Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO. / Tomáš Soukup, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-005-9

[ Soukup, Tomáš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva charakterizuje situaci a vývoj v jednotlivých oblastech konceptu důstojné práce v ČR od roku 1995. Spolu s dalšími národními zprávami (z 19 států) tvoří podkladový materiál pro Evropské regionální setkání, které pořádá Mezinárodní organizace práce (ILO) jednou za 4 roky. Zpráva představuje unikátní přehled vývoje v 11 tematických oblastech. Vedle charakteristiky situace a nastínění vývoje si všímáme vazeb mezi jednotlivými pracovními podmínkami, dopadů přijatých opatření a definujeme úzká místa.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; zabezpečení sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organization; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of working and family life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Toto dílo vydal v originále Mezinárodní úřad práce: Decent Work Country Report - Czech Republic /Soukup, Tomáš (ed.). Geneva: ILO, 2008. 100 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-2-122163-0 (web pdf). Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Přeloženo a reprodukováno se souhlasem
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dětská a nucená práce. [Child work, forced work.]. / Pavel Bareš - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 75-78.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Kapitola se zabývá existencí a závažností dvou negativních fenoménů navázaných na trh práce, dětskou prací a nucenou prací, respektive obchodem s lidmi za účelem nucené práce v České republice. V případě prvního fenoménu nejprve charakterizuje legislativu a podmínky pro legální zaměstnávání osob mladších 18 let a konstatuje praktickou neexistenci dětské práce ve formách, které by vážně ohrožovaly či narušovaly vývoj dítěte. Věnuje se nejvýznamnějším historickým, společenským a legislativním příčinám této situace. Přesto, že problematice nucené práce je v ČR věnováno jen minimum pozornosti, zjištění výzkumů zaměřujících se na tento fenomén a činnost neziskových organizací, stejně jako některých vládních institucí existenci tohoto fenoménu dokládají. Za velice rozšířený lze považovat především tzv. klientský systém, tj. zprostředkování práce zprostředkovatelem. Kapitola poukazuje na neprobádanost fenoménu nucené práce a shrnuje legislativu a aktivity nestátních organizací a státních institucí.
 
Anotace v angličtině:  The chapter focuses on the existence and importance of two negative phenomena which characterise the labour market in the Czech Republic: child labour and forced labour (i.e. human trafficking for the purpose of forced work). The first part describes the relevant legislation and conditions surrounding the legal employment of people under 18; forms of child labour which negatively affect the physical growth of children are practically non-existent today. Subsequently, the most significant historical, societal and legislative preconditions for child labour are discussed. Attention is devoted only rarely to the phenomenon of forced labour, however the findings of relevant research and the activities of non governmental organisations and state institutions continue to prove its existence. The issue still remains to be fully investigated; however recognition of this phenomenon is gradually being reflected in legislation and in the efforts of NGOs and state institutions.
Klíčová slova: práce dětská; práce nucená; zákonodárství; práva dětí; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: child labour; forced labour; legislation; rights of the child; working conditions; forced work human trafficking; client system
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Decent Work Country Report - Czech Republic. / Tomáš Soukup - Geneva: ILO, 2008. - 100 s. - ISBN 978-92-2-122163-0

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Report summarizes the situation and main trends in Czech Republic in 11 areas of decent work concept since 1995. Report together with other country reports (from 19 states) produce background material for European Regional Meeting, which is arranged by International labour office every four years. Report represents unique overview of the trends in 11 thematic areas. Beside situation and trends descriptions we deal with trade-offs and trade-ins between different working and employment conditions and finally we define the bottle necks in each areas.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organisation; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of family and work life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT