Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. [Family and work balance in the Czech Republic and the role of social policy.]. / Tomáš Sirovátka, Helena Bartáková - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 63-96, 34 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Bartáková, Helena ]

Anotace:  Kapitola si klade za cíl podrobněji prozkoumat otázku, nakolik se v ČR diferencují obecné hodnotové orientace a preference a reálné strategie harmonizace rodiny a zaměstnání, které faktory takové diference ovlivňují a konečně jak s těmito preferencemi a strategiemi populace korespondují i preference opatření sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter sets itself an objective to examine in detail a question how far general value orientations and preferences and real strategies for family-work harmonization are differentiated within the CR, which factors affect such differences and finally, how measures preferred by the social policy correspond to these public preferences and strategies.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; preference; gender; politika sociální; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; strategies of reconciliation of family and work; family policy; social policy; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) [The value of family and parenthood and preferred way of life vs. the reality of partner and parental life courses (From the research findings of the RILSA family policy team in 2020)]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina : Zpravodaj MPSVč. 3 (2021), s. 11-12 (2 strany).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek seznamuje esejistickou formou s výsledky zkoumání životních podmínek, demografického chování a faktorů jej ovlivňujících se zaměřením na konfrontaci externích a subjektivních vlivů.
 
Anotace v angličtině:  The article informs in an essay form about the results of the study of living conditions, demographic behavior and factors influencing it with a focus on the confrontation of external and subjective influences.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodičovství; hodnoty; plánování rodiny; preference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; parenthood; values; family planning; preference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_3.pdf/7fbd33b3-777d-c8f3-1724-b32d7f03b61a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT