Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany. [A Picture of Middle Strata in the 1996 Microcensus Data and Their Position in the System of Social Protection. ]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, 1999. - 51 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Široce sdílené názory o nedostatečné podpoře střední třídy a jejího formování v období transformace inspirovaly k pokusu zobrazit příjmovou situaci jejich domácností využitím dat Mikrocensu 1996, která jediná umožňují jednak alespoň přibližnou operacionalizaci teoretické definice středních vrstev v konceptu sociální stratifikace, a jednak posouzení jejich postavení v systému sociálního zabezpečení. Hlavním předmětem zájmu je příjmová diferenciace středních vrstev a její porovnání s dalšími sociálními vrstvami.
Analýza se zabývá strukturou zdrojů příjmů a jejich výší zejména ve vztahu k životnímu minimu a k roli hlavních dávek státní finanční podpory rodin a domácností. Zmíněná práce se zaměřuje z metodologických důvodů pouze na ekonomicky aktivní populaci (konkrétně na domácnosti s výdělečně činným přednostou), a proto též pouze na oblast pro ni aktuálních dávek státní sociální podpory, případně sociální pomoci, a to částečně v relaci k odvodovému zatížení domácností. Velká část je věnována výši a struktuře sociálních příjmů různých typů domácností z hlediska jejich složení a socioprofesního statusu přednosty. Vzhledem k omezeným možnostem jediného využitého zdroje dat nemůže zachytit širší souvislosti celkového systému přerozdělování, tedy ani jeho celkové působení ve prospěch či neprospěch středních vrstev.
Mikrocensus 1996 zachycuje situaci na určitém stupni polistopadové transformace, kdy se po nárůstu celkového mzdového rozpětí začaly zvyšovat rozdíly v jeho střední části. V oblasti sociálních příjmů byly v r. 1996 zaváděny adresné sociální dávky, které posílily příjmy nízkopříjmových domácností, zatímco části středních vrstev se výše těchto příjmů snížila, případně na ně ztratila nárok.
Vzhledem k sociální heterogenitě středních vrstev se kritika nedostatečného podpůrného a motivačního působení systému sociální ochrany vůči střední třídě podle očekávání ukázala jako oprávněná jen do určité míry. Je tomu tak i proto, že sociální politika není zdaleka stěžejní součástí (potenciální) podpory středních vrstev. Ta spočívá také ve mzdové a daňové politice, právním systému, bankovních službách i ve vzdělanostní a kulturní politice.
Protože základní rozdíly v příjmech mezi sledovanými sociálními kategoriemi korespondují s jejich postavením v sociální stratifikaci jen částečně, nejsou v žádné vrstvě koncentrovány tímto systémem "znevýhodněné" skupiny. Ve středních i nižších vrstvách je ovšem velká část domácností, které se příjmově pohybují blízko nad hranicí vzniku nároku na sociální dávky. Jejich zastoupení je ve středních vrstvách relativně vyšší, zejména v některých skupinách jejich příslušníků - mezi samostatně podnikajícími střední a nižší kvalifikace a částí zaměstnanců se střední kvalifikací. Mezi příjemci dávek patří velká část středních vrstev k těm, v jejichž celkových příjmech hrají sociální příjmy nevelkou úlohu. Lze odvodit, že problémem středních vrstev není jen využívání systému sociálních dávek, ale i podceňování nepřímé pomoci. Jde např. většího zohlednění kvalifikace a výkonu v odměňování nebo snížení dopadu příjmového deficitu na výši budoucích důchodů, která při současném systému jejich výpočtu neodráží celoživotní
pracovní úsilí, jež je většinou atributem středních vrstev.
Klíčová slova: třída střední; postavení sociální; situace sociální; ochrana sociální; mikrocenzus

Klíčová slova v angličtině: middle class; social position; social situation; social protection; Microcensus
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Postavení základních sociálních skupin obyvatelstva v počátečním období členství ČR v EU. [A Status of Distinctive Social Groups in the Initial Stage of the Czech Republic Membership in the EU.]. / Věra Kuchařová - In: Sociální důsledky vstupu ČR do EU. / Ivo Baštýř. - Praha : VŠE, VÚPSV, 2003. - s. 270-277.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola v publikaci äSociální důsledky vstupu ČR do EUô má být výchozí úvahou k dalšímu zkoumání diferencovaných dopadů členství v EU na různé sociální skupiny. Dává náměty k možnému přístupu a podává stručné odhady dopadů vstupu ČR v roce 2004.
 
Anotace v angličtině:  A chapter in a book äSocial Consequences of Accession Of the Czech republic to EUô should be an introductory reflection about a possible future research on different impacts of the EU membership on individual social groups. The chapter submits proposals for possible approach as well as a draft forecast of impacts of the Czech Republic accession in 2004.
Klíčová slova: EU; postavení sociální; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: European Union; Social status; standard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. [Social economic position of self-employed persons in a society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Daniela Bruthansová, Miloš Brachtl, Magdalena Kotýnková, Tomáš Kozelský, Jaroslav Novák, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2006. - 206 s. - ISBN 80-87007-33-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Bruthansová, Daniela - Brachtl, Miloš - Kotýnková, Magdalena - Kozelský, Tomáš - Novák, Jaroslav - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sborník shrnuje výsledky výzkumu v letech 2005 - 2006, který rekognoskoval současný rozsah samostatné výdělečné činnosti v České republice a vývoj v 90. letech. Na základě analýzy statistických údajů a právního rámce se pokoušel nalézt základní faktory a souvislosti pohybu sektoru sebezaměstnaných. Ze stručného výčtu vyplývá celá řada dalších otázek. Jejich zodpovězení však již jde nad rámec analýzy ätvrdých datô.
 
Anotace v angličtině:  The proceedings sum up research results in 2005-2006, which describe current range of self employed activities in the Czech Republic and their development in the 90s. This research was aimed at basic factors and connections of the self employed turn-over on the basis of statistical data and legal framework analysis. However other relevant questions result from the brief summary but their answers are beyond the analysis of primary data sources.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické; postavení sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; social economic position of the self-employed; statistical data analysis; legal framework analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 [Social and economic status of self-employed persons in the Czech Republic in 2012]. / Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 135 s. - ISBN 978-80-7416-116-2

[ Vlach, Jan - Průša, Ladislav - Szabo, Július - Pavlíček, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Počet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil mezi nejvyšší v EU. Ve srovnání s ostatními zeměmi se zachovala specifická struktura s minimálním podílem farmářů a relativně vysokým podílem sebezaměstnaných v sekundéru, zejména ve stavebnictví. V době krize se sektor orientoval na konečnou spotřebu obyvatelstva. Firmy drobných podnikatelů se díky přátelskému daňovému prostředí vyrovnaly s propadem ekonomiky. Sebezaměstnaní si zachovali vysokou příjmovou hladinu, která jejich domácnostem umožňuje bezproblémové uspokojování jejich potřeb vč. zbytných ve stejné míře jako v období konjuktury.
Růst počtu manuálně pracujících sebezaměstnaných s nízkou finanční gramotností, rozšiřování prostoru daňové optimalizace a provázanost daňových a vyměřovacích základů našly svůj odraz v nízkém objemu daní z příjmů a odváděného sociálního a zdravotního pojištění a v klesající úrovni tvorby rezerv pro nepříznivé životní situace a na stáří. V budoucích letech v souvislosti se stárnutím osob samostatně výdělečně činných a ukončením jejich ekonomické aktivity hrozí reálné riziko jejich propadu do chudoby.
 
Anotace v angličtině:  Number of self-employed persons in the crisis years of 2008-2012 increased by 9%, the productivity of their work actually declined by 2.5%. High increase of the number of persons was found in manual professions. The proportion of self-employed persons in employment was 18% in 2011 - it was one of the highest in the EU. In comparison with other countries at us maintain a specific structure with a minimal share of farmers and the relatively high proportion of self-employed in the secondary sector, particularly in construction. During the crisis the sector focused on the final consumption. Companies of small entrepreneurs have well mastered with slump in the economy. It was a result of friendly fiscal environment. Entrepreneurs with their businesses have well mastered the drop of the economy. It was the result of a friendly tax environment.
Self-employed persons maintain high level of their income, which allows their households relatively simply meet their needs, including non-essential needs, at approximately the same level as the boom in. Growth of the number of manually working self-employed persons with low financial literacy, broadening of space for tax optimization and coherence of fiscal and assessment bases found their reflection in the low level of paid income taxes, social and health insurances and also the decreasing level of created reserves for adverse life situations and old age. In the future, in connection with aging of self-employed persons and the end of their economic activity, there is a real risk of their falling into poverty.
Klíčová slova: sebezaměstnaný; samostatní; soukromý zemědělec; živnostník; svobodné povolání; postavení ekonomické; postavení sociální; motivace k podnikání; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: self-employed; farmer; sole trader; freelance occupation; motivation to enterprise; social conditions; economic conditions; life conditions; education
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 [Changes in the social and economic position of self-employed persons in 2012 compared with 2006]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 5 (2013), s. 21-24 (4 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  V rámci výzkumného projektu "Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení" se výzkumný tým VÚPSV věnoval změnám v sociálním a ekonomickém postavení sebezaměstnaných v ČR v letech 2006 a 2012. Článek se opírá o výstup z terénních šetření sociálních a ekonomických podmínek 1005 osob samostatně výdělečně činných v České republice v roce 2012. Šetření se orientovalo na zjištění postojů fyzických osob, podnikajících buď jako jednotlivci (jde o nejpočetnější skupinu sebezaměstnaných), nebo provozujících malé podniky. Významným zdrojem informací bylo šetření o daních z příjmů fyzických osob - sebezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  In the research project "Changes in the social and economic position of self-employed persons in the Czech Republic as a consequence of the economic crisis and in relation to the social security system", the research team of the RILSA paid attention to changes in social and economic position of self-employed in the Czech Republic in 2006 and 2012. The article relies on output from field surveys of social and economic conditions of 1005 self-employed in the Czech Republic in 2012. The survey was focused on findings of attitudes of individuals, self-employed, either as individuals (this is the largest group of self-employed) or operating small businesses. An important source of information was the investigation of income tax of individuals - self-employed.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; postavení ekonomické; postavení sociální; změny

Klíčová slova v angličtině: self-employed; social position; economic position; changes
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonoČmického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o rodině 2020 [Family report 2020]. / Věra KUCHAŘOVÁ, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Lucie VIDOVIĆOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 251 stran - ISBN 978-80-7416-379-1

[ KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - VIDOVIĆOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o rodině 2020 volně navazuje na Zprávu o rodině 2017, aktualizuje ji a rozšiřuje o specifické téma "(ne)stabilita rodiny". Zpráva vychází z analýz administrativních a statistických datových zdrojů a je doplněna o výsledky sociologických výběrových šetření. Ke klíčovým závěrům těchto analýz patří v rámci vybraných oblastí následující: Demografická východiska. Nastavení strukturálních (finančních) podmínek rodin. Slaďování pracovního a osobního života. Bydlení. Stabilita rodiny a její institucionální podpora.
 
Anotace v angličtině:  The Family Report 2020 loosely follows up on the Family Report 2017, updates it and expands it with the specific topic "(in)stability of the family". The report is based on analyzes of administrative and statistical data sources and is supplemented by the results of sociological sample surveys. The key conclusions of these analyzes include the following in selected areas: Demographic background. Setting structural (financial) conditions of families. Reconciling work and personal life. Housing. Family stability and its institutional support.
Klíčová slova: rodina; politika rodinná; politika sociální; postavení sociální; partnerství; rodičovství; rozvody; sociálně ekonomická situace rodin s dětmi; domácnosti; příjmy; výdaje; bydlení; sladění pracovního a rodinného života; stabilita rodiny; vztahy rodinné; role otců; finanční aspekty stability rodin

Klíčová slova v angličtině: family; family policy; social policy; social support; parenthood; partnership; DIVORCES; social economic situation of families with children; households; income; expenditure; housing; reconciliation of working and family life; family stability; family relations; role of fathers; financial aspects of family stability
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70607 Zpráva o rodině
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-380-7 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT