Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. [Equal Opportunities of Women and Men on the Labour Market.]. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2000. - 105 s.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Rovnost příležitostí pro muže a ženy patří k hlavním prioritám politiky EU. Týká se především postavení žen a mužů ve sféře práce a oblastech s ní souvisejí-cích. Výzkum realizovaný v roce 1999 se zaměřuje na tuto problematiku s cílem jednak zmapovat důležité podmínky profesního postavení a pracovního uplat-nění žen, a jednak zjistit jaké předpoklady pro zajišťování rovnoprávných pod-mínek žen a mužů dává v této oblasti přístup zainteresovaných subjektů, tzn. shromáždit prvotní informace o jejich dnešních znalostech o relevantních otáz-kách, o očekáváních a připravenosti na plnění požadavků rovnoprávnosti v intencích doporučení EU. Hlavními námi sledovanými subjekty jsou zaměst-navatelé, úřady práce a odbory.
 
Anotace v angličtině:  Equal Opportunities of Women and Men belong to the main priorities of the EU policy. It concerns especially the employment situation of women and men and the connected with it spheres. The research carried out in 1999 deals with this topic with an aim to explore important conditions of employment and profes-sional status of women as well as to find out how the relevant subjects are pre-pared to ensure equal conditions for women and men. Our intention was to col-lect initial information on their present knowledge of the relevant questions, on their expectations and preparedness concerning the task to meet the equality requirements defined in the EU recommendations in the given field. The main subjects in our surveys were employers, labour offices and trade unions.
Klíčová slova: práce-ženy; ženy; zaměstnanost; podmínky pracovní; gender; rovnost; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment of women; labour conditions; gender differences; gender equity; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití [The Work-Life Balance by Forms of Familial Cohabitation.]. / Věra Kuchařová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 8-14.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Cílem článku je analyzovat jaké obecnější vlivy má struktura rodiny (nebo spíše hospodařící domácnosti) na možnosti a způsoby slaďování rodiny a zaměstnání. Analýza vychází z předpokladu synergického působení externích a subjektivních faktorů při hledání strategií slaďování rodiny a zaměstnání. Základní demografické a socio-profesní charakteristiky vybraných rodinných typů. Pozice žen z úplných a neúplných rodin na trhu práce. Zvládání denních úkolů v rodině a zaměstnání a nakládání s časem.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to analyze what high-level impacts the structure of a family (or rather a common household) has on opportunities and methods of balancing the family life and work. The analysis works on the assumption of a synergy impact of external and subjective factors at the search for family-work balancing strategies. The basic demographic, social and professional characteristics of selected family types. Position of women coming from complete and incomplete families on the job market. Daily task management within the family and time management.
Klíčová slova: ČR; rodina; sladění pracovního a rodinného života; domácnosti; rodina neúplná; práce-ženy; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; reconciliation of work and family life; households; one parent family; employment-women; parenthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 5 (2009), s.11-23.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Státní politika zaměstnanosti. Centrální politika zaměstnanosti. Regionální politika zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů. Výběr zaměstnanců zaměstnavatelem. Rovné zacházení a zákaz diskriminace. Požadování údajů před vznikem pracovního poměru. Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů. Pracovní místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Vyplňování údajů zaměstnavateli na doporučenkách do zaměstnání vydaných úřady práce. Nabízení a zveřejňování nabídky volných pracovních míst úřadem práce. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práva a povinnost zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílené programy k řešení zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Hromadné propouštění. Povinnosti k úřadu práce. Důsledky porušení povinnosti doručit úřadu práce písemnou zprávu. Místní příslušnost úřadu práce. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Informační povinnost zaměstnavatele. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Změny týkající se příjemců příspěvků od 1.ledna 2009. Částečná nezaměstnanost.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; úřady práce; politika zaměstnanosti; zdroje lidské; rovnost; diskriminace pracovní; poměr pracovní; příležitosti pracovní; podmínky pracovní; práce-postižení; práce chráněná; práce-ženy; rehabilitace pracovní; ukončení zaměstnání; nezaměstnaní; uchazeči o práci; právo pracovní; nezaměstnanost; krize ekonomická; práce-cizinci; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment; labour offices; employment policy; human resources; equality; labour discrimination; employment relationship; employment opportunities; working conditions; employment of disabled people; sheltered employment; employment of women; vocational rehabilitation; termination of employment; unemployed; job seekers; labour law; unemployment; economic crisis; employment of foreigners; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Work-life Balance: Societal and Private Influences [Harmonizace práce a osobního života: Společenské a soukromé vlivy.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1283-1310. lit., obr., tab.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Záměrem článku je přispět k diskusi o možnostech podpory harmonizace práce a osobního života. Má dva základní cíle. Prvním je posoudit závislost souladu pracovního a rodinného života na ekonomických podmínkách a charakteru daného sociálního/rodinného režimu. Druhým je zhodnotit, do jaké míry je tento soulad ovlivněn faktory soukromého života a do jaké míry vnějšími, tedy strukturálními a institucionálními faktory. Analýza je založena na srovnání situace v ČR s vybranými zeměmi. Úspěch při dosažení souladu práce-život je zkoumán jak ze subjektivního pohledu, tak i ve vztahu ke 3 základním sociálním cílům (usnadnit zaměstnávání žen, reprodukční plány lidí, rovnosti žen a mužů).
 
Anotace v angličtině:  This article is intended to contribute to the discussion about the possibilities for supporting work-life balance. It has two basic objectives. The first is to assess the dependence of work-life balance on economic conditions and the character of the given welfare/family regime. The second is to evaluate how much work-life balance is influenced by private-life determinants and how much by external, that is, structural and institutional, factors. The analysis is based on a comparison of the situation in the Czech Republic with selected countries. Success at achieving a work-life balance is examined both from a subjective perspective and in relation to the three basic social goals it is intended to facilitate: womenĺs employment, peopleĺs reproductive plans, and gender equality.
Klíčová slova: ČR; EU; sladění pracovního a rodinného života; ženy; práce-ženy; gender; rovnost; režim rodinný; chování reprodukční

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; reconciliation of work and family life; women; employment of women; gender; equity; family regime; reproductive behaviour; gender equality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Dostupné: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9912ab97fe6a3f4ba6342f1b98521b4a04d5e8a2_KucharovaSC2009-6.pdf
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway [Postoje k politikám péče o děti, zpětné vazby a cesty závislosti: Česká republika v kontrastu s Norskem]. / Tomáš Sirovátka, Jana Válková - In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866 - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 282-293 (12 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Válková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá nedávné změny v zaměstnanosti matek, v politikách péče o děti a postojích k genderové rovnosti na trhu práce v České republice a Norsku, jak tyto faktory vzájemně působí a jaký vliv mají na poskytování péče o děti. Analýza naznačuje, že existuje konvergence České republiky s Norskem, pokud jde o zaměstnanost žen, ale divergence v politikách péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  This article explores the recent changes in mothersĺ employment, childcare policies and attitudes towards gender equality in the labour market, in the Czech Republic and Norway, how these factors interact and what impact they have on the provision of childcare. Analysis suggests that there is convergence of the Czech Republic with Norway in terms of female employment, but divergence in childcare policies. The policy feedback ľ the mutual interrelatedness of attitudes towards mothersĺ employment and childcare policies ľ has shaped refamilialising policies in the Czech Republic, whereas in Norway policies that support gender equality in work and family have emerged.
Klíčová slova: ČR; Norsko; politika rodinná; zaměstnanost; gender; rovnost; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-ženy; práce-matky; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; Norway; family policy; employment; gender equality; child care facilities; preschool facilities; employment of women; employment of mothers; economic crisis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT