Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 7-8 (1999), s. 11-14.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Výsledky terénního šetření zaměřeného na zjištění chování potenciálních příjemců plánované nové dávky (příspěvku na péči) a na reálnost převzetí zdravotně postižených dětí do rodinné péče. Na základě dotazníkového šetření byly zkoumány: ekonomická situace ústavů sociální péče, ekonomická situace rodin se zdravotně postiženým dítětem, postoje rodičů mentálně postižených dětí umístěných v ústavech s celoročním provozem, postoje rodičů dětí umístěných ve stacionáři pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež, postoje rodičů zdravotně postižených dětí, o něž rodiny pečují v domácím prostředí a postoje pacientů léčeben dlouhodobě nemocných. Problematika zajištění kontroly užívání příspěvku na péči.
Klíčová slova: služby sociální; reforma sociálních služeb; potřebnost; pomoc sociální; péče dlouhodobá; postižení mentálně; pomoc sociální v rodině; staří; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; needines; social assistance; long-term care; mentally handicapped; family social assistance; elderly; children; institutional care; severely disabled
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 9 (1999), s. 9-11.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Dokončení z minulého čísla. Na základě modelových situací a ilustračních výpočtů hledají autorky odpověď na dvě základní otázky: 1/ V případě, že příjemci nově plánovaného příspěvku na péči zvolí péči vlastní rodiny, bude výše tohoto příspěvku v plné míře kompenzovat stávající příspěvky a dávky, které budou po jeho zavedení zrušeny ? Bude rodina ekonomicky motivována k převzetí péče o handicapovaného člena ? 2/ Rozhodne-li se klient pro péči ve specializovaných institucích, budou příspěvky na péči včetně vlastních příspěvků klientů dostatečné k financování domovů důchodců a ústavní sociální péče ?
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma; reforma sociálních služeb; pomoc sociální; péče dlouhodobá; postižení mentálně; pomoc sociální v rodině; staří; deti; péče ústavní; bezmocnost; postižení těžce

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; needines; social assistance; long-term care; mentally handicapped; family social assistance; elderly; children; institutional care; severely disabled; helplessness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. / Miroslava Obadalová - Praha: VÚPSV, 2001. - 32 s.

[ Obadalová, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je podat ucelený obraz o problematice bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel a provést komparaci podpor směřujících k těmto skupinám v zemích západní Evropy a v České republice. Po úvodním vymezení jednotlivých skupin, které jsou ohroženy z hlediska přístupu k bydlení, následují kapitoly věnované zvlášť seniorům, tělesně a mentálně zdravotně postiženým, mladým lidem hledajícím první bydlení a bezdomovcům (problematika ostatních skupin v podmínkách ČR je nastíněna v rámci první kapitoly). Zvýrazněny jsou vždy ty potřeby a problémy, se kterými se jednotlivé skupiny setkávají v oblasti bydlení v důsledku jejich specifických potřeb. Následně je pozornost věnována službám a zařízením, které nabízejí řešení problému, a to v kontextu praxe jednotlivých zemích EU. V závěru každé samostatné části je pak popsána situace v ČR.
Klíčová slova: VÚPSV; bydlení; staří; postižení mentálně; postižení tělesně; bezdomovci; rodina mladá; skupiny etnické

Klíčová slova v angličtině: RILSA; housing; elderly / aged; mentally handicapped; physically disabled; homeless persons; young family; ethnic groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic. [Česká republika.]. / Daniela Bruthansová - In: Dementia in Europe. : Yearbook 2009. - Luxembourg : Alzheimer Europe, 2009. - ISBN 13-978-2-9599755-3-0. - s. 53-56 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela ]

Anotace:  Ročenka 2009 Dementia in Europe je věnována srovnání národních právních předpisů v Evropě, pokud jde o rozhodování lidí s demencí o zdravotní péči. Zabývá se otázkami, jako je souhlas, použití předběžných směrnic, přístup k diagnóze a informacím a také konce života. Tato kapitola je věnována České republice.
 
Anotace v angličtině:  The 2009 Dementia in Europe Yearbook is dedicated to a comparison of national laws in Europe with regard to healthcare decision making by people with dementia. Issues such as consent, the use of advance directives, access to diagnosis and information, as well as end of life issues are considered. This chapter is devoted to the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení mentálně; staří; zákonodárství; péče léčebná; informace

Klíčová slova v angličtině: people with dementia; Czech laws; healthcare decision; provision of information
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  celkem stran: 270
??? nezadávat do RIVu - ročenka
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic. [Česká republika.]. / Daniela Bruthansová, Iva Holmerová - In: Dementia in Europe Yearbook 2010. - Luxembourg : Alzheimer Europe, 2010. - ISBN 978-2-9599755-4-7. - s. 31-34 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Holmerová, Iva ]

Anotace:  Ročenka 2010 Dementia in Europe je prezentuje práci na pokračujícím projektu Lawnet, který sleduje a poskytuje přehled opatření, která se vztahují k právům a ochraně lidí s demencí v členských zemích EU, Islandu, Norsku, Švýcarsku a Turecku. Tématem tohoto vydání zastupování při rozhodování (např. opatření poručnictví a trvalé plné moci) a různé formy právní způsobilosti, např..týkající se manželství, uzavírání smluv, hlasování, občanskoprávní odpovědnosti a trestní odpovědnosti. Tato kapitola je věnována České republice.
 
Anotace v angličtině:  The 2010 Dementia in Europe Yearbook presents our work on the ongoing Lawnet project which explores and provides an inventory of the provisions relating to the rights and protection of people with dementia within member states of the European Union (as well as in Iceland, Norway, Switzerland and Turkey). This year's topic is proxy decision making (eg. guardianship measures and continuing powers of attorney) and various forms of legal capacity eg. relating to marriage, making a will, making a contract, voting, civil liability and criminal responsibility. This chapter is devoted to the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení mentálně; lidé s demencí; zákonodárství; ČR; poručnictví; plná moc; právní způsobilost; odpovědnost občanskoprávní a trestvní

Klíčová slova v angličtině: people with dementia; Czech laws; guardianship measures; powers of attorney; legal capacity; civil liability; criminal responsibility
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  nezadávat do RIV - ročenka
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT