Publikační činnost: 2001
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Projekt harmonizace dat o pracovních silách - výsledky řešení projektu. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 38, č. 4 (2001), s. 162-177.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  V r. 2000 pokračoval projekt harmonizace dat o pracovních silách II. etapou řešení. Vymezení předmětu řešení II. etapy. Řešení koncepčních a metodických otázek. Souhrnné zhodnocení dosažených výsledků řešení. Věcný a časový nástin dalších prací na harmonizaci dat statistiky práce. Metodická příloha. Tabulková příloha.
Klíčová slova: ČR; metody statistické; zaměstnanost; pracovníci; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; statistical methods; employment; workers; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Flexicurity: Actions at Company Level [Flexicurity: opatření na úrovni podniků]. / Andrea Broughton, Isabella Biletta, Carlos Vacas, Renata Kyzlinková, Štěpánka Pfeiferová, Aleš Kroupa - Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union, 2012. - 75 s.

[ Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem flexicurity je zlepšit pracovní příležitosti pro pracovníky a zároveň zvýšit flexibilitu, díky čemuž organizace budou moci přizpůsobit svou činnost a míru zaměstnanosti potřebám podniku. Posledních několik let však bylo pro evropské trhy práce obzvláště náročných: nedávná finanční krize a recese měly nevyhnutelný negativní dopad na trhy práce a míry nezaměstnanosti v rámci EU. To vedlo k pochybnostem o efektivitě strategie flexicurity z hlediska podpory zranitelných pracovníků. Výzkum nadace Eurofound v šesti členských státech EU analyzoval iniciativy podniků zaměřené na mladé pracovníky, starší pracovníky a ženy. Z výzkumu vyplývá, že k zavedení opatření je zapotřebí solidní obchodní základ a že začleněním sociálního dialogu roste úspěšnost. Hnacími silami úspěchu je touha podniku udržet a zlepšit rozmanitost pracovních sil, firemní kultura a specifický vnitrostátní, regionální a místní kontext, v němž podniky fungují.
 
Anotace v angličtině:  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.
Klíčová slova: ČR; Francie; SRN; Slovinsko; V. Británie; flexicurity; definice; dialog sociální; zaměstnavatelé; pracovníci; skupiny znevýhodněné; pracovníci starší; ženy; mládež; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; France; FRG; Italy; Slovenia; Great Britain; flexicurity; definition; social dialogue; employers; workers; vulnerable workers; older workers; women; youth; economic crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9137/10 Flexicurity v období krize
Poznámka:  Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1222.htm (published: 04 July, 2012)
(spoluautorství za ČR: Renata Kyzlinková, Štepánka Pfeiferová and Aleš Kroupa)
sig: uložené 1449
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize [Experience of Foreigners with Labour Office Services in a Chosen Region during the Economic Crisis]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 9-16 (8 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Anotace:  V době ekonomického poklesu postihla ztráta zaměstnání také řadu pracovníků pocházejících ze zemí mimo EU, z nichž se jen část následně rozhodla pro opuštění České republiky. Větší část reagovala spíše snahou o opětovnou integraci na pracovní trh, přičemž pouze ti, jimž byl v ČR udělen trvalý pobyt, mohli v tomto úsilí využít také veřejných služeb zaměstnanosti. Rozhovory s cizinci, kteří mají recentní zkušenost s nezaměstnaností, ukazují, že úřady práce selhávají při zprostředkování zaměstnání mj. s ohledem na nízký počet doporučených volných pracovních míst i jejich charakter a celkově nízkou frekvenci kontaktů mezi uchazeči a zprostředkovateli. Očekávání cizinců vzhledem k úřadu práce jsou spojena především s možností zúčastnit se některého z programů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména rekvalifikací. Účast v programech je cizincům dostupná, pokud jsou informovaní, motivovaní a úřad práce o ni sami požádají. Absolvování rekvalifikací však respondentům zpravidla k získání zaměstnání nepomohlo. Účinnost
služeb zaměstnanosti ve vztahu k cizincům ovlivňuje mj. nejasný přístup pracovníků úřadu práce k zahraničnímu původu coby znevýhodňujícímu faktoru na trhu práce, reprodukce stereotypů ve vztahu k cizincům i nedostatečný prostor zprostředkovatelů pro práci s klientem.
 
Anotace v angličtině:  During the economic recession, even workers from outside the EU faced a loss of employment. Only a small portion of them decided to leave the Czech Republic, however. The majority of them responded with efforts to reintegrate into the job market; however, only those who had been given permanent residence status in the CR were able to make use of public employment services. Interviews with foreigners who have recently had experience with unemployment show that the labour offices are failing to mediate employment. This is also due to the low number of recommended available jobs and the nature of such jobs and the overall low frequency of contact between the applicant and the intermediary. The expectations that foreigners have with regard to the labour office concern in particular the possibility to take part in active employment policy programmes, particularly retraining. Participation in programmes is open to foreigners, provided they are informed, motivated and take it upon themselves to ask the labour office
to sign them up. As a rule, however, completing the retraining has not helped them to gain employment. The effectiveness of employment services with regard to foreigners is also influenced by the tendency of labour office employees to view the applicants' foreign background as a disadvantage in the job market, the propensity to reiterate stereotypes with regard to foreigners, and the insufficient time and possibilities given to intermediaries for working with clients.
Klíčová slova: cizinci; nezaměstnanost; služby zaměstnanosti; pracovníci; integrace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreign workers; unemployment; employment services; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce [Individual guaranteed wage levels should also apply to work performed under so-called agreements to complete a job]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 2 (2019), s. 15-16 (2 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Výše finančního ohodnocení za práci provedenou na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti by neměla být určena pouze na základě kalkulace vlastního přínosu práce pro zaměstnavatele a aktuální výše minimální mzdy, ale především také na základě příslušné úrovně zaručené mzdy. Jedná se o novinku, kterou by měla přinést plánovaná novela zákoníku práce.
 
Anotace v angličtině:  The amount of financial remuneration for work performed under agreements to complete a job and agreements to perform work should no longer be determined solely on the basis of the calculation of the contribution of the work to the employer and the current level of the minimum wage, but also, principally, on the basis of guaranteed wage levels. This represents a new legislative development to be introduced via a planned amendment to the Labour Code.
Klíčová slova: mzda zaručená; poměr pracovní; dohody; právo pracovní; pracovníci; odměňování; ČR

Klíčová slova v angličtině: guaranteed wage; employment relationship; agreements to complete a job; agreements to perform work; labour law; workers; remuneration; Czech Republic
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Casual work: Characteristics and implications [Příležitostná práce: Charakteristika a důsledky]. / Isabella Biletta, Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 39 s. - ISBN 978-92-897-1992-6

[ Biletta, Isabella - Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Příležitostná práce, nepravidelná i na zavolání, přispívá k flexibilitě trhu práce, a proto se stále ve větší míře v celé Evropě využívá. V některých zemích přesahuje praxe použití smluv o příležitostném zaměstnání a zahrnuje i jiné typy smluv a forem samostatné výdělečné činnosti. Přestože nabízí určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je tvůrci politik na evropské i národní úrovni často diskutována kvůli pozorovaným negativním důsledkům, které má pro některé pracovníky. Dopady zahrnují ekonomickou nejistotu a nepředvídatelnost pracovní doby, což zase ovlivňuje zdraví, pohodu a sociální zabezpečení pracovníků. Z pohledu trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy týkající se důstojného sociálního začlenění zranitelných skupin, segmentace trhu práce a obecnějších trendů směrem k fragmentaci práce a odlivu mozků. K řešení těchto problémů již bylo implementováno několik politických reakcí; ve zprávě jsou vyznačeny další politické ukazatele.
 
Anotace v angličtině:  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workersĺ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.
Klíčová slova: EU; práce příležitostná; práce netypická; doba pracovní; podmínky pracovn; flexibilita pracovní; pracovníci; ochrana sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; casual work; non-standard employment; working time; working conditions; labour market flexibility; workers; social protection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Přispěvatelé: Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková
Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/casual-work-characteristics-and-implications
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT