Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze. [Long-term unemployed graduates and the experience of social exclusion.]. / Jana Havlíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 10-21 (CD - 12 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem příspěvku je nejprve na pozadí specifik životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů škol diskutovat adekvátní pojetí konceptu sociální exkluze pro tuto sociální skupinu a význam lidského a sociálního kapitálu pro zmírnění rizika sociálního vyloučení. Druhým cílem je prostřednictvím případových studií životní situace dvou dlouhodobě nezaměstnaných absolventů přiblížit komplexitu a typovou specifičnost sociální zkušenosti, jíž tito lidé procházejí, a to se zaměřením na přítomné či nepřítomné formy sociálního vyloučení v jejich zkušenostech a na roli zmíněných kapitálů.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the paper is primarily to discuss an adequate notion of the concept of social exclusion for the social group of long-term unemployed school graduates based on specific life situation, and to explore the significance of human and social capital for reducing the risks of social exclusion. The second aim is to confront case studies of the life situations of two long-term unemployed graduates and to present the complex nature and the specific types of social experiences these people have. The article focuses both on the forms of social exclusion present in the interviewees´ experiences, as well as on the role of the previously mentioned forms of capital.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; absolventi VŠ; vyloučení sociální; zdroje lidské; kapitál sociální; mládež; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployment; graduates; unemployment of graduates; experience of social exclusion; human capital; social capital; case studies; transition to adulthood; youth
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů z Brna a okolí. [The Transition to Adulthood as Experienced by Long-Term Unemployed Graduates of Vocational Programmes in Brno and Surrounding Areas.]. / Jana Havlíková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 73-99 (27 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je poskytnout vhled do životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů z hlediska jejich přechodu do dospělosti. Analytický rámec použitý pro tento výzkum je teorie životního běhu, podle které je možné přistupovat k přechodu z mládí do dospělosti jako k vícenásobnému přechodu. To odpovídá i s realitě, protože mladí lidé sledují nejméně tři trajektorie na své cestě k dospělosti: ze školy do práce, z původní rodiny k založení vlastní rodiny a od závislosti k nezávislosti
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is to provide insight into the circumstances of long-term unemployed graduates from the perspective of their transition to adulthood. The analytical framework used for this research is life course theory, according to which it is possible to approach the transition from youth to adulthood as a multiple transition. This point corresponds well with reality because young people follow at least three trajectories on their way to adulthood: from school to work, from family of origin to family of procreation, and from dependence to independence.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; učni; nezaměstnaní; dráhy životní; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; long-term unemployed; graduates of vocational programmes; transition to adulthood; graduates of vocational programmes; life course theory
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza historie událostí (event history analýza) - možnosti a základní principy při studiu životních drah [Event history analysis - possibilities and the basic principles for study life-courses]. / Anna Šťastná - In: Data a výzkum - SDA Info. - ISSN 1802-8152 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 59-83 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích je ve společenských vědách stále rozšířenější technika modelování historie událostí. Okruh aplikací zahrnuje demografické a sociologické analýzy, studie trhu práce, mobility a migrace i analýzy v rámci politických věd. Cílem analýzy životních drah je popsat, vysvětlit a předpovědět hlavní události, které lidé prožívají. Tento článek se zaměřuje na koncepci analýzy historie událostí, její základní principy, metody a nezbytná data včetně ukázky základních typů výstupů a jejich interpretačních možností. Autorka použila tento přístup pro analýzu procesu opouštění domova rodičů s využitím dat z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Závěrečná část studie diskutuje některé klíčové otázky spojené s použitím přístupu historie události při analyzování socio-demografických témat v českém kontextu.
 
Anotace v angličtině:  Event history modelling techniques have become increasingly widespread in the social sciences over the last few decades and the range of applications includes demographic and sociological analyses, labour market studies, mobility and migration studies, as well as analyses within political science. This article devotes attention to the concept of event history analysis in terms of data considerations, basic principles and methods of analysis. In order to discuss the basic methods and their potential to interpret results, the author applied the event-history approach to an analysis of the process of leaving the parental home using data from the Czech Generations and Gender Survey [2005]. The final part of this study discusses some key issues involved in using the event history modelling within analyzing socio-demographic topics in Czech context.
Klíčová slova: dráhy životní; statistika; metody; analýza historie událostí; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: life course; event history analysis; life-history data; transition to adulthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1581
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT