Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. [Early stage of parenthood - care for children in selected European countries.]. / Sylva Höhne - In: Práce a péče : Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. - ISBN 978-80-86429-94-6. - s. 105-124.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  V současnosti velmi diskutovaná otázka skloubení pracovního a rodinného života nabývá na významu především v období raného rodičovství. K podpůrným nástrojům se vedle mateřské (příp. otcovské) a rodičovské dovolené řadí institucionální služby zajišťující péči o malé děti. Natavení těchto nástrojů a jejich systémové začlenění se v jednotlivých zemích EU liší, neboť rodinná politika je v kompetenci jednotlivých států. Příspěvek využívá Esping-Andersenovu typologii sociálních států, s níž je úzce spjat i typ rodinné politiky. Srovnání vybraných ekonomických a demografických ukazatelů. Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená, institucionální péče o děti v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  Nowadays a highly discussed issue of harmonizing the work and family life increases in significance, particularly at the early parenthood stage. Apart from the maternity (or paternity) leave and the parental leave, the supportive instruments include institutional services providing for a care for young children. The set-up of these instruments and their incorporation into the system differ in EU countries, since the family policy comes under the competence of each member state. The article employs the Esping Andersenĺs typology of social states, having close links also to types of family policy. Comparison of selected economic and demographic indicators. Maternity, paternity and parental leave, institutional care for children in EU countries.
Klíčová slova: EU; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodičovství; dovolená mateřská; dovolená otcovská; dovolená rodičovská; dávky; zaměstnanost; muži; ženy; práce-matky; zařízení předškolní; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: EU; population policy; reconciliation of work and family life; parenthood; maternity leave; paternity leave; parental leave; benefits; employment; men; women; employment-mothers; preschool facilities; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cesta zpátky : Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice [Way back. : Return of women after parental leave on the labor market in the Czech Republic.]. / Helena Tomešová Bartáková - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2009. - 240 s. - (EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) - ISBN 978-80-210-5012-9

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Publikace se věnuje vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě žen. Je členěna do 4 oddílů. První se zabývá kontextem problematiky slaďování práce a rodiny nejen v ČR a způsobem zkoumání problému, Druhý oddíl tvoří teoreticko-analytickou část práce, která je opřena o výzkum aktuální dostupné literatury, sekundární analýzy existujících výzkumných zpráv a podpořena vlastními analýzami sekundárních i primárních dat. 3. část vymezuje metodologii výzkumu a prezentuje empirická zjištění. 4. oddíl je věnovaný celkovým závěrům, jejichž součástí je i reflexe významu zjištění pro stávající sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  The book deals with the relation between family and employment in the lives of women. It is divided into 4 sections. The first one deals with the context of reconciling work and family, not only in the CR and the way of study the problem. The second section comprises theoretical and analytical part of the work that is based on the research of current literature, secondary analysis of existing research reports and supported by own analyzes of secondary and primary data. 3rd section defines the research methodology and presents the empirical findings. 4th section is dedicated to the overall findings, which include a reflection of the importance of the findings for current social policy.
Klíčová slova: trh práce; dovolená rodičovská; návrat do práce; práce-matky; ženy; výzkum; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní; vzdělání dosažené

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental leave; return to work; employment-mothers; women; research; population policy; reconciliation of work and family life; working conditions; educational attainment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway [Postoje k politikám péče o děti, zpětné vazby a cesty závislosti: Česká republika v kontrastu s Norskem]. / Tomáš Sirovátka, Jana Válková - In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866 - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 282-293 (12 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Válková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá nedávné změny v zaměstnanosti matek, v politikách péče o děti a postojích k genderové rovnosti na trhu práce v České republice a Norsku, jak tyto faktory vzájemně působí a jaký vliv mají na poskytování péče o děti. Analýza naznačuje, že existuje konvergence České republiky s Norskem, pokud jde o zaměstnanost žen, ale divergence v politikách péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  This article explores the recent changes in mothersĺ employment, childcare policies and attitudes towards gender equality in the labour market, in the Czech Republic and Norway, how these factors interact and what impact they have on the provision of childcare. Analysis suggests that there is convergence of the Czech Republic with Norway in terms of female employment, but divergence in childcare policies. The policy feedback ľ the mutual interrelatedness of attitudes towards mothersĺ employment and childcare policies ľ has shaped refamilialising policies in the Czech Republic, whereas in Norway policies that support gender equality in work and family have emerged.
Klíčová slova: ČR; Norsko; politika rodinná; zaměstnanost; gender; rovnost; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-ženy; práce-matky; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; Norway; family policy; employment; gender equality; child care facilities; preschool facilities; employment of women; employment of mothers; economic crisis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT