Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. [The need for social services for elderly citizens from a long-term perspective.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 23-25.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Podle projekce ČSÚ dojde v budoucnu k významným změnám ve struktuře populace v ČR. Stárnutí populace přinese významný nárůst potřeby sociálních služeb, zejména pro lidi starší 80 let, kteří jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Kvantifikování růstu těchto potřeb je jedním z předpokladů pro zajištění adekvátní péče o seniory v nadcházejícím období. Odhad, který byl proveden, je založen na úrovni poskytování sociálních služeb v r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  According to projections from CSO, significant changes in the structure of population in the CR will occur in the future. The ageing of population will give rise to a significant increase in the need for social services, particularly for people older than 80 years of age, who are the most frequent clients of social welfare residential-home services. Quantifying the growth of this need is one of the preconditions for ensuring adequate care for seniors in the coming period. The estimate that has been made is based on the proportion of social service provision according to the situation in 2006
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; poskytování sociálních služeb; staří; stárnutí populace; potřeby sociálních služeb; prognózování

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social services; social services provision; need of social services; prediction; seniors; ageing of population
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. [Securing of seniors´ needs with an emphasis on the role of the nongovernmental sector.]. / Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 85 s. - ISBN 978-80-87007-96-9

[ Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Text podává přehled současného stavu v oblasti poskytování péče seniorům v kontextu nestátního neziskového sektoru s důrazem na seniory méně až zcela nesoběstačné. Zpráva má tři základní tematické celky spojené konceptem potřeb a jejich saturace. 1. oddíl poskytuje ucelený pohled na stárnutí české populace a dopad těchto procesů na oblast sociální péče. Definuje tedy potřeby v demografických pojmech. 2. část je sociologickým a sociálně-psychologickým shrnutím konceptu potřeb a jejich specifických podob ve vyšším věku. V empirické části tohoto oddílu je představena sekundární analýza českých a mezinárodních srovnávacích kvantitativních šetření preferencí starších respondentů v otázkách péče a bydlení ve stáří. 3. oddíl nejprve podává přehled možných řešení potřeb seniorů cestou formálních a neformálních poskytovatelů a následně představuje příklady nestátních neziskových organizací poskytujících služby seniorům. Tato část vychází z kvalitativního výzkumu poskytovatelů různých typů sociálních služeb z oblasti n
eziskového sektoru. Na základě jejich zkušeností jsou pak definovány problematické oblasti v saturaci seniorských potřeb a navrženy možné body intervence.
 
Anotace v angličtině:  The text gives an overview of the current situation in the field of social services for older people with an emphasis on the fragile elderly provided by nongovernmental, not-for-profit bodies. The report has three main parts linked by the concept of needs. The first part of the report provides a comprehensive overview of the ageing of the Czech population and its impact on the present and future needs of social care services. The second part summarises the concept of needs and their specific forms in old age from the sociological and socio-psychological points of view. Empirical part of this chapter introduces secondary analysis of Czech, as well as comparative international, surveys on social care provision and housing preferences in old age. The third part firstly outlines the formal as well as informal providers of social care available in the Czech Republic and subsequently several cases of nongovernmental organizations providing services for seniors are introduced. This part uses data from a qualitative
inquiry into the situation and experiences of third sector social care providers. On the basis of their knowledge, problematic issues, questions and possible intervention are defined.
Klíčová slova: staří; stárnutí demografické; potřeby; potřeby sociálních služeb; služby sociální; péče sociální; sektor nestátní

Klíčová slova v angličtině: older people; demographic ageing; needs; need of social services; social services; social care; nongovernmental sector
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Projekce potřeby služeb sociální péče do roku 2025. [Forecast of the need for social care services up to 2025.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 21-24 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nová Projekce obyvatelstva ČR do r. 2065 je příležitostí k aktualizaci odhadu všech dopadů očekávaného demografického vývoje mj. i na všechny sociální systémy. O dopadech stárnutí populace na oblast sociálních služeb se diskutuje pouze okrajově a žádné komplexní studie, které by kvantifikovaly dopad stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v zemi, doposud nebyly zpracovány. Zpracování této prognózy je determinováno působením mnoha faktorů ľ na zřeteli je nutno mít všechny faktory ovlivňující rozsah potřeby sociálních služeb, opomenout nelze stěžejní koncepční materiály charakterizující žádoucí koncepční změny v této oblasti. Přitom je třeba vycházet z toho, že je velmi obtížné kvantifikovat působení řady faktorů, možných legislativních změn a filosofických koncepcí a přístupů k poskytování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The new Population Forecast of the Czech Republic up to 2065 provides an opportunity to update the estimate of all impacts the expected demographic development will bring, including the impact on all social systems. The effects on the social services has been a marginal topic and no comprehensive studies have to date been undertaken to quantify the impact of population ageing on the need for social services in the CR. This prediction is determined by many factors ľ all the factors influencing the scale of need of social services should be taken into account and the main conceptual materials setting out the required conceptual changes in this area cannot be overlooked. At the same time, it should be kept in mind that it is very difficult to quantify the effect of a number of factors, possible changes in the legislation and philosophies on and approaches to the provision of social services.
Klíčová slova: služby sociální; prognózování; příspěvek na péči; potřeby sociálních služeb; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: forecast; social services; need of social services; care allowance; population ageing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Projekce potřeby služeb sociální péče do r. 2025. [Projection of the need forf social care services up to 2025.]. / Ladislav Průša - In: Sociální ekonomika - vybrané otázky.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2009. - ISBN 978-80-7416-052-3. - s. 87-92 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Závěrečná kapitola se zaměřuje na projekci potřeb služeb sociální péče do r. 2025. Při zpracování posledních dvou kapitol se věnovala pozornost nejen sociálním službám poskytovaným nestátními neziskovými organizacemi, ale všemi subjekty, tedy i příspěvkovými organizacemi obcí, měst a krajů, neboť lze očekávat, že v následujícím období dojde, tak jako v oblasti vysokého školství a vědy a výzkumu, k transformaci příspěvkových organizací na jiný typ subjektu - zpravidla obecně prospěšné společnosti - jejichž prostřednictvím budou v následujícím období tyto veřejné služby poskytovány. Z tohoto titulu byla pozornost věnována celému tomuto sektoru, neboť pouhou změnou typu organizace se výrazným způsobem rozšíří celá oblast sociální ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter deals with a projection of the need for social care services up to 2025. Consideration must be given not just to social services provided by non-governmental, non-profit organisations but by all entities, including organisations part-funded out of the state budget, municipalities, towns and regions, as it is reasonable to expect that the part-funded organisations will in the following period be transformed into another type of entity (usually publicly beneficial companies), through which these public services will be provided in the following period. For that reason attention was paid to the entire sector, as a mere change of type of organisation significantly widens the entire area of the social economy.
Klíčová slova: služby sociální; potřeby sociálních služeb; projekce

Klíčová slova v angličtině: social services; projection of needs of social care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran: 92 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [Current structure of long-term care services and forecast of social services need 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019. - 28 s. - ISBN 978-80-907053-4-0

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR. Mezinárodní srovnání v oblasti dlouhodobé péče. Evropské projekce stárnutí a potřeb péče. Úloha soukromého sektoru. Aktuální situace v ČR. Kvantifikace výdajů na dlouhodobou péči v ČR. Prognózy pro Českou republiku (stárnutí, příjemci příspěvku na péči). Některé konkrétní návrhy opatření.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; stárnutí; potřeby sociálních služeb; financování; příspěvek na péči; služby sociální; prognózování sociální

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services need; financing; care allowance; social services; forecasting
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT