Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. [The role of employment policy in the area of vocational and career counselling during employment mediation.]. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 198 s.

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá návrhy na zkvalitnění služeb poskytovaných úřady práce kli-entům - uchazečům o zaměstnání, posílení informační a poradenské činnosti. Obsahuje i návrhy na zjednodušení administrativních prací při zprostředkova-telské činnosti včetně systému výplaty dávek. Studie se dále zabývá i řešením kvalifikačních požadavků na odpovídající pracovníky státních orgánů práce a zahrnuje i mezinárodní srovnání z oblasti poradenství při zprostředkování za-městnání.
 
Anotace v angličtině:  The study is concerned with proposals for better quality of services provided to job applicants by labour offices and for reinforcement of information and coun-selling activities. It also contains suggestions for administrative simplification during employment mediation including benefits´ payment. The study is also concerned with the solution of qualifications required for workers of state bodies and includes also international comparison in the area of vocational counselling during employment mediation.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; služby zaměstnanosti; potřeby trhu práce

Klíčová slova v angličtině: employment policy; employment services; active employment policy; labour market demand
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  3. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Aplikace modelu prognózování vzdělanostních potřeb. [The application of the model for skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2003. - 41 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve zprávě je popsána aplikace modelu pro předvídání na trhu práce. Model odhaduje ve střednědobém horizontu vzdělanostní potřeby. Jde o první aplikaci této metodologie u nás a výsledky mají sloužit jako doplňující informace pro rozhodovací sféru, zaměstnanecké služby, zaměstnavatele i pro jednotlivce.
 
Anotace v angličtině:  The report describes the application of the model for the labour market forecasting. The model estimates intermediate skill needs. It is the first application of this methodology here and the results are intended to give supplementary information for a decision sphere, employment services, and employers together with individuals.
Klíčová slova: potřeby trhu práce; prognózování potřeby prac. sil

Klíčová slova v angličtině: skill needs forecasting; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.) [The report about state and development of the model for the forecasting of education and training needs ROA - CERGE in 2004.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, 2004. - 28 s.

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva popisuje stav modelu ROA - CERGE pro předvídání vzdělanostních potřeb k listopadu 2004. Podrobně jsou vysvětleny nové postupy zavedené do modelu a jednotlivé složky poptávky po práci a jejich predikce jsou exaktně definovány.
 
Anotace v angličtině:  This is a technical report realizing the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of November 2004. The new facilities of the model are explained and all parts of the demand on the labour market are exactly defined.
Klíčová slova: ČR; trh práce; prognózování potřeby prac. sil; potřeby vzdělanostní; potřeby trhu práce; absolventi

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR MARKET; FORECASTING; LABOUR DEMAND; EDUCATIONAL ATTAINMENT; SCHOOL-LEAVERS
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monitoring kvalifikovaných pracovních míst inzerovaných v tisku, na určených webových portálech a vybraných českých nemocnicích. [Monitoring of all-type advertisement of highly skilled job positions.]. / Daniela Bruthansová, Drahomíra Fischlová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 21 s.

[ Bruthansová, Daniela - Fischlová, Drahomíra - a kol. ]

Anotace:  Zpráva představuje šetření potřeb trhu práce prostřednictvím analýzy inzerce poptávek po práci ve vybraných zdrojích (internet, tisk, aj.). Byla zjišťována poptávka po povoláních a kvalifikace požadované zaměstnavateli.
 
Anotace v angličtině:  The study monitors the needs of labour market through analysis of labour demand in all typ advertisement. It was investigate the demand of professions and qualifications required by employers.
Klíčová slova: potřeby trhu práce; monitorování; zaměstnavatelé; získávání a výběr pracovníků

Klíčová slova v angličtině: labour demands; monitoring; employers; applicants; all-type advertisement
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky [The projection of graduates: Calculation and outcomes]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-350-0

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.
The starting point for creating graduates' projections is the development of the educational system in previous years and demographic development. The projection is based on the development of the number of newly admitted pupils / students and graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic development, the structure of the school network and the structure of lower education graduates.
The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed at national and regional level according to the level of education, while at the national level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor market is prepared.
Klíčová slova: projekce; absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Klíčová slova v angličtině: projection; graduates; education level; labour market; prediction; labour market needs; national level; regional level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT