Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích [Flexible forms of work - a shared job in the Czech Republic and selected European countries]. / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 50 s. - ISBN 978-80-7416-348-7

[ Kotíková, Jaromíra - Kyzlinková, Renata - Váňová, Jana - Veverková, Soňa - Vychová, Helena ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext
Policy Brief

Anotace:  Tento text pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou současná vláda ČR podporuje, s cílem zlepšit možnosti pro sladění pracovního a rodinného života a umožnit tak zapojení na trh práce širšímu okruhu osob. Institut sdíleného pracovního místa v ČR není zatím legislativně upraven, přesto i v současné době existují možnosti sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Zejména jsou za tímto účelem využívány částečné pracovní úvazky, popř. dohody konané mimo pracovní poměr. Nejedná se tedy o legislativně vymezený institut sdíleného pracovního místa, pro který by bylo nezbytné zejména upravit odpovědnost za rozdělení pracovní náplně, pracovní doby, vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců, řešení ukončení pracovního poměru jednoho ze zaměstnanců na sdíleném pracovním místě apod. Z pohledu flexibility na trhu práce tak v současné době převažuje využívání možností, které nabízejí částečné pracovní úvazky, jejichž uplatnění zapojeným stranám spíše vyhovuje a považují je za dostačující. Te
xt se věnuje výhodám a nevýhodám sdíleného pracovního místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si využití sdíleného pracovního místa mezi českými zaměstnavateli a zaměstnanci. Shrnuje i zkušenosti se sdíleným pracovním místem ve vybraných evropských zemích a diskutuje možnosti a potřebu další právní úpravy.
 
Anotace v angličtině:  This text deals with a shared job as a new form of employment, which the current government of the Czech Republic supports, in order to improve the possibilities for reconciliation of work and family life and thus enable participation in the labor market to a wider range of people. Shared jobs in the Czech Republic is not yet regulated by legislation, but there are other opportunities to share jobs by more employees. In particular, part-time work or, where appropriate, out-of-work agreements are used for this purpose. It is not a legally defined institute of shared job, for which it would be necessary to regulate in particular the responsibility for the distribution of workload, working time, mutual substitutability of employees, solution of termination of employment of one employee in shared job, etc. Currently prevails the use of the opportunities offered by part-time work, which are more appropriate for the parties involved and they consider them sufficient. The text deals with the advantages and disadvant
ages of a shared job for the national economy, employers and employees and monitors the use of a shared job between Czech employers and employees. It also summarizes the experiences with a shared job in selected European countries and discusses the possibilities and needs for further legislation.
Klíčová slova: flexibilní formy zaměstnávání; sdílené pracovní místo; částečný pracovní úvazek; zkrácená pracovní doba; práce na dálku

Klíčová slova v angličtině: flexible forms of employment; shared job; part-time work; reduced working hours; teleworking
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova - popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce [Working from home - a Description of the Situation Prior to the COVID-19 Pandemic and Possible Consequences for New Relationships Concerning the Organisation of Work]. / Renata KYZLINKOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 5 (2020), s. 9-15 (7 stran).

[ KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě dostupných dat sociologických šetření popisuje článek tzv. "startovací pozici", ze které se museli zaměstnavatelé odrazit při vynuceném zavádění práce z domova. Zároveň popisuje pravděpodobné dopady práce z domova na život zaměstnanců. Pandemie covidu-19 významným způsobem navýšila počet zaměstnanců pracujících z domova. Vzhledem k tomu, že se home office rozšiřuje i do sektorů a profesí, kde byl před pandemií covidu-19 nepředstavitelný, nebude již pravděpodobně nadále spojován jen s "dobrým zaměstnáním" a také dojde k překonání optiky nahlížení na tuto formu organizace práce jako na benefit. Výsledky ukazují, že toto hodnocení nebylo správné ani v "předcovidovém" období, jelikož zaměstnanci vnímali tuto formu organizace práce různě, a nikoli pouze pozitivně.
 
Anotace v angličtině:  On the basis of data available from sociological surveys, the article describes both the so-called "starting position" from which employers had to recover after being forced to introduce working from home and the likely impacts of working from home on the everyday lives of employees. The COVID-19 pandemic has led to a significant increase in the number of employees working from home. Given that this approach to work is expanding into sectors and professions in which it was an unimaginable phenomenon prior to the COVID-19 pandemic, it will probably no longer be associated solely with "good employment" practice; moreover, this type of work organisation will cease to be perceived by many as an employee benefit. Indeed, the research results revealed that this perspective was not universal even prior to the onset of COVID-19, i.e. it was often seen by employees in a different light, and not always only positively.
Klíčová slova: COVID-19; práce z domova; práce na dálku; subjektivní životní pohoda; zaměstnanecký benefit; sladění pracovního a soukromého života; spokojenost s prací

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; work from home; remote working; subjective wellbeing; employee benefit; work-life balance; job satisfaction
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT