Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 11-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Výše možného přívýdělku uchazečů o zaměstnání. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvky v souvislosti s chráněnou prací. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše povinných odvodů zaměstnavatelů do státního rozpočtu.
Klíčová slova: zab. v nezaměstnanosti; dávky v nezaměstnanosti; rekvalifikace; výdaje; práce chráněná; financování; postižení; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; přechod do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: unemployment insurance; unemployment benefits; retraining; EXPENDITURE; sheltered employment; financing; disabled people; employment policy; job seekers; transition to work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Diversity of youth policy regimes and early job insecurity ľ towards an integrated approach [Rozmanitost režimů politiky pro mládeže a předčasná nejistota zaměstnání - směrem k integrovanému přístupu]. / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka - In: Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78811-888-0. - s. 138-157 (20 s.).

[ Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  V této kapitole autoři diskutují, jaké by mohly být charakteristické rysy "režimů zaměstnanosti mladých lidí/přechodu ze školy do práce". Konkrétním příspěvkem do diskuse je zkoumání interakcí mezi čtyřmi oblastmi veřejné politiky: vzdělávání, aktivní politiky zaměstnanosti, legislativa na ochranu zaměstnanosti (EPL) a ochrana příjmů v nezaměstnanosti. Zabývají se dvěma otázkami: (1) Co nám říkají existující studie politik pro mladé lidi o vzorech politických balíčků, které zahrnují opatření ve výše zmíněných oblastech politiky? a (2) Jak dobře tyto různé politické balíčky chrání mladé lidi před riziky předčasné pracovní nejistoty? Předpokládají, že institucionální předpisy a intervence na trhu práce představují klíčové konverzní faktory, které utvářejí struktury příležitostí pro mladé lidi a jejich prostor pro aktivní působení na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  In this chapter we discuss what might be the distinctive features of Ĺyouth employment/school-to-work transition regimesĺ. Our specific contribution to the debate is an examination of the interactions between four public policy fields: education, active employment policies, employment protection legislation (EPL) and unemployment income protection. We address two questions: (1) What do existing studies of policies for young people tell us about the patterns of policy packages that include measures in the above-mentioned policy fields? and (2) How well do these different policy packages protect young people against the risks of early job insecurity? We assume that institutional regulations and labour market interventions represent crucial conversion factors that shape opportunity structures for young people as well as their scope for active agency in the labour market.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnanost; mládež; přechod do zaměstnání; flexicurity; trh práce; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti; EU

Klíčová slova v angličtině: youth employment policy; active labour market policy; education and training; employment protection legislation; unemployment income protection; job insecurity; school-to-work transition; EU
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.4337/9781788118897.00014
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Policy adaptation to address early job insecurity in Europe [Politická adaptace s cílem řešit ředčasnou nejistotu zaměstnání v Evropě]. / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka - In: Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78811-888-0. - s. 158-183 (26 s.).

[ Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola identifikuje obecné modely ve čtyřech oblastech politiky (vzdělávání, aktivní politika zaměstnanosti, právní předpisy na ochranu zaměstnanosti (EPL) a ochrana příjmů v nezaměstnanosti), jakož i trendy v období krize a období po krizi (2007ľ2013). V centru pozornosti je otázka, jak jednotlivé země reagovaly na výzvy týkající se předčasné nejistoty zaměstnání. Zkoumáme, zda politické reakce představovaly silnější nebo slabší reakce. Nakonec hodnotíme, do jaké míry byly reakce vhodné pro problémy, kterým země v té době čelily.
 
Anotace v angličtině:  This chapter identifies general patterns in four policy areas (education, active employment policies, employment protection legislation (EPL) and unemployment income protection), as well as trends during the crisis and post-crisis period (2007ľ13). The question in focus is how different countries responded to the challenges of early job insecurity. We examine whether the policy responses represented stronger or weaker reactions. Finally, we assess the extent to which the responses were appropriate to the problems facing the countries at the time.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnanost; mládež; přechod do zaměstnání; flexicurity; trh práce; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: youth employment policy; active labour market policy; education and training; employment protection legislation; unemployment income protection; job insecurity; school-to-work transition
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.4337/9781788118897.00015
eISBN 978-1-78811-889-7
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Implications for policymaking [Důsledky pro tvorbu politik]. / Bjorn Hvinden, Jacqueline OĺReilly, Tomáš Sirovátka, Mi Ah Schoyen, Christer Hyggen - In: Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78811-888-0. - s. 231-252 (22 s.).

[ Hvinden, Bjorn - OĺReilly, Jacqueline - Sirovátka, Tomáš - Schoyen, Mi Ah - Hyggen, Christer ]

Externí odkaz
Anotace:  Obracíme se k zásadní otázce: Jak lze zlepšit politiky integrace mladých lidí na trh práce? K této otázce jsme přistoupili zvažováním široké škály národních politik, včetně aktivních politik trhu práce, vzdělávacích politik, legislativy na ochranu zaměstnanosti a ochrany příjmů v nezaměstnanosti. Dále jsme odkazovali k úloze regionální a místní správy při podporování a umožnění vlastní snahy mladých lidí zlepšit jejich vyhlídky na zaměstnání. Konečně jsme se zabývali některými důležitými aspekty toho, jak se EU snažila zlepšit integraci mladých lidí na trh práce. Prozkoumali jsme dosavadní úspěchy EU Youth Guarantee a objasnili, do jaké míry přerozdělení zdrojů v rámci EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu upřednostnilo mladé lidi, kteří čelí nejistotě zaměstnání. Na základě shrnutí hlavních zjištění a závěrů jednotlivých kapitol tohoto svazku upozorníme na řadu důsledků pro politiku a koordinaci - na každé teritoriální úrovni i mezi nimi.
 
Anotace v angličtině:  We turn to the crucial question: How can policies to integrate young people into the labour market be improved? We have approached this issue by considering a broad mix of national policies, including active labour market policies, education policies, employment protection legislation and unemployment income protection. Additionally, we have referred to the roles of regional and local government in supporting and enabling young peopleĺs own efforts to improve their employment prospects. Finally, we have dealt with some important aspects of what the EU has sought to do to enhance the integration of young people into the labour market. We have examined the achievements so far of the EU Youth Guarantee and have clarified the extent to which the intra-EU redistribution of resources through the European Social Fund has prioritized young people facing job insecurity. Based on a summary of the main findings and conclusions of the individual chapters of this volume, we will point to a number of implications for polic
y and coordination - at each territorial level as well as between them.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnanost; mládež; přechod do zaměstnání; flexicurity; trh práce; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: youth employment policy; active labour market policy; education and training; employment protection legislation; unemployment income protection; job insecurity; school-to-work transition
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.4337/9781788118897.00019
eISBN 978-1-78811-889-7
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT