Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. [Reconciliation of family and work duties of parents with dependent children.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 1 (2006), s. 12-21.

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  V lednu 2005 provedl VÚPSV šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005 (HRZ05), které bylo zaměřeno na vztah rodičovství a zaměstnání, a to jak na úrovni postojové, tak reálného chování. Předkládaný článek se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinnosti a vstřícností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům/zaměstnankyním s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny.
 
Anotace v angličtině:  In January 2005 the RILSA performed a study on ôHarmonising the Family and Employmentö (HRZ05), focused on the relationship between parenting and employment in terms of both attitudes and actual behaviour. The article addresses the issue of coping with family and work obligations and how employersĺ accommodate for employees with small children in terms of reconciling work and the family.
Klíčová slova: ČR; sladění rodinného a prac. života; chování demografické; vzdělání dosažené; zaměstnání na částečný úvazek; práce domácí; doba pracovní; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; reconciliation of work and family life; demographic behaviour; educational attainment; part time employment; work at home; workers welfare facilities; working hours; leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. [Aspects of the compatibility of family and employment ľ the division of roles in the family and measures on the part of employers.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Vztahy, jazyky, těla : Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. - Praha : FHS UK, 2007. - ISBN 978-80-903086-6-4. - CD nestr. (7 s.).

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Příspěvek vychází z šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005" (HRZ05), které provedl VÚPSV. Standardizovaným rozhovorem bylo v celé ČR dotázáno 1219 respondentů tak, aby splňovali zadaná kritéria. Příspěvek se detailněji věnuje podílu partnerů na běžných domácích pracích a výchově a péči o děti. Dále se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinností a pociťovaným napětím mezi nimi. Vstřícnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny představuje další část příspěvku. Na závěr je pozornost zaměřena na případnou diskriminaci rodičů malých dětí a její možné projevy.
 
Anotace v angličtině:  This report is based on the survey ôHarmonisation of the Family and Employment 2005ö (HRZ05), which was carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs. Using a standardised interview, 1219 respondents throughout the Czech Republic were asked to fulfil the required criteria. The report takes a detailed look at the contribution of partners to housework and raising and caring for children. It also deals with the issue of managing family and work obligations as well as the tension felt between them. The helpfulness of employers towards employees with small children in terms of measures concerning the compatibility of work and the family constitutes a large part of the report. In conclusion, attention is focused on possible discrimination against the parents of small children and potential manifestations of this.
Klíčová slova: rodina; péče o děti; gender; práce domácí; sladění rodinného a prac. života; diskriminace pracovní

Klíčová slova v angličtině: family; care for children; gender; home work; reconciliation of family and work life; labour discrimination
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  Do 1414b
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT