Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K integraci neslyšících do většinové společnosti. / Anna Červenková - In: Gong. - ISSN 0323-0732 - Roč. 28, č. 2 (1999), s. 41.

[ Červenková, Anna ]

Anotace:  Významy slova "integrace". Zavádění pojmu "inkluze". Problematika vzdělávání dětí s postižením v USA, v ČR. Segregovaný způsob výchovy handicapovaných dětí shledán jako diskriminující. Inkluze v procesu vzdělávání postiženého dítěte (zapojení dětí s postižením do normálního vyučovacího procesu mezi děti nepostižené). Integrace "formální", integrace "neformální".
Klíčová slova: postižení sluchově; rehabilitace; práva lidská; vzdělávání; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; pedagogika sociální; integrace postižených; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; rehabilitatzon; human rights; education; training; legislation; special pedagogics; integration; children
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Aktuální otázky postavení žen v ČR. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 3 (1999), s. 1-25 příl..

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Zpráva zpracovaná v rámci projektu "Postavení žen v ČR - aktuální problémy"; využito dat z několika výzkumů realizovaných zejména v rámci VÚPSV. Výzkum sociálního postavení žen v ČR z historického hlediska. Společenské postavení žen v subjektivní reflexi mužů a žen. Vzdělání žen. Pracovní uplatnění žen; zaměstnanost a nezaměstnanost žen, profesní kariéra žen, soukromé podnikání žen, účast na řízení, právní aspekty zaměstnání, diskriminace v zaměstnání. Příjmy a odměňování. Ženy mezi prací a rodinou - pohled žen; hodnotové orientace mužů a žen s ohledem na hodnoty rodiny a práce, dvojí role žen, rozdělení rolí v rodině, situace žen s vysokoškolským a s nižším vzděláním, výhledy do budoucna. Aspirace a účast žen ve společensko-politické oblasti. Vnímání otázek násilí vůči ženám. Opatření na vylepšení sociálního postavení žen v budoucnu.
Klíčová slova: ženy; rovnost; práva lidská; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; násilí v rodině; rodina; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; human rights; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; family violence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Konference Rodina a rodičovství. [Family and Parenting Conference.]. / Věra Kuchařová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 2 (2006), s.38-140 (103 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Konference se konala 10.-11. listopadu 2005 v Praze. Téma konference znělo: Rodina a rodičovství na prahu 21. století - Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. Příspěvek uvádí 5 tématických bloků a stručný obsah jednotlivých přednesených referátů.
 
Anotace v angličtině:  The conference was held on the 10-11th November 2005 in Prague. The theme was: The Family and Parenting at the Start of the 21st Century - The Shape of the Family, Partnerships and Parenting and Their Changes in Todayĺs Society as a Challenge for Political Practise. The contribution sets out 5 theme blocks and a brief review of the presentations.
Klíčová slova: rodina; politika populační; chování demografické; demografie; rozvody; stát sociální; práva lidská; sociologie rodiny; sladění rodinného a prac. života; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: family; population policy; demographic behaviour; demography; divorces; welfare state; human rights; reconciliation of work and family life; parental leave; sociology of a family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Age Mainstreaming jako nástroj politického začleňování. [Age mainstreaming as a tool of political inclusion.]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 128-134 (CD - 7 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Příspěvek se věnuje nové metodě veřejné správy ve společnostech s měnící se demografickou strukturou - age mainstreaming - tj. přinášení kategorie věku do centra zájmu. V úvodu je poukázáno na specifickou situaci starších osob v diskusích o sociální inkluzi a zdůrazněna je nutnost rozšíření směrem k inkluzivnímu diskurzu lidských práv. ČR má bohatou tradici strategických plánů a zapojuje se i do mezinárodních aktivit na tomto poli. Ukazuje se, že metoda age mainstreamingu, směřující k souladu principu ekvity a respektu k různosti, by mohla být nástrojem, který by obecně definované zásady implementoval bez zbytečné byrokracie.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with a new method of public administration in societies with a changing demographic structure - age mainstreaming, i.e. making age a central concern. The paper points out the specific position of older people in discussions on social inclusion and argues that these should be enlarged in order to achieve an inclusive discourse on human rights. Traditionally, the Czech Republic has been involved in strategic plans as well as international activities in this sphere. It appears that the method of age mainstreaming which attempts to balance the equity principle and respect for otherness could be such a tool.
Klíčová slova: mainstreaming věku; správa veřejná; staří; vyloučení sociální; práva lidská; rovnost

Klíčová slova v angličtině: age mainstreaming; public administration; older people; social inclusion of older people; human rights; equity principle; respect for otherness
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pojetí sociálně-ekonomických práv v současném globalizovaném světě. [Social-economic rights conception in contemporary globalized world.]. / Pavel Kofroň, Robert Trbola - In: Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-494-4. - s. 146-163 (18 s.).

[ Kofroň, Pavel - Trbola, Robert ]

Akce: Banská Bystrica, 2007, EUR
Anotace:  Článek je zaměřen na vymezení pojetí sociálně-ekonomických práv v souladu s Evropskou sociální chartou a Chartou základních práv EU. Hlavní důraz je položen na prověření práv v oblasti trhu práce a také mnohotvárnosti sociálních systémů.
 
Anotace v angličtině:  This article is focused on determination of social-economic rights concept in conformity with "The European Social Charter" and "The Charter of Fundamental Rights of the European Union". The main emphasis is put on rights exercise within the field of labour market and variety of social systems too.
Klíčová slova: práva sociální; práva lidská; soudržnost sociální; systém sociální; trh práce; globalizace

Klíčová slova v angličtině: social rights; economic rights; human rights; social cohesion; rights guarantee; social systems; labour markets; globalization
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1998
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romové v České republice. Cesty z ghetta. / Milada Horáková - In: Veřejná správa. - ISSN 0027-8009 - Roč. 9, č. 27 (1998), příl. s. 5-8.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Fakta a čísla o romské národnostní menšině v ČR. Sociální a ekonomické postavení Romů po roce 1990. Příčiny a důsledky nedostatečné evidence Romů. Projevy skryté i otevřené diskriminace Romů. Nedostatečná ochrana sociálních a pracovních práv Romů. Faktory ovlivňující postavení Romů na trhu práce. Činnost úřadů práce; projekty orientované na zaměstnávání Romů. Napjatý vztah mezi majoritou a romskou menšinou.
Klíčová slova: Romové; statistika; migrace; situace sociální; situace ekonomická; práva lidská; trh práce; diskriminace

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; statistics; migration; social situation; economic situation; labour market; human rights; employment; discrimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problémy integrace etnických menšin. Dokonč. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 3 (1997), s. 4-6. lit.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Problematika kulturní integrace emigrantů. Národnostní a etnické diaspory.
Klíčová slova: cizinci; migrace; skupiny etnické; rehabilitace; segmentace trhu práce; práva lidská

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; ethnic groups; rehabilitation; labour market segmentation; human rights
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 [Ageing Policy in the Czech Republic 2015]. / Lucie Vidovićová, Veronika Khýrová - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. - s. - ISBN 978-80-7421-117-1

[ Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika ]

Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; staří; práva lidská; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; důchodci pracující; služby sociální; stav zdravotní; bezmocnost; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; active ageing; seniors; human rights; lifelong learning; older workers; employment of retired persons; social services; health status; helplessness; future conception
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT