Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání ľ možnosti volby. [Strategy of work-family balance - possibilities of the choise.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prelome tisícročia. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. - ISBN 80-8050-914-X. - s. 65-93.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Změny ekonomických podmínek, na trhu práce, v demografickém chování a také v hodnotově normativním systému spolu s rostoucí senzitivitou k genderovým otázkám jsou základními důvody akcelerujícího zájmu o problémy slaďování rodiny a zaměstnání. Cílem příspěvku je ukázat jaké možnosti mají ženy a muži ve volbě strategií pro zvládání pracovních a rodinných rolí a jak jsou jim zde nápomocny např. relevantní subjekty či opatření sociální a rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Changes of economic conditions, on a labour market, in demographical behaviour as well as in value and normative system together with grooving sensitivity to gender agenda are basic reasons for accelerating interest in problems of reconciliation of work and family. This contribution aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy assist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; práce; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; family - work balance; work
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice. [Context and Problems of Work-Family Balance in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina v novom miléniu / Peter Ondrejkovič. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. - ISBN 80-8050-982-4.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Slaďování rodiny a zaměstnání probíhá v podmínkách, pro které jsou určující základní charakteristiky demografického vývoje jako determinanta života rodin a domácností, směřování ekonomického vývoje jako obecný kontext profesních aspirací a situace na trhu práce, a také komplex sociálních a socio-kulturních jevů zasahujících hodnotově normativní stránky celkových podmínek. Proto se toto téma stalo předmětem zájmu tří stěžejních oblastí veřejné politiky a vládní agendy ľ rodinné a sociální politiky, politiky rovných příležitostí a politiky zaměstnanosti. Tato stať poukazuje na to, jaké možnosti muži a ženy mají při výběru strategií, jak se vyrovnat s rozpornými požadavky profesních a rodinných rolí, a na různé způsoby podpory jejich úsilí prostřednictvím rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The conditions for the work-life balance include basic characteristics of demographic development determining family life, economical development trends (influencing professional aspirations and labour market situation) as well as a complex of social and cultural conditions including a value and normative issues. On this basis this topic of became an object of interest of three basic spheres of public policies and governmentĺs agenda ľ family and social policy, equal opportunities and employment policy. This chapter aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy assist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; práce; sladění rodinného a prac. života; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: family; work; reconciliation of family and work life; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Konference "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti" [Conference on "Balancing work, family and private life: a present-day challenge"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 30.

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Konferenci "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti" uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) společně s Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V., zastoupení v ČR (FES) 3. února 2015 v Praze. Hlavními tématy byly základy pro sladění osobního a pracovního života na evropské úrovni; podmínky pro rodiče k návratu na trh práce; služby péče o předškolní děti a zneužívání flexibilních forem práce ze strany zaměstnavatelů v České republice; kroky, které byly přijaty současnou českou vládu za účelem pomoci skloubit práci, rodinný a soukromý život; a rizika flexibilizace pracovních podmínek z hlediska německých odborů.
 
Anotace v angličtině:  The conference entitled "Balancing work, family and private life: a presentday challenge" was organised jointly by the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) and the Czech Republic branch of Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V. (FES). It took place in Prague on 3 February 2015. The main topics were the basic foundations for balancing personal and working life at European level; the conditions for parents to return to the labour market; preschool children care services and the abuse of flexible forms of work by employers in the Czech Republic; the steps being taken by the current Czech government to help balance work, family and private life; and the risks of the flexibilisation of working conditions from the point of view of German trade unions.
Klíčová slova: práce; sladění pracovního a rodinného života; konference

Klíčová slova v angličtině: work; family and private life; balancing; conference
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí [Monitoring of labour costs and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský, Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Jaroslav Hála, Štěpánka Pfeiferová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 24 s.

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš - Baštýř, Ivo - Šlapák, Milan - Hála, Jaroslav - Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bylo tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování: nákladů práce, jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině, faktorů ovlivňujících vývoj jednotkových nákladů práce, podílu práce na jednotkových nákladech.
 
Anotace v angličtině:  As a consequence of the production of a large amount of irrelevant information and the need to use multiple sources to track labour costs, it is difficult to make international comparisons of labour costs. The research team therefore considered it necessary to create a unified methodology as well as to determine the resources needed to monitor: total labour costs, unit labour costs at national and comparative price level, factors affected the development of the unit labour costs, the share of labour costs.
Klíčová slova: náklady práce; práce; monitorování; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: labour costs; labour; monitoring; certified methodology
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců [The potential for the application of selected work evaluation methods in the public and civil service sectors]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 20-25 (6 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Výběr vhodné metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, relevance posuzovaných kritérií a jejich aktualizace v reakci na vývoj obsahu vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace), stejně jako rostoucí důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců i vznik nových pracovních činností mění nároky na práci samotnou. Tyto změny probíhají v pracích vykonávaných ve veřejných službách, státní správě i v soukromém sektoru. Cílem práce proto bylo zjištění možností aplikace vybraných systémů a metod hodnocení prací, a to jak tuzemských, tak zahraničních, pro použití hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Analyzovány byly silné a slabé stránky, včetně odhalení příležitostí pro precizaci současně využívané Analytické metody hodnocení prací aplikované právě pro posouzení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Celkem byla analýza zaměřena na sed
m metod, kterými jsou: REFA; Systém Bedaux; NEMA; Metoda porovnávání kritérií; Metoda rozhodovacích skupin; Metoda Urwicka Orra; ISOS job evaluation system.
 
Anotace v angličtině:  The choice of a suitable method of assessing the complexity, accountability and workload, the relevance of the assessed criteria and their updating in response to the development of the content of the work performed is a basic prerequisite for a fair remuneration of employees. The development of new technologies (automation, robotic automation and digitization), as well as the increasing emphasis on continuous training of employees and the emergence of new work activities, change the demands for work itself. These changes are going in the work carried out in public services, the state administration and the private sector. The aim of the paper was to find possibilities of application of selected systems and methods of work evaluation, both domestic and foreign, for the use of the work evaluation of public servants and employees in public services. There were analyzed strengths and weaknesses, including revealing of opportunities to specify the currently used Analytical Method of Work Evaluation applied just t
o assess the work of civil servants and employees in public services. The analysis was focused on seven methods, namely: REFA; Bedaux system; NEMA; Criteria comparison method; Decision-making method; Method Urwick Orr; ISOS job evaluation system.
Klíčová slova: hodnocení práce; sluzby veřejné; zaměstnanci státní; práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; work; public service; civil servants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT