Publikační činnost: 2000
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Koho Češi nechtějí? [Who don´t the Czech people want?]. / Ladislav Rabušic - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 5 (2000), s. 67-85.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Stať nejdříve stručně rozebírá pojem sociální exkluze a poté se věnuje konceptu symbolické sociální exkluze. Ve druhé části rozebírá postoje české veřejnosti k nejrůznějším sociálním kategoriím obyvatelstva, které jsou nějakým způsobem odlišné od většinové populace. Činí tak na základě analýzy dat evropského výzkumu hodnot (EVS) z let 1990 a 1999. Údaje za ČR jsou srovnávány se situací v evropských zemích.
 
Anotace v angličtině:  Initially the state considers the meaning of the term social exclusion and then considers the concept of symbolic social exclusion. In the second section it analyses the attitude of the Czech public to a wide range of social categories, which are in some way different from the majority of the population. It does this using analyses of data from the European Values Survey (EVS) from 1990 and 1999. The data from the CR are compared with the situation in European countries.
Klíčová slova: ČR; vyloučení sociální; srovnání mezinárodní; postoje

Klíčová slova v angličtině: CR; social exclusion; social categories; attitude of the Czech public; international comparison
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Bariéry a předpoklady vzniku nové rodiny jako samostatné jednotky u -náctiletých matek. [Barriers and Prerequisites of Raising a New Family as an Independent Unit by Teenager Mothers.]. / Renata Vašková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 47, č. 4 (2005), s. 251-264.

[ Vašková, Renata ]

Anotace:  Autor se zabývá partnerskými vztahy -náctiletých matek a jejich postoji k tradičním a alternativním formám rodinného života. Ukázalo se, že manželský život představuje pro -náctileté matky příliš velký závazek a určitou formu omezení a závislosti. Nesezdané soužití se zdá být pro ně přijatelnější volbou. U -náctiletých matek je založení rodiny z velké části ovlivněno prostředím jejich původní rodiny.
 
Anotace v angličtině:  The author discusses partnership relations of teenager mothers and their attitudes to traditional and alternative forms of family life. The analysis show that married life represents for teenager mothers a too big commitment and a certain form of restriction and dependence. Consensual union seems to be a more acceptable choice for them. For teenage mothers, raising a family is in a large part influenced by their original family background.
Klíčová slova: matky -náctileté; chování rodinné; postoje; manželství

Klíčová slova v angličtině: teenager mothers; family behaviour; attitudes towards family; partnership
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření). [Migration Potential after EU Accession of the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2006. - 24 s. - ISBN 80-87007-08-5

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložený projekt navazuje na rozsáhlá terénní šetření migračních postojů české populace k možnostem pracovat v zahraničí, provedená v letech 2000 až 2003. V tomto období byly celkem realizovány čtyři terénní průzkumy - dva v celkové české populaci (r. 2000 a 2003), dva v příhraničních okresech bezprostředně sousedících s Německem a s Rakouskem (2001, 2002). Poslední šetření, jehož výsledky předkládáme, proběhlo v roce 2005 - po více jak ročním členství ČR v Evropské unii. Cílem výzkumného projektu bylo aktualizovat míru migrační připravenosti a zmapovat postoje české veřejnosti k zahraniční pracovní migraci po vstupu ČR do EU. V průběhu šetření byl sledován posun postojů veřejnosti k této otázce.
 
Anotace v angličtině:  The presented project continues in extensive field research of a attitude of Czechpopulation on migration with respect to a possibility of working abroad, made in the period of 2000 - 2003. During this period a total of four field research were completed, two in the total Czech population (2000 and 2003), two in boarder regions immediately adjacent to Germany and Austria (2001, 2002). The last research, the result of which we hereby present was completed in 2005 - after more than a year of the Czech Republic EU membership. The goal of the research project was to update the level of the migration preparedness and to monitor attitudes of the Czech population to the foreign labour migration following the EU accession of the Czech Republic. The development of public attitudes on this issue has been monitored during the research project.
Klíčová slova: migrace; potenciál migrační; postoje; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: migration potential; field research; level of the migration preparedness; attitudes to the foreign labour migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. [Family and employment II. Young families.]. / Václav Kulhavý, Helena Bartáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 82 s. - ISBN 978-80-87007-62-4

[ Kulhavý, Václav - Bartáková, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie má záměrně deskriptivní charakter a využívá převážně základní metody třídění statistických dat. Studie snahou o zachycení komplexních vozců chování v daných oblastech života poskytuje, jak věříme, jedinečný a obsahově zajímavý podklad pro různé využití výstupů v praxi i pro další podobně zaměřené výzkumy. Sonda sledovala mladé rodiny, konkrétně manžele (i z opakovaných sňatků), oba ve věku 20 - 36 let. Záměrně byly do vzorku vybrány tři čtvrtiny respondentů s alespoň jedním dítětem ve věku 3 - 7 let, čtvrtinu souboru tvořili manželé bez dětí. Zabývali jsme se oblastí životních hodnot a postojů, životních strategií a plánů do budoucna, stávající situací respondentů v oblasti rodiny, partnerských vztahů, zaměstnání a vzdělání a souvisejícími zdroji napětí v daných oblastech života. Pozornost byla věnována i rodinné politice a preferencím respondentů v tomto ohledu.
 
Anotace v angličtině:  This study is intentionally of a descriptive character, using the basic statistical methods of analysis. The intention was to describe complex behavioural patters in the given fields of life. Thus the study provides a ground for practical applications or for another similarly focused research. The study was focused on the married couples (also repetitive marriages) where both partners are of age between 20 - 36 years. Three quarters of respondents were meant to have at least one child of age between 3 - 7 years, and one quarter was meant to be childless. The main interest was devoted to the domain of norms, values and attitudes; living strategies and future plans; current situation in the family and partner relationship, employment and education and to the connected sources of tensions and barriers. The family policy and respondents´ preferences in this respect were explored as well.
Klíčová slova: postoje; hodnoty životní; politika rodinná; strategie životní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: attitudes; values and norms in the field of work and private life; family policy; future plans and aspirations; strategies; sources of tension and barriers in the private and working life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Bezdětní a postoje k rodičovství [Childless and attitudes to parenthood]. / Jana PALONCYOVÁ, Sylva HÖHNE, Věra KUCHAŘOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ, Hana HAŠKOVÁ, Aco LUKIĆ - První vydání - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 170 stran - ISBN 978-80-7416-412-5 (print), - ISBN 978-80-7416-413-2 (pdf)

[ PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - ŽÁČKOVÁ, Lucie - HAŠKOVÁ, Hana - LUKIĆ, Aco ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Fenomén bezdětnosti je jedním z rysů demografického vývoje evropských populací. V mezinárodním kontextu se Česká republika řadí k zemím s nejnižším podílem bezdětných žen v populaci. Podle projekcí bude nejvyšší, téměř pětinový podíl trvale bezdětných v generacích narozených v polovině 80. let, v dalších generacích by měl postupně klesat na 11 %, podíl žen se dvěma dětmi se sníží na 45 až 47 %.
Monografie přináší výsledky výzkumu bezdětných jedinců a párů ve věku 25 až 44 let založeného na kvantitativní a kvalitativní metodologii. Mít někdy v budoucnu dítě si přeje sedm z deseti bezdětných respondentů, naproti tomu přibližně každý desátý žádné děti nechce, ostatní o dětech zatím nepřemýšlejí, nebo je mít nemohou. Za nedobrovolnou označují vlastní bezdětnost významně častěji ženy než muži a také singles. Mezi hlavní udávané důvody bezdětnosti patří nejistota partnerského vztahu či absence partnera nebo preference svobodného a nezávislého života. Z ekonomických důvodů je to především nedostatečné finanční zázemí a problematická bytová situace. Mladí bezdětní lidé bydlí nejčastěji v nájemním bytě, ale touha mít vlastní byt či dům je u nich poměrně silná. Práce a zaměstnání se u bezdětných lidí nejeví jako konkurenční proti rodičovství.
Mezi opatřeními sociální politiky by bezdětní uvítali zejména podporu bydlení, služeb péče a příspěvků zabraňujících poklesu příjmu domácnosti v době rodičem poskytované péče o děti.
Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The phenomenon of childlessness comprises one of the most significant features of the demographic development of European populations. In the international context, the Czech Republic has one of the lowest shares of childless women in the population. According to projections, the highest proportion, i.e. almost one-fifth, of permanently childless women will concern those born in the mid-1980s; the proportion in subsequent generations is forecast to gradually decrease to 11%, and the share of women with two children will decrease to 45ľ47%.
The monograph presents the results of research on childless persons and couples aged 25 to 44 years based on both quantitative and qualitative methodology. Seven out of ten childless respondents stated that they wished to have a child sometime in the future, whereas approximately one in ten stated that did not want any children, and the rest declared that they were not thinking of having children or were unable to do so. Women significantly more often than men and singles considered their childlessness to be involuntary. The main reasons given for childlessness include the uncertainty of the partnership, the absence of a partner and the preference for a free and independent life. The economic reasons put forward concerned principally insufficient financial means and problems with housing. Young childless people most often live in rented apartments but have a relatively strong desire to own their own apartment or house.
The work and employment of childless persons do not appear to be in conflict with parenthood. With respect to social policy measures in this area, childless persons would welcome, in particular, support for housing, improved care services and allowances aimed at preventing a reduction in the household income during periods of parental care.
The study comprises one of the outputs of the multi-annual Comprehensive Research of the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project which is monitoring the development of various types of family units.
Klíčová slova: ČR; bezdětnost; rodičovství; partnerství; postoje; příjmy; výdaje; politika rodinná; bydlení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; childlessness ; parenthood; partnership; attitudes; income; expenditures; family policy; housing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT