Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. / Anna Červenková, Jitka Vrchotová - Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s.

[ Červenková, Anna - Vrchotová, Jitka ]

Anotace:  Potřeby rodin, které vychovávají dítě se zdravotním postižením, jsou daleko širší, než je možno řešit pouhým hmotným zabezpečením. Dítěti s vadou sluchu je především poskytována péče zdravotní, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Z těchto prostředků je - kromě diagnostiky a léčby, kterou se zde nezabýváme - hrazena i nejdůležitější kompenzační pomůcka pro sluchově postižené - sluchadla. Negativní dopad na uspokojování životních potřeb, způsobený handicapem dítěte, je rodině kompenzován formou sociálních dávek a příspěvků. Patří sem peněžité dávky v rámci systému státní podpory, dále mimořádné výhody a příspěvky podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. (průkaz TP, ZTP, ZTP/P a příspěvky na rehabilitační a kompenzační pomůcky).
Klíčová slova: postižení sluchově; deti; podpora sociální; pomoc sociální; poradenství sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled children; social support; social assistance; counselling; assistive device
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K integraci neslyšících do většinové společnosti. / Anna Červenková - In: Gong. - ISSN 0323-0732 - Roč. 28, č. 2 (1999), s. 41.

[ Červenková, Anna ]

Anotace:  Významy slova "integrace". Zavádění pojmu "inkluze". Problematika vzdělávání dětí s postižením v USA, v ČR. Segregovaný způsob výchovy handicapovaných dětí shledán jako diskriminující. Inkluze v procesu vzdělávání postiženého dítěte (zapojení dětí s postižením do normálního vyučovacího procesu mezi děti nepostižené). Integrace "formální", integrace "neformální".
Klíčová slova: postižení sluchově; rehabilitace; práva lidská; vzdělávání; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; pedagogika sociální; integrace postižených; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; rehabilitatzon; human rights; education; training; legislation; special pedagogics; integration; children
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak čtou děti s vadami sluchu. / Anna Červenková - In: Ladění. - ISSN 1211-3484 - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 7-10.

[ Červenková, Anna ]

Anotace:  U dětí s vadou sluchu představuje četba nejen kompenzaci sluchové vady v oblasti vzdělání, ale i v oblasti sociálně adaptační. Pro splnění této funkce nestačí pouhé rozpoznávání grafické podoby slov (tzv. gramotnost technická), ale je nutná četba s porozuměním, pro niž je nezbytná gramotnost funkční. K osvojení funkční gramotnosti u dětí s vadami sluchu vede řada metod, z nichž je zmíněna metoda bilingvální, metoda mateřského deníku a četba upravených (zjednodušených) literárních textů.
Klíčová slova: postižení sluchově; deti; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: aurally disabled children; education
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nezaměstnanost osob se sluchovým postižením v kraji Středočeském a Olomouckém. [Unemployment of people with hearing difficulties in the Central-Bohemian and Olomouc regions.]. / Anna Červenková, Roman Kuda - In: INFO-Zpravodaj FRPSP - Magazínč. 1 - jaro (2005),

[ Červenková, Anna - Kuda, Roman ]

Anotace:  Autoři zjišťují počet a věkovou a kvalifikační strukturu nezaměstnaných osob se sluchovým postižením, které byly registrovány na úřadech práce v kraji Středočeském a Olomouckém v I. čtvrtletí roku 2004. Zjištěná data jsou porovnávána s celostátními údaji.
 
Anotace v angličtině:  The authors investigate the number and age and qualification structure of unemployed people with hearing difficulties registered in job centres in the Central-Bohemian and Olomouc regions in the first three months of 2004. The findings are compared with nation-wide data.
Klíčová slova: postižení sluchově; nezaměstnanost; regiony

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; unemployed aurally disabled; structure of aurally disabled; regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT