovatele přístřeší osobám bez domova (tj. azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty atp.), které jsou osobami v hmotné nouzi. Byly použity kvantitativní i kvalitativní metody sběru dat.
Hlavní zjištění našeho výzkumu potvrzuje závěry již dříve realizovaných výzkumů, že spolupráce mezi úřadem práce a sociálními pracovníky různých zařízení poskytujících sociální služby je funkční tam, kde na lokální úrovni existují dobré, často neformální vztahy mezi zúčastněnými aktéry. Pro efektivní realizaci "skutečné" sociální práce s osobami bez domova je však nutné zajistit koordinaci a v některých případech také funkční spolupráci mezi poskytovateli přístřeší osobám bez domova a zaměstnanci ÚP, zejména oddělením nepojistných sociálních dávek a útvarem zprostředkování.
 
Anotace v angličtině:  Aims of our research were to identify a role of social services providers to long-term unemployed people to find a job and determine how social service providers cooperate with labour officers in the process of looking for a job. Because of great heterogeneity of social service providers as well as long-term unemployed people, we narrowed a target group to providers of a shelter to homeless people whom social assistance benefits are payed by labour office. Examples of the social service providers included in our research were different types of asylum homes or dosshouses according to the Czech social service legislation. We used quantitative and qualitative methods of data collection.
Main conclusions of our research confirm results of previously realised researches that cooperation between labour offices and social service providers in general is functioning well if at the local levels informal and friendly relations between them exist. To provide effective (and real) social work with homeless people is necessary to ensure coordination and, in some cases also functional cooperation between subjects providing a shelter to homeless persons and labour officers, who administer social benefits as well as job brokerage to them.
Klíčová slova: služby sociální; osoby bez domova; poskytovatelé sociálních služeb; Úřad práce České republiky; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; homeless people; social services providers; Labour office of the Czech Republic; social work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-378-4 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT