Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Šetření výdělkové nerovnosti žen a mužů v managementu. [The survey of income inequalities between women and men in management.]. / Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2005. - 53 s.

[ Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem šetření bylo na základě ätvrdýchô statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva fi-nancí a Českého statistického úřadu analyzovat v podnikatelské a nepodnikatelské sféře: -přístup žen k řídícím pozicím, -mzdové a platové ocenění práce žen v managamentu, -postavení žen na trhu práce v segmentu management. Výběrový soubor zahrnoval 1/3 zaměstnanců v české ekonomice, byl tedy dostatečně representativní pro zobec-nění základních proporcí na manažerském segmentu trhu práce. Rozbor, který přihlížel k osobnostním faktorům zaměstnanců a charakteristikám zaměstnavatelů, potvrdil signály sociologických studií o výdělkové diskriminaci žen v manažerských funkcích. Zaměstnavatelé na trhu práce získávají stále více žen do managementu za relativ-ně nižší cenu ve srovnání s muži. Analýza příčin přesahuje možnosti statistické analýzy, týká se právních a sociologických disciplín.
 
Anotace v angličtině:  Aim of this quest was on the basis of ähard" Ministry of labour and social affairs, Ministry of finance and Czech statistical office data to analyze: -access of women to the executive positions, -payroll and wage evaluation of womenĺs labour effort in management, -position of women in the labour market at management segment, all in the profit and non-profit sphere. The selective set included 1/3 employees of the Czech economy, i.e. representative enough for generalization of basic proportion at managerial labour market segment. The analysis, that aimed the characteristics of employees and the employer, confirmed sociological studies signals about earnings discrimination of women at managerial functions. Employers are able to receive still more women to the managerial positions for relatively lower price in comparison with men in the labour market. The analysis of causes exceeds the possibilities of statistical analy-sis; it is concerned law and sociological disciplines.
Klíčová slova: ČR; postavení žen na trhu práce; management; ženy; mzdy; diskriminace pracovní; manažeři

Klíčová slova v angličtině: CR; access of women to the executive positions; payroll and wage evaluation of womenĺs labour effort in management; position of women in the labour market at management segment; earnings discrimination of women at managerial functions
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Finsko. [The employment policy analysis of the EU member states in dependance on their presidency with regard to updating of employment policy principles of the Czech republic. Finland.]. / Miriam Kotrusová, Jaroslav Kux - Praha: VÚPSV, 2006. - 28 s. - ISBN 80-87007-45-X

[ Kotrusová, Miriam - Kux, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza je součástí dlouhodobějšího výzkumného projektu VÚPSV, který se zabýval politikou zaměstnanosti v jednotlivých členských zemích EU. Cílem studie je popis koncepce politiky zaměstnanosti a stěžejných směrů politiky zaměstnanosti Finska a formulace doporučení pro politiku zaměstnanosti České republiky. Studie se zabývá charakteristikou typu sociálního státu, který Finsko představuje, dále popisuje sociální a ekonomické podmínky analyzované země, konkrétní situaci na trhu práce a hlavní problémy, které politika zaměstnanosti v současné době řeší. V závěru studie nabízí stručné srovnání základních rozdílů mezi politikou zaměstnanosti ve Finsku a České republice a formuluje doporučení pro ČR. Součástí studie je tabulková příloha, která nabízí přehled základních ukazatelů trhu práce a politiky zaměstnanosti (pasivní i aktivní) Finska, ČR a 15 původních zemí EU.
 
Anotace v angličtině:  A study is a part of long term research project of the Research Institute of Labour and Social Affairs dealing with employment policy in the individual member states of the European Union. An aim of the study is to describe the employment policy concepts and main principles of employment policy in Finland as well as to draw up recommendations to the employment policy in the Czech Republic. The study is dealing with main characteristics of welfare state in Finland. It further describes social and economic conditions and situation on the labour market in Finland and main problems of the employment policy. Conclusion offers a very brief comparison of main distinctions among employment policies in Finland and the Czech Republic and draws up recommendations for the policy-makers in the Czech Republic. A part of the study is also statistical annex with the main labour market and employment policy indicators of Finland, the Czech Republic and 15 original members of the European Union.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; Finsko; stát sociální; restrukturalizace; ukazatele ekonomické; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; postavení žen na trhu práce; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment policy; Finland; characteristics of welfare state; structural transformation; economic indicators; labour market; employment; unemployment; position of women on the labour market; labour flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Ženy jako manažerky. / Danica Krause, Drahomíra Fischlová - 2006. - nestr.

[ Krause, Danica - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Z pohledu vývoje a stavu zaměstnanosti vedoucích a řídících pracovníků (manažerů) došlo jak u mužů, tak i u žen k největšímu navýšení počtu pracovních míst. Kvantitativní změny v participaci žen na řízení jsou v porovnání se situací u mužů sice výrazně vyšší, ale podíl žen v této skupině zůstává nízký; ženy tvoří asi čtvrtinu všech vedoucích a řídících pracovníků. Ženy - manažerky sice svoje zastoupení v rámci řídícího podnikového aparátu na jedné straně kontinuálně dynamicky zvyšují, nadále zde ale nacházejí pracovní uplatnění méně než muži, genderový rozdíl v zastoupení této kvalifikační skupiny se v čase snižuje pouze velmi pozvolně.
Klíčová slova: rovnost; management; manažeři; ženy; gender; trh práce; postavení žen na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: equality; management; managers; women; gender; labour market; position of women in the labour market at management segment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Rovné příležitosti do firem, č. 4/2006
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT