Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. [Nedeklarované práce ve stavebnictví - zpráva za Českou republiku.]. / Jaroslav Kux, Aleš Kroupa - Praha: VÚPSV, 2006. - 17 s.

[ Kux, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá problémem nedeklarované práce (práce ônačernoö) ve stavebnictví, které patří k odvětvím s nejvyšší úrovní nedeklarované práce. Zpráva nejprve analyzuje národní zákonný systém, relevantní pro stavebnictví a příslušné úřady a instituce. Dále popisuje povahu a rysy nedeklarované práce v tomto odvětví, včetně definice nedeklarované práce, odhaduje její rozsah, její různé formy, hlavní aktéry a důvody nedeklarované práce. V dalších kapitolách studie popisuje fungování nedeklarované práce ve stavebnictví, její dopady a na závěr přijatá opatření.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the problem of undeclared labour in construction, which belongs to industries with highest levels of undeclared labour. The study analyses first the national regulatory system relevant for construction and authorities and institutions involved and then describes the nature and features of undeclared work in this industry, including the definition of undeclared work, estimates of the extent of undeclared work, its different forms, the main actors and reasons for undeclared work. In the next chapters the study describes functioning of undeclared work in construction, its effects, and finally measures taken.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost skrytá; stavebnictví; definice; práce nedeklarovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; clandestine employment; construction industry; definition of undeclared work; undeclared labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  European Institute for Construction Labour Research
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic - country report. [Zpráva za Českou republiku.]. / Jaroslav Kux, Aleš Kroupa - In: Shifting Employment: undeclared labour in construction. / Jan Cremers, Jörn Janssen, (eds.). - Brussels : CLR/International Books, 2006. - ISBN 978-90-5727-101-4. - s. 55-67 (13 s.).

[ Kux, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá problémem nedeklarované práce (práce ônačernoö) ve stavebnictví, které patří k odvětvím s nejvyšší úrovní nedeklarované práce. Zpráva nejprve analyzuje národní zákonný systém, relevantní pro stavebnictví a příslušné úřady a instituce. Dále popisuje povahu a rysy nedeklarované práce v tomto odvětví, včetně definice nedeklarované práce, odhaduje její rozsah, její různé formy, hlavní aktéry a důvody nedeklarované práce. V dalších kapitolách studie popisuje fungování nedeklarované práce ve stavebnictví, její dopady a na závěr přijatá opatření.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the problem of undeclared labour in construction, which belongs to industries with highest levels of undeclared labour. The study analyses first the national regulatory system relevant for construction and authorities and institutions involved and then describes the nature and features of undeclared work in this industry, including the definition of undeclared work, estimates of the extent of undeclared work, its different forms, the main actors and reasons for undeclared work. In the next chapters the study describes functioning of undeclared work in construction, its effects, and finally measures taken.
Klíčová slova: zaměstnanost skrytá; stavebnictví; definice; práce nedeklarovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; clandestine employment; construction industry; definition of undeclared work; undeclared labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. - Do 1323
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Illegal Employment in the Czech Republic [Nelegální zaměstnávání v České republice]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 13th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2016. - ISBN 978-80-248-3796-3. - s. 19-27.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 2015-09-02, Karolinka, EUR Externí odkaz
Anotace:  Trh práce je jednou z nejvíce spravovaných ekonomických oblastí. Důvod je dán obchodovanou komoditou - volný čas lidí, jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti. To vedlo vládní instituce k vytvoření legislativního rámce pro dohled a zajištění práv lidí. Zákon definuje práva a povinnosti sdílené mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Konkurenční povaha a obchodní tlak nutí firmy řešit své problémy přežití pomocí nelegálních forem zaměstnání. Tento jev lze vysledovat do počátku 90. let. Analýza rozsahu nelegálního zaměstnávání v ČR vychází z nejnovějších údajů z roku 2013, které získal Český statistický úřad, Státní inspekce práce a úřad práce. Při analýze jsme použili údaje z různých institucí, která jsou také založena na různé metodice. Z tohoto důvodu musí být rozsah nelegálního zaměstnávání chápán jako přibližný odhad, protože každá instituce vnímá tento problém odlišně, z ekonomického nebo právního hlediska.
 
Anotace v angličtině:  Labour market is one of the most administered economic areas. The reason is given by the commodity that is being marketed ľ peoples free time, their knowledge, skills and experiences. This led the governmental institutions to create a legislative framework to oversee and secure peopleĺs rights. The law defines rights and responsibilities shared among employers and employees. The competitive nature and business pressure forces firms to solve their problems of survival using illegal forms of employment. This phenomena can be traced back to early 1990s. The analysis of the scope of the illegal employment in the Czech Republic is based on most recent data available from the year 2013 that were acquired by the Czech Statistical Office, the State Labour Inspection and the Labour Office. In the analysis we used data from diverse institutions that are also based on different methodology. That is the reason why the amount of illegal employment has to be conceived as an approximation, because each institution perceives
this problem differently, from economic or legal perspective.
Klíčová slova: práce nedeklarovaná; zaměstnávání nelegální; zaměstnanost skrytá; činnost produktivní

Klíčová slova v angličtině: undeclared work; illegal employment; illegal labour; productive activity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT