Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role klienta při vytváření zakázky sociální práce na místní úrovni [The Social Work Specific Order Formulation on the Local Level and the Role of Client in That.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 9, č. 3 (2009), s.93-102 (10 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V textu je diskutována role klienta při vytváření zakázky sociální práce. Východiskem je předpoklad, že uplatnění přístupu orientovaného na klienta otevírá klientům možnost vyslovit své požadavky na způsob, obsah a rozsah poskytované pomoci, a tím spoluformovat zaměření sociální práce a činnost sociálních pracovníků. Metoda komunitního plánování je zde představena jako platforma pro vyjádření klientů a jejich participaci na procesu rozhodování o alokaci zdrojů a způsobu jejich rozdělování v souvislosti s poskytováním pomoci. V textu jsou prezentovány příklady komunitního plánování, kde různé formy participace klienta přispěly k formulaci specifické zakázky sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  In this paper is discussed the role of client in context of the social work specific order formulation. The basic premise is that client-oriented concept of social work could help to clients to express their requirements or demands on the methods, range and content of the help, its mean, that client could form the aims of social work and scope of social workers. The community planning is here described as the specific method of social work what could be a platform for the clients perspectives and their participation on decision-making process and the allocation of resources in the social work area. In this text are put forward examples of community planning process as a possible ways to support the clients to formulate a specific order of social work.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; plánování sociální; služby sociální; nabídka; plánování komunitní; uživatel; posuzování potřeb; komunikace

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social planning; social services; offer; community planning; user; needs-assessment; communication
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Lze v cizině najít inspiraci pro modifikování systému služeb sociální péče v České republice? [Can you find inspiration abroad for modifying the system of social care services in the Czech Republic?]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 315-326 (12 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Obyvatelstvo v ČR stárne, systém sociálních služeb není na následky připraven. Cílem příspěvku je proto pokusit se na základě mezinárodního srovnání systémů sociálních služeb v evropských zemích identifikovat některá řešení, která by byla vhodná reflektovat v systému sociálních služeb v ČR. Různá organizace sociálních systémů v jednotlivých zemích určuje možnost reflektovat řadu principů, které se na ně vztahují. Klíčové zdroje informací by proto měly být hledány především ve středoevropských zemích - zejména v Německu, Rakousku a na Slovensku. V těchto zemích jsou aplikovány obdobné principy při řešení individuálních sociálních situací jako u nás. Možná řešení lze nalézt hlavně v systému financování sociálních služeb, zejména při zvyšování počtu stupňů závislosti, při zvyšování rozsahu činností a potřeb při posuzování stupně závislosti, při určování jejich váhy a při významném prodloužení období poskytování podpory při dlouhodobém ošetřování člena rodiny.
 
Anotace v angličtině:  Population in the Czech Republic is aging, the system of social welfare services is not prepared for the consequences that follow. The aim of the paper is therefore to try to identify some solutions that would be appropriate to reflect on the system of social services in the Czech Republic on the basis of the international comparison of social services systems in European countries. The different organization of social systems in individual countries determines the possibility of reflecting a number of principles that apply to them. Key sources of information should therefore be sought primarily in Central European countries ľ particularly in Germany, Austria and Slovakia. In these countries, similar principles apply to solving individual social situations as in our country. Possible solutions can be found mainly in the system of financing social services, in particular in increasing the number of degrees of dependence, in increasing the range of activities and needs in assessing the degree of dependence, in
determining their weight and in significantly prolonging the period of provision of support for long-term nursing a family member.
Klíčová slova: ČR; Rakousko; SRN; SR; služby sociální péče; komparace mezinárodní; financování sociálních služeb; posuzování nároku; posuzování potřeb; posuzování stupně závislosti

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Slovakia; Germany; social care services; international comparison; financing of social services; assessing the degree of dependence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT